Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

525. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 1683.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20) se v 1. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2015) 849 z dne 13. 2. 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 in zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 6837 z dne 18. 9. 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001« nadomesti z besedilom »iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«.
V 2. točki se besedilo »2018/1584 z dne 22. oktobra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 264 z dne 23. 10. 2018, str. 1)« nadomesti z besedilom »2019/2164 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 61)«.
V 3. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1867 z dne 28. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pavšalnega financiranja (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2019, str. 6)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2020/1542 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za leta 2021 do 2023 (UL L št. 356 z dne 26. 10. 2020, str. 1)«.
V 4. točki se besedilo »2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14)« nadomesti z besedilom »2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1)«.
V 5. točki se besedilo »2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15)« nadomesti z besedilom »2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1)«.
V 6. točki se besedilo »2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14)« nadomesti z besedilom »2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1)«.
V 13. točki se besedilo »2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58)« nadomesti z besedilom »2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1)«.
V 14. točki se besedilo »2019/1804 z dne 28. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede sprememb vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, pregledov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema ter kontrolnega sistema v zvezi z navzkrižno skladnostjo (UL L št. 276 z dne 29. 10. 2019, str. 12)« nadomesti z besedilom »2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepov razvoja podeželja v letu 2021 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/2220/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 1. točki besedilo »10/19 in 7/20« nadomesti z besedilom »10/19, 7/20, 78/20 in 3/21«.
3. člen 
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ob spremembi nosilca KMG v roku za vložitev zbirne vloge, določenem v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, ali v roku za pozno predložitev vloge v skladu s 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU mora novi nosilec KMG vložiti zahtevek za plačilo za ukrepe razvoja podeželja in obvezne sestavine zbirne vloge za tekoče leto iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), da je lahko upravičen do plačil za ukrepe razvoja podeželja.«.
4. člen 
V 6. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Sredstva za obveznosti za ukrepe razvoja podeželja, prevzete v letu 2021, se namenjajo v skladu z Uredbo 2020/2220/EU in s PRP 2014–2020.«.
5. člen 
V 10. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je v letu 2021 v operacije iz 7. do 19. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe mogoče vstopiti v skladu s 7. členom Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
6. člen 
V 11. členu se v četrtem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V letu 2021 se obveznost podaljša v skladu s 7. členom Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja posamezne operacije iz drugega odstavka 23. člena te uredbe je lahko ugotovljena površina od vstopne površine te obveznosti zmanjšana za največ deset odstotkov, sicer se plačilo operacije zavrne.«.
7. člen 
V 20. členu se v šestem odstavku besedilo »za tekoče leto iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga),« črta.
8. člen 
V 21. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je veljavna analiza tal za KMG, ki v letu 2021 prvič vstopijo v ukrep KOPOP, oziroma KMG, ki so že vključena v ukrep KOPOP in pridobijo nove GERK, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila, analiza tal, izdelana od 1. januarja 2018.«.
Dosedanji enajsti do sedemnajsti odstavek postanejo dvanajsti do osemnajsti odstavek.
9. člen 
V 22. členu se v sedemnajstem odstavku besedilo »99. in 104.« nadomesti z besedilom »99., 104. in 109.«.
10. člen 
V 31. in 91. členu se v prvem odstavku za besedo »Žalca« dodata vejica in besedilo »iz predpisa, ki ureja vodovarstvena območja za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ter predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer«.
11. člen 
V 120. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v letu 2021 v ukrep EK iz te uredbe mogoče vstopiti v skladu s 7. členom Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
12. člen 
V 122. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V letu 2021 se obveznost podaljša v skladu s 7. členom Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
13. člen 
V 124. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je veljavna analiza tal za KMG, ki v letu 2021 prvič vstopijo v ukrep EK, oziroma KMG, ki so že vključena v ukrep EK in pridobijo nove GERK, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila, analiza tal, izdelana od 1. januarja 2018.«.
Dosedanji deveti do enajsti odstavek postanejo deseti do dvanajsti odstavek.
14. člen 
V 140. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kmetijska površina, ki je vključena v ukrep OMD, se ugotovi v skladu predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.«.
15. člen 
V 150. členu se v 3. točki za besedo »Žalca« dodata vejica in besedilo »iz predpisa, ki ureja vodovarstvena območja za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, ter predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer«.
16. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
17. člen 
V prilogi 12 se pri »GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« v 1. točki prva alineja črta.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. ajda:
– Čebelica, Darja;«.
Dosedanje 2. do 8. točka postanejo 3. do 9. točka.
V dosedanji 9. točki, ki postane 10. točka, se besedilo »druge rastline za krmo na njivah« nadomesti z besedo »repa«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se enajsta alineja črta.
Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
Dosedanje 12. do 14. točka postanejo 13. do 15. točka.
Pri »GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« se v 1. točki prva alineja črta.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. ajda:
– Čebelica, Darja;«.
Dosedanje 2. do 8. točka postanejo 3. do 9. točka.
V dosedanji 9. točki, ki postane 10. točka, se besedilo »druge rastline za krmo na njivah« nadomesti z besedo »repa«.
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se enajsta alineja črta.
Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
18. člen 
V prilogi 16 se v osmem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »V primeru podaljšanja zaključene petletne obveznosti se plačilo za celotno operacijo ne dodeli, če se ugotovi, da je ugotovljena površina določene zahteve za več kot 10 % manjša od vstopne površine.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(spremembe PRP 2014–2020) 
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na spremembe PRP 2014–2020, ki bodo odobrene po uveljavitvi te uredbe, se začnejo uporabljati naslednji dan po odobritvi PRP 2014–2020 s strani Evropske komisije.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju odobritve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe se plačila za obveznosti, prevzete v letu 2021, izplačajo v skladu z Uredbo 2020/2220/EU in s PRP 2014–2020, odobrenim v skladu s prvim odstavkom tega člena.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2021-2330-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost