Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

494. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021, stran 1567.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19; v nadaljevanju odlok) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Rebalans 2021
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
44.902.396
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
31.753.145
70
DAVČNI PRIHODKI 
23.029.963
700 Davki na dohodek in dobiček 
18.913.968
703 Davki na premoženje 
3.473.100
704 Domači davki na blago in storitve 
642.895
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
8.723.182
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
6.856.566
711 Takse in pristojbine 
20.000
712 Globe in druge denarne kazni 
90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
178.645
714 Drugi nedavčni prihodki 
1.577.971
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.541.068
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
1.541.068
73
PREJETE DONACIJE 
95.800
730 Prejete donacije iz domačih virov 
4.300
731 Prejete donacije iz tujine 
91.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
11.148.123
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
4.955.872
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije
6.192.251
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
364.260
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
364.260
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
52.175.135
40
TEKOČI ODHODKI 
12.038.637
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
3.456.770
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
493.496
402 Izdatki za blago in storitve 
7.613.943
403 Plačila domačih obresti 
90.000
409 Rezerve 
384.428
41
TEKOČI TRANSFERI 
14.344.854
410 Subvencije 
300.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
6.590.844
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.110.102
413 Drugi tekoči domači transferi 
6.026.996
414 Tekoči transferi v tujino 
316.912
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
23.895.833
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
23.895.833
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.895.811
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
777.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
1.118.311
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 
–7.272.739
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–7.183.739
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 
5.369.654
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
395.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
395.000
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
395.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–395.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
6.420.000
50
ZADOLŽEVANJE 
6.420.000
500 Domače zadolževanje 
6.420.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.810.450
55
ODPLAČILO DOLGA
1.810.450
550 Odplačilo domačega dolga
1.810.450
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.058.189
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
4.609.550
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
7.272.739
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
3.058.189
«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se število »60.000« nadomesti s številom »240.000«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se število »100.000« nadomesti s številom »149.788«.
4. člen
V 14. členu odloka se število »4.513.897« nadomesti s številom »6.420.000«.
5. člen
Za 14. členom odloka se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 1.095.837 eurov.«
KONČNE DOLOČBE 
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/2020-3
Nova Gorica, dne 11. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost