Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

492. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 1566.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
Št. 478-455/2013
Koper, dne 4. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in v zvezi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. januarja 2021 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
1. 
V 1. točki Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni lis RS, št. 111/13) in dopolnitvi Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture z dne 27. 2. 2014 (Uradni list RS, št. 18/14), se na koncu besedila doda nova točka, ki se glasi:
»13. Skladišče soli pri Izolskih vratih, številka stavbe ID: 2605-1045, parc. št. 139/2, k.o. 2605-Koper in parcela št. 139/3 k.o. 2605-Koper.«
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-455/2013
Koper, dne 28. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull'integrazione dell'atto di Delibera sulla determinazione dell'infrastruttura pubblica nel settore della cultura 
N. 478-455/2013
Capodistria, 4 febbraio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 70 della Legge sulla realizzazione dell'interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 77/07 – Sigla: ZUJIK-TCU1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 e 21/18 – Sigla: ZNOrg) e in relazione all'articolo 245 della Legge sull'assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17 – Sigla: ZUreP-2), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 28 gennaio 2021 approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull'integrazione dell'atto di Delibera sulla determinazione dell'infrastruttura pubblica nel settore della cultura 
Nel punto 1 dell'atto di Delibera sulla determinazione dell'infrastruttura pubblica nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS n. 111/13) e nell'integrazione dell'atto di Delibera sull'integrazione dell'atto di Delibera sulla determinazione dell'infrastruttura pubblica nel settore della cultura del 27 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 18/14), si aggiunge alla fine del testo un nuovo punto, che recita come segue:
»13. Il magazzino del sale presso Porta Isolana, codice ID dello stabile: 2605-1045, p.c.. 139/2, C.c. 2605-Capodistria e p.c.. 139/3 C.c. 2605-Capodistria.«
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 478-455/2013
Capodistria, 28 gennaio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost