Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec, stran 1576.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) ter 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/20) je Občinski svet Občine Žalec na 16. redni seji dne 3. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec 
1. člen 
S tem Odlokom se spremeni in dopolni Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 19/97 in 15/08), tako, da se spremeni naslov odloka in glasi: »Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec« (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
3. točka 2. člena se spremeni, tako da se sedaj glasi:
»3. jumbo pano je pano velikih dimenzij.«
3. člen 
1. in 4. točka 3. člena se spremenita, tako da se sedaj glasita:
»1. jumbo panoje dimenzij do 40 m2 in nad 40 m2 – veliki panoji,
4. reklamna stojala in prenosljivi panoji velikosti do 1,5 m2 (enostranski ali dvostranski)«
4. člen 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za vse reklamne objekte oziroma objekte za oglaševanje je potrebno pridobiti dovoljenja in soglasja, predpisana z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo, zakonodajo s področja graditve objektov in določili tega odloka.«
5. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni in doda se nov drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 8. člena, dosedanji drugi odstavek postane sedmi odstavek 8. člena, tako da se sedaj glasi:
»Oglaševanje z nadcestnimi transparenti in plakatiranje na javnih plakatnih mestih – objektih, ki so v lasti Občine Žalec in se nahajajo na javnih površinah in površinah, na katerih ima Občina Žalec lastninsko, stvarno ali drugo pravico, se znotraj območja Občine Žalec izvaja kot izbirna gospodarska javna služba.
Javna služba po tem odloku obsega tudi:
– plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje;
– okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer: nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev, vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
Izvajalec izbirne gospodarske javne službe je Javno komunalno podjetje, d.o.o., Žalec (v nadaljnjem besedilu tudi: upravljavec).
Upravljavec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz dejavnosti na trgu, iz proračuna občine in drugih virov.
Upravljavec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja naročnikom na podlagi cenika, predhodno potrjenega s strani pristojnega organa Občine Žalec.
Občina Žalec z upravljavcem sklene letno pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Podrobnejši pogoji in način izvajanja javne službe s cenikom so v Prilogi 1 odloka.«
6. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»8.a člen 
Storitev oglaševanja in plakatiranja upravljavec ne zaračunava:
– Občini Žalec in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
– humanitarnim organizacijam;
– za oglaševanje dejavnosti društev, zavodov in organizacij s sedežem na območju Občine Žalec v primeru organizacije brezplačnega dogodka oziroma prireditve, v skupni količini enkratnega nameščanja do 10 plakatov, formata B1;
– organizatorju volilne in referendumske kampanje za potrebe kampanje za določena brezplačna plakatna mesta, razen za dodatna plakatna mesta.
Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti upravljavcu deset dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden namen in čas oglaševanja ter vrsta objekta.
8.b člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje, se neposredno uporabljajo določbe veljavnega Zakona o volilni in referendumski kampanji.«
7. člen 
8. točka 9. člena odloka se briše v celoti, dosedanja 9. točka postane 8. točka.
8. člen 
16. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Velikost in oblika posameznih objektov in naprav za oglaševanje je v skladu s prostorsko in gradbeno zakonodajo, prostorskimi akti Občine Žalec in tem odlokom.«
9. člen 
19. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Za postavitev novega objekta za oglaševanje in za oglaševanje na objektih, ki se nahajajo na javnih mestih, in niso predmet javne službe, je potrebno pridobiti soglasje Občine Žalec.«
Za oglaševanje na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta in na katerih Občina Žalec nima lastninske, stvarne ali druge pravice, je potrebno pridobiti mnenje Občine Žalec.
10. člen 
20. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Soglasje za postavitev reklamnega objekta se lahko časovno omeji zaradi utemeljenih razlogov objektivne narave, ki onemogočajo dolgotrajnejšo postavitev objektov za oglaševanje. S soglasjem se lahko določi tudi rok za postavitev objekta. Če izvajalec oziroma investitor v predpisanem roku objekta za oglaševanje ne postavi, soglasje preneha veljati.
Občinska uprava Občine Žalec lahko soglasje prekliče pred pretekom določenega časa v primeru:
– novo nastalih prometnih ali drugih razmer,
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav,
– da objekt za oglaševanje ni več primeren ali potreben ali da ni primerno vzdrževan,
– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega soglasja.«
11. člen 
Za 22. členom odloka se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene objekte za oglaševanje, pa zanje nimajo soglasja oziroma mnenja občine ali veljavno sklenjene najemne pogodbe, morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka urediti oglaševanje skladno z odlokom, sicer pristojni inšpektorat odredi odstranitev objekta za oglaševanje ter izreče predpisano globo.«
12. člen 
23. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.«
13. člen 
27. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 56/07) in Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja s cenikom (Uradni list RS, št. 15/08).«
14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Žalec, dne 3. februarja 2021
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost