Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

496. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, stran 1570.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 18., 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) so Občinski svet Občine Bovec na 15. redni seji dne 28. 1. 2021, Občinski svet Občine Kobarid na 12. redni seji dne 2. 7. 2020 in Občinski svet Občine Tolmin na 15. dopisni seji dne 16. 10. 2020 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/99; Občina Kobarid: Uradni list RS, št. 74/02, 24/07, 53/12 in 88/15; Občina Bovec: Uradno glasilo 6/02, Uradni list RS, št. 24/07, 47/12 in 88/15; Občina Tolmin: Primorske novice, Uradne objave, št. 30/02 in 9/07, Uradni list RS, št. 46/12 in 88/15) se v 7. členu v prvem odstavku besedilo v oklepaju »(Uradni list RS, št. 69/07)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda šteje devet članov:
– en predstavnik Občine Bovec,
– en predstavnik Občine Kobarid,
– tri predstavniki Občine Tolmin,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– tri predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov storitev zavoda, pri čemer po enega imenuje vsaka občina ustanoviteljica.«.
Šesti odstavek se črta.
3. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(1) Svet zavoda lahko veljavno sprejema odločitve v kolikor je na seji prisotna večina članov.
(2) Pri izvrševanju pristojnosti iz prve, druge, četrte, sedme in desete alineje 11. člena tega odloka odloča svet zavoda z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov prisotnih članov. Pri izvrševanju ostalih pristojnosti odloča svet zavoda z navadno večino opredeljenih glasov prisotnih članov.
(3) Vsak član sveta zavoda ima pri glasovanju po en glas.«.
4. člen 
V četrti alineji 11. člena se črta besedilo »in poročilo o najemanju kreditov«.
V peti alineji 11. člena se črta besedilo »in določi finančni načrt«.
5. člen 
V tretji alineji drugega odstavka 12. člena se na koncu alineje za besedo »izvedbo« doda besedilo »ter poročilo o izvedbi delovnega načrta za preteklo leto«.
Šesta in sedma alineja drugega odstavka 12. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– določa in sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu in v skladu s sistemizacijo odloča o zaposlitvah v zavodu;
– odloča o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja in o disciplinski odgovornosti delavcev;«.
V osmi alineji drugega odstavka 12. člena se pika nadomesti s podpičjem in za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– daje občinam ustanoviteljicam predlog za zadolževanje in poroštva v skladu s predpisi in svetu zavoda poroča o zadolževanju v okviru letnega poročila.«.
6. člen 
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »400.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »1.669,17 eurov«.
7. člen 
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
(1) Občine ustanoviteljice zavodu zagotavljajo finančna sredstva za:
a) osnovno izvajanje dejavnosti zavoda,
b) izvajanje izobraževalnih programov odraslih, in sicer za:
– prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v javnem interesu samoupravne lokalne skupnosti,
– investicije in investicijsko vzdrževanje,
– izvedbo letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sprejme samoupravna lokalna skupnost, in
– materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.
(2) Občine ustanoviteljice financiranje zavoda iz a) točke prejšnjega odstavka ter druge in četrte alineje b) točke prejšnjega odstavka tega člena, nosijo v razmerju:
– Občina Bovec v višini 16,72 %,
– Občina Kobarid v višini 22,44 % in
– Občina Tolmin v višini 60,84 %.
(3) Vsaka posamezna občina ustanoviteljica v celoti zagotavlja sredstva za financiranje iz prve alineje b) točke prvega odstavka tega člena za prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v javnem interesu samoupravne lokalne skupnosti, glede na kraj izvajanja izobraževalnih programov in dejavnosti.
(4) Vsaka posamezna občina ustanoviteljica v celoti zagotavlja sredstva za financiranje iz tretje alineje b) točke prvega odstavka tega člena za letni program izobraževanja odraslih, ki ga je sprejela. V primeru, da občine ustanoviteljice sprejmejo skupni letni program izobraževanja odraslih, zagotavljajo financiranje po ključu kot je določen v drugem odstavku tega člena.«.
8. člen 
Drugi odstavek 17. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz registrirane dejavnosti, krijejo ustanovitelji v razmerju, kot je določeno v drugem odstavku 16.a člena tega odloka. Za primanjkljaj prihodkov iz prejšnjega stavka se šteje, ko se presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta ne more pokrivati z nerazporejenim presežkom prihodkov iz preteklih let.«.
9. člen 
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »svet javnega zavoda na predlog direktorja« nadomesti z besedilom »direktor zavoda«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(1) Svet zavoda uskladi statut zavoda v skladu s tem odlokom v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Spremenjeni drugi odstavek 10. člena odloka se začne uporabljati s pretekom mandata sedanjemu svetu zavoda. Do začetka uporabe določbe spremenjenega drugega odstavka 10. člena odloka se uporablja določba drugega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/99; Občina Kobarid: Uradni list RS, št. 74/02, 24/07, 53/12 in 88/15; Občina Bovec: Uradno glasilo 6/02, Uradni list RS, št. 24/07, 47/12 in 88/15; Občina Tolmin: Primorske novice, Uradne objave, št. 30/02 in 9/07, Uradni list RS, št. 46/12 in 88/15).
11. člen 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski svet Občine Bovec, Občinski svet Občine Kobarid in Občinski svet Občine Tolmin.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2018-15
Bovec, dne 5. februarja 2021
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 
Št. 007-8/2015
Kobarid, dne 4. februarja 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 
Št. 007-0010/2019
Tolmin, dne 9. februarja 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost