Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

498. Sklep o mnenju Občine Trebnje k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 1572.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v zvezi s sklepoma Državnega sveta Republike Slovenije, št. 003-03-1/2020/6 z dne 11. 11. 2020 in št. 003-03-1/2020/27 z dne 20. 1. 2021 je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji dne 10. februarja 2021 sprejel
S K L E P 
o mnenju Občine Trebnje k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejemanja Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), Zakona o pokrajinah (ZPok) in Zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Dolenjsko-belokranjsko pokrajino.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Občina načeloma soglaša s predlaganim imenom »Dolenjsko-belokranjska pokrajina«, predlaga pa, da se za to pokrajino poišče krajše ime, ki zgodovinsko ali kako drugače povezuje območje Dolenjske in Bele krajine.
4. člen 
(sedež pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Novem mestu.
5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2020-9
Trebnje, dne 10. februarja 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost