Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

530. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. 90/17, parc. št. 192/8, parc. št. 90/6 in parc. št. 192/5, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 1091/14, k.o. 1321 – Leskovec; parc. št. 2492/5, parc. št. 3304, parc. št. 3305, parc. št. 3306, parc. št. 3021, parc. št. 2198 in parc. št. 2296, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2021/1, parc. št. 2019, parc. št. 2018, parc. št. 1990/2, parc. št. 1990/3, parc. št. 1982, parc. št. 2399 in parc. št. 1981/1, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 2364, parc. št. 2599, parc. št. 2595, parc. št. 2592, parc. št. 2583, parc. št. 2582, parc. št. 2581, parc. št. 2575, parc. št. 2574, parc. št. 2573, parc. št. 2572/1, parc. št. 2572/2, parc. št. 2571, parc. št. 2570, parc. št. 2569, parc. št. 2568, parc. št. 2532/1, parc. št. 2518/2 in parc. št. 2518/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo, stran 1761.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 7. korespondenčni seji, dne 16. 2. 2021, sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc.št. 90/17, parc. št. 192/8, parc. št. 90/6 in parc. št. 192/5, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 1091/14, k.o. 1321 – Leskovec; parc. št. 2492/5, parc. št. 3304, parc. št. 3305, parc. št. 3306, parc. št. 3021, parc. št. 2198 in parc. št. 2296, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2021/1, parc. št. 2019, parc. št. 2018, parc. št. 1990/2, parc. št. 1990/3, parc. št.1982, parc. št. 2399 in parc. št. 1981/1, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 2364, parc. št. 2599, parc. št. 2595, parc. št. 2592, parc. št. 2583, parc. št. 2582, parc. št. 2581, parc. št. 2575, parc. št. 2574, parc. št. 2573, parc. št. 2572/1, parc. št. 2572/2, parc. št. 2571, parc. št. 2570, parc. št. 2569, parc. št. 2568, parc.št. 2532/1, parc. št. 2518/2 in parc. št. 2518/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo 
I. 
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo omeji lastninska pravica s služnostno pravico v javno korist na delu parc. št. 90/17, parc. št. 192/8, parc. št. 90/6 in parc. št. 192/5, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 1091/14, k.o. 1321 – Leskovec; parc. št. 2492/5, parc. št. 3304, parc. št. 3305, parc. št. 3306, parc. št. 3021, parc. št. 2198 in parc. št. 2296, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2021/1, parc. št. 2019, parc. št. 2018, parc. št. 1990/2, parc. št. 1990/3, parc. št. 1982, parc. št. 2399 in parc. št. 1981/1, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 2364, parc. št. 2599, parc. št. 2595, parc. št. 2592, parc. št. 2583, parc. št. 2582, parc. št. 2581, parc. št. 2575, parc. št. 2574, parc. št. 2573, parc. št. 2572/1, parc. št. 2572/2, parc. št. 2571, parc. št. 2570, parc. št. 2569, parc. št. 2568, parc. št. 2532/1, parc. št. 2518/2 in parc. št. 2518/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo, ki so v lasti fizičnih oseb.
II. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora in v skladu s projektom »Kolesarska povezava od središča Krškega do Kostanjevice na Krki«, št. P-2019/43, ki ga je izdelala družba GPI d.o.o., Novo mesto (oktober 2020).
III. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi za potrebe izgradnje objektov gospodarske javne infrastrukture – kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki s pripadajočo infrastrukturo ter njenega nemotenega delovanja.
IV. 
Odškodnina za razlastitev se določi na podlagi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin, uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09, 73/09, 41/14 in 48/16).
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-6/2019-O605
Krško, dne 16. februarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost