Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

527. Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti, stran 1751.

  
Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa metodologijo financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov (v nadaljnjem besedilu: zaščitna oprema) izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Na področju vzgoje in izobraževanja so do financiranja zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni zavodi, ki izvajajo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovno glasbeno izobraževanje, nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje, vzgojo in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih,
2. zasebni zavodi s koncesijo, ki izvajajo javno veljavne programe iz prejšnje točke,
3. zasebni zavodi brez koncesije, ki izvajajo javno veljavne programe iz prve točke tega člena in se sofinancirajo iz državnega ali občinskih proračunov,
4. javni visokošolski zavodi,
5. zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe,
6. univerzitetne knjižnice, ki so članice javnih visokošolskih zavodov, in Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter
7. študentski domovi, ki so članice javnih visokošolskih zavodov, in Študentski dom Ljubljana.
(2) Na področju znanosti so do financiranja zaščitne opreme iz sredstev proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni raziskovalni zavodi,
2. Institut informacijskih znanosti, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Inženirska akademija Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) ter
3. izvajalci raziskovalne dejavnosti, ki so za preteklo leto od ARRS prejeli sredstva v višini najmanj treh ekvivalentov polne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: FTE), razen subjektov, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja ustanovitev in poslovanje gospodarskih družb, ter javnih visokošolskih zavodov, ki so navedeni v 4. točki prvega odstavka tega člena.
(3) Do financiranja zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije so upravičeni tudi Andragoški center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Državni izpitni center, Slovenski šolski muzej, Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Zavod za šport Republike Slovenije Planica.
3. člen 
(merila za financiranje) 
Sredstva proračuna Republike Slovenije za financiranje zaščitne opreme upravičencem iz 2. člena tega pravilnika zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po merilu število zaposlenih in merilu število otrok, učencev, dijakov ali študentov (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) ter ob upoštevanju standardnih stroškov na zaposlenega in na udeleženca.
4. člen 
(merilo število zaposlenih in merilo število udeležencev) 
(1) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so posredni uporabniki državnega proračuna, in pri upravičencih iz 4., 6. in 7. točke prvega odstavka ter tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih, kot izhaja iz potrjenih kadrovskih načrtov po stanju na dan 1. 1. preteklega leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot izhaja iz aplikacije kadrovsko-plačnega informacijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: aplikacija KPIS), ki ga vodi ministrstvo, po stanju na dan 1. 11. preteklega leta. Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, se ne upoštevajo pri določitvi števila zaposlenih.
(3) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so posredni uporabniki občinskih proračunov, se upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot izhaja iz aplikacije KPIS po stanju na dan 1. 11. preteklega leta.
(4) Pri upravičencih iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih na dan 1. 11. preteklega leta. Pri zasebnih izvajalcih, za katere ministrstvo nima podatkov o številu zaposlenih, se število zaposlenih določi na podlagi razmerja med številom zaposlenih in številom udeležencev v istovrstnih javnih zavodih.
(5) Pri upravičencih iz 1. in 2. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih po stanju na dan 1. 1. preteklega leta.
(6) Pri upravičencih iz 3. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je merilo število zaposlenih izraženo kot število FTE, ki so bili financirani s strani ARRS za preteklo leto.
(7) Po merilu število udeležencev se določi število udeležencev v posameznem šolskem ali študijskem letu. Merilo število udeležencev se upošteva po stanju na dan 1. 11. preteklega leta v centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja oziroma v informacijskem sistemu eVŠ.
(8) Pri upravičencih iz 6. točke prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka 2. člena se sredstva po merilu število udeležencev ne dodelijo.
5. člen 
(vrednost standardnega stroška na enoto) 
Standardni stroški na zaposlenega pri vseh upravičencih iz 2. člena tega pravilnika znašajo 16 eurov mesečno, na udeleženca pa 2 eura mesečno.
6. člen 
(upravičeni stroški) 
Sredstva, ki jih izvajalci iz 2. člena tega pravilnika prejmejo za financiranje zaščitne opreme, so namenjena za nakup:
– osebne zaščitne opreme za zaposlene (npr. obrazne maske, zaščitna očala, vezirji, zaščitne rokavice in druga osebna zaščitna oprema);
– zaščitne opreme za prostore (npr. talne označbe in druge označbe, ki opozarjajo na spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, zaščitne pregrade iz pleksi stekel in druge podobne zaščitne pregrade, merilniki temperature, razpršilniki za razkužila) ter
– sredstev in storitev za dezinfekcijo prostorov (npr. razkužila za roke, razkužila za površine, čistila za roke in površine, papirne brisače ter krpe za razkuževanje površin).
7. člen 
(določitev mesečnega obsega sredstev) 
(1) Mesečni obseg sredstev, ki ga prejme posamezni upravičenec v času izvajanja celotne dejavnosti v prostorih upravičenca, se določi ob upoštevanju meril in njihovih vrednosti iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Če je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti ali zbiranje ljudi pri upravičencih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, so upravičenci upravičeni do 30 % sredstev po merilu število zaposlenih. V tem primeru se po merilu število udeležencev sredstva ne dodelijo. Delež sredstev se lahko sorazmerno poveča, če upravičenec s pisno vlogo izkaže, da delež opravljenih ur zaposlenih v prostorih upravičenca v posameznem mesecu presega 30 %. Delež sorazmernega povečanja se izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur v prostorih upravičenca deli s številom ur mesečne delovne obveznosti. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) V času, ko se učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih izobražujejo na daljavo, in v času počitnic med šolskim oziroma študijskim letom so upravičenci iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika upravičeni do 30 % sredstev po merilu število zaposlenih. Po merilu število udeležencev se sredstva v tem primeru ne dodelijo.
(4) V času, ko se vzgojno-izobraževalno delo z učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih izvaja na daljavo in v prostorih upravičenca, se obseg sredstev določi na podlagi vloge upravičenca, ki jo mora predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Če upravičenec iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v svojih prostorih izvaja dejavnost za manj kot 50 % udeležencev, je upravičen do 50-odstotnega obseg sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število udeležencev. Če v tem času upravičenec iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v svojih prostorih izvaja dejavnost za več kot 50 % udeležencev, je upravičen do 100-odstotnega obsega sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število udeležencev.
(5) Upravičenci iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki v času izvajanja ukrepov obvezna uporaba osebne zaščitne opreme ter dezinfekcija prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 odrejajo zaposlenim delo na domu, so upravičeni do 30 % sredstev po merilu število zaposlenih iz 4. člena tega pravilnika. Delež sredstev se sorazmerno poveča, če upravičenec s pisno vlogo izkaže, da obseg dejavnosti, opravljene v prostorih upravičenca v posameznem mesecu, presega 30 %. Obseg dejavnosti, opravljene v prostorih upravičenca v posameznem mesecu, se izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur v prostorih upravičenca za posamezni mesec deli s številom ur mesečne delovne obveznosti, pri čemer upravičenec iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika pri izračunu upošteva le delovne ure, ki so financirane iz sredstev ARRS. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu najpozneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena so v času, ko je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti ali zbiranje ljudi v zavodih, ki izvajajo predšolsko vzgojo, ti zavodi upravičeni do 20 % sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število udeležencev, če izvajajo dejavnost zaradi nujnih primerov zagotavljanja varstva otrok. Delež sredstev se lahko sorazmerno poveča, če zavod s pisno vlogo izkaže, da delež vključenih otrok v vrtec presega 20 %. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu najpozneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(7) Obseg sredstev, izračunan na podlagi mesečnih stroškov po merilih število zaposlenih in število udeležencev, se zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poveča s faktorjem 2, osnovnim šolam s prilagojenim programom s faktorjem 1,5.
8. člen 
(vračilo sredstev) 
(1) Upravičenec do sredstev po tem pravilniku mora omogočiti ministrstvu vpogled v evidence, listine in drugo dokumentacijo, povezano z višino dodeljenih sredstev in njihovo porabo.
(2) Če se pri preverjanju upravičenosti do prejema sredstev ugotovi, da jih je upravičenec pridobil v neupravičeni višini ali da upravičenec sredstev ni uporabil za namene iz 6. člena tega pravilnika, jih mora upravičenec vrniti v 30 dneh od poziva ministrstva. Če upravičenec, ki je prejel sredstva po tem pravilniku, pozneje ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev po tem pravilniku ali da je prejel sredstva v neupravičeni višini ali da sredstva ni namensko porabil, o tem obvesti ministrstvo.
9. člen 
(sklep) 
O obsegu sredstev po upravičencih odloči pristojni minister s sklepom, ki je podlaga za izplačilo.
10. člen 
(obdobje financiranja zaščitne opreme) 
Obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme po tem pravilniku traja od 1. marca 2021 do prenehanja izvajanja ukrepov obvezna uporaba osebne zaščitne opreme ter dezinfekcija prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcih iz 2. člena tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek financiranja po tem pravilniku) 
Obseg sredstev po tem pravilniku se prvič določi za marec 2021 v aprilu 2021.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2021/13
Ljubljana, dne 15. februarja 2021
EVA 2020-3330-0083
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost