Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec, stran 1575.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 102/20) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) Občinski svet Občine Žalec na 16. redni seji dne 3. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o tržnem redu v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/17) tako, da se dopolni naziv odloka in glasi: Odlok o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu v Občini Žalec (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
2. člen se spremeni, tako da se sedaj glasi:
(1) Upravljanje javnih tržnic je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
(2) Izbirno gospodarsko javno službo upravljanja javnih tržnic (v nadaljnjem besedilu: javna služba) v Občini Žalec izvaja Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se za zadnjo alinejo dodajo nove alineje:
– skrbi za uporabo in čistočo sanitarij na tržnici,
– omogoča izvajanje dogodkov oziroma prireditev na tržnici s pripravo in pospravljanjem prireditvenega prostora,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na tržnici,
– vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajne prostore ter o zbranih najemninah,
– letno poroča o poslovanju tržnice ter pripravlja letne izvedbene programe.
4. člen 
31. člen se spremeni, tako da se sedaj glasi:
(1) Upravljavec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz dejavnosti na trgu, iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Upravljavec izvaja javno službo v skladu z letnim izvedbenim programom in cenikom storitev, ki ga potrdi pristojni organ Občine Žalec.
(3) Cene najema prodajnega objekta oziroma mesta so določene v Pravilniku o ravnanju s stvarnim premoženjem v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 10/19 in 98/20).
(4) Občina Žalec z upravljavcem iz 2. člena tega odloka sklene letno pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
5. člen 
33. člen se črta.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-03-0012/2017
Žalec, dne 3. februarja 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost