Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela, stran 1568.

  
Na podlagi prvega odstavka 26. člena v povezavi z drugim odstavkom 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 3. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela 
1. člen 
V Odloku o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela (Uradni list RS, št. 110/09) se v naslovu odloka beseda »Bela« nadomesti z besedo »Gače«.
2. člen 
Spremeni se 1. člen odloka, tako da se glasi:
»1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije na obstoječih žičniških napravah na območju Smučarskega centra Gače.
Žičniške naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku, so določene v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.«
3. člen 
Spremeni se 3. člen odloka, tako da se glasi:
»3. člen 
(način podelitve) 
Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20, v nadaljevanju zakon), se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastnika posamezne žičniške naprave z upravno odločbo, ki jo izda pristojna občinska uprava.«
4. člen 
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:
»4. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima v lasti žičniško napravo,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog.
Koncesija se podeli lastniku žičniške naprave, za katero mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.«
5. člen 
Za 4. členom odloka se doda 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(vloga za pridobitev koncesije) 
Vloga za pridobitev koncesije mora vsebovati:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– firmo oziroma ime in priimek vlagatelja, njegovo prebivališče oziroma sedež ter navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vlagatelja,
– zahtevek oziroma predlog za pridobitev koncesije,
– opredelitev predmeta koncesije (vrsto vlečnice, njeno lokacijo, tehnične značilnosti in zmogljivosti, namen uporabe, način obratovanja ter vse druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost za podelitev koncesije),
– podpis vlagatelja.
Vlogi mora vlagatelj priložiti dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za koncesionarja iz 4. člena tega odloka.«
6. člen 
Priloga, ki je sestavni del odloka, se spremeni tako, da se glasi:
»PRILOGA: Žičniške naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku 
1. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »GAČE l« 
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5070, 5069, 5065, 5064, 5063, 5050, 5052/1, 5007, 5000, 4995, 4990, 4989, 4988, 4986, 4984, 4981, 4598, 4597, 4594/4, 4594/3, 4574, 4493, 4502, 4504/2, 4504/1, 4520/2, 4520/1, 4522/1, 4540/16 vse k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 715 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 948 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 1060 m;
– višinska razlika: 233 m;
– zmogljivost: 900 oseb na uro;
– hitrost vožnje 3,2 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 90 kW;
– leto izgradnje: 1983;
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
2. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »GAČE l. BIS« 
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5065, 5064, 5050, 5008, 5002, 5000, 5001, 4995, 4996, 4990, 4989, 5232, 4988, 4986, 4984, 4981, 4597, 4594/4, 4594/3, 4595, 4574, 4492, 4493, 4502, 4504/2, 4504/1, 4520/2, 4522/2, 4522/1, 5234, 4512/1, 4525, 4526, 4527, 4529, 5235/4, 4439/6, 4439/3 vse k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 682 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 948 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 1170 m;
– višinska razlika: 266 m;
– zmogljivost: 900 oseb na uro;
– hitrost vožnje 3,2 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 90 kW;
– leto izgradnje: 1986;
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
3. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »MEDO« 
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 4576, 4574, 4516, 4518, 4551, 4549, 4545/1, 4540/16 vse k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 717 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 745 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 190 m;
– višinska razlika: 28 m;
– zmogljivost: 450 oseb na uro;
– hitrost vožnje 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 12,5 kW;
– leto izgradnje: 1993;
c) Rok trajanja koncesije: 16 let.
4. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »VRH LEVA« 
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5084, 4922, 4923, 4924, 4928, 4908, 4911, 4912, 5238, 4913, 5237 k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 855 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 966 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 370 m;
– višinska razlika: 111 m;
– zmogljivost: 820 oseb na uro;
– hitrost vožnje 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 45 kW;
– leto izgradnje: 1986;
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
5. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »VRH DESNA« 
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5084, 4922, 4923, 4924, 4928, 4908, 4911, 4912, 5238, 4913, 5237 k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 855 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 966 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 370 m;
– višinska razlika: 111 m;
– zmogljivost: 820 oseb na uro;
– hitrost vožnje 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 45 kW;
– leto izgradnje: 1986;
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.«
7. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2009-14
Semič, dne 3. februarja 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost