Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

493. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 1567.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo 3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 27. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Mestna občina Kranj v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Mestna občina Kranj soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Gorenjsko pokrajino.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Mestna občina Kranj soglaša s predlaganim imenom Gorenjska pokrajina.
4. člen 
(sedež pokrajine) 
Mestna občina Kranj soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Kranju.
5. člen 
(predlogi sprememb in dopolnitev) 
Mestna občina Kranj predlaga naslednje spremembe in dopolnitve pokrajinske zakonodaje, in sicer:
1. v osnutku Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/:
2. v osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/:
3. v osnutku Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/:
– natančno opredelitev pristojnosti pokrajin
– natančno opredelitev financiranja pokrajin
– vzporedno z regionalizacijo celovito reformirati lokalno samoupravo.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2021-9(401102)
Kranj, dne 27. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost