Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

497. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, stran 1571.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 11. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji dne 10. 2. 2021 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje 
1. 
Občinski svet Občine Trebnje se seznani z obvestilom o odstopu člana in prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, Gregorju Kaplanu.
2. 
S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje posledično preneha tudi članstvo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
3. 
Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji kandidat na listi Delavske stranke, ki bo nadomestil občinskega svetnika, ki mu je prenehal mandat.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2020
Trebnje, dne 11. februarja 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost