Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

490. Pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Mestne občine Koper, stran 1563.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K 
o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Mestne občine Koper 
Št. 354-300/2020
Koper, dne 4. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. januarja 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Mestne občine Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Mestna občina Koper določa upravičence, ki se jim omogoči brezplačni prevzem azbestnih odpadkov z zasebnih objektov in zemljišč na območju Mestne občine Koper v zbirnem centru na območju Mestne občine Koper. Pravilnik ureja tudi pogoje in postopek za uveljavljanje te pravice.
2. člen 
Azbestni odpadki so odpadki, ki so kot taki opredeljeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest.
3. člen 
Sredstva za plačilo stroškov prevzema azbestnih odpadkov v zbirnem centru se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Koper.
Višina sredstev je določena v odloku o proračunu Mestne občine Koper za posamezno leto.
4. člen 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNEGA PREVZEMA AZBESTNIH ODPADKOV IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE TE PRAVICE 
5. člen 
Upravičenci do pokritja stroškov brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov so lastniki oziroma solastniki ali najemniki zasebnih objektov ali zemljišč na območju Mestne občine Koper, s katerih se odstranjujejo azbestni odpadki.
Posamezni upravičenec lahko brezplačno odda največ dve toni azbestnih odpadkov.
Za vsak objekt ali zemljišče se pravica do brezplačne oddaje azbestnih odpadkov uveljavlja samo enkrat.
Obrazec izpolni in odda le en upravičenec za objekt ali zemljišče; v primeru solastništva mora obrazcu priložiti soglasja ostalih solastnikov.
Upravičenci morajo za dela, ki jih izvajajo, pridobiti vsa ustrezna dovoljenja ali druge upravne akte, če jih za izvedbo del predvideva veljavna zakonodaja. Prav tako morajo biti azbestni odpadki ustrezno zaščiteni in pakirani ter prepeljani do zbirnega centra v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest.
6. člen 
Pred oddajo azbestnih odpadkov v zbirni center mora upravičenec izpolniti obrazec »Evidenca oddanih azbestnih odpadkov« (v nadaljevanju: obrazec), iz katerega so razvidni naslednji podatki:
– Ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka in davčna številka upravičenca
– Vrsta in približna količina azbestnih odpadkov
– Prevoznik azbestnega odpadka
– Lokacija nastanka azbestnega odpadka (naslov in/ali parcelna številka)
– Soglasja solastnikov (kjer je več lastnikov).
Obrazec mora biti izpolnjen tako, da je na podlagi vpisanih podatkov jasno razvidna lokacija, s katere se azbestni odpadek odstranjuje.
Upravičenec izpolnjen obrazec posreduje v pregled in potrditev na Mestno občino Koper. Ob oddaji azbestnih odpadkov v zbirni center mora upravičenec ali zanj oseba, ki odpadke pripelje, predložiti izpolnjen in potrjen obrazec. Delavec z zbirnega centra v obrazec vpiše še prevoznika azbestnega odpadka ter shrani obrazec in odpadke stehta. Upravičencu ali prevozniku izda kopijo tehtalnega lista, iz katerega sta razvidni količina in vrsta prevzetih azbestnih odpadkov.
Pravilno izpolnjen potrjen obrazec ter ustrezno zaščiteni azbestni odpadki sta nujna pogoja za uveljavljanje pravice do brezplačne oddaje v zbirni center.
III. POSTOPEK UVELJAVITVE PRAVICE DO BREZPLAČNEGA PREVZEMA AZBESTNIH ODPADOV V ZBIRNEM CENTRU 
7. člen 
Upravljavec zbirnega centra izstavi Mestni občini Koper račun za prevzete azbestne odpadke z ustreznimi prilogami (kopija obrazca in tehtalni list).
Razmerje med zbirnim centrom in Mestno občino Koper se uredi s pogodbo.
V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev iz 5. in 6. člena tega pravilnika je dolžan upravičenec ali zanj oseba, ki azbestne odpadke pripelje, poravnati stroške za prevzem azbestnih odpadkov na podlagi računa, ki ga izstavi upravljavec zbirnega centra.
IV. KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-300/2020
Koper, dne 28. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L R E G O L A M E N T O 
sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune città di Capodistria 
N. 354-300/2020
Capodistria, 4 febbraio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli articoli 2 e 7 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett., 101/13, 55/15 – Sigla: ZFisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617 e 13/18) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 28 gennaio 2021, approva il seguente
R E G O L A M E N T O 
sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune città di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con il presente regolamento il Comune città di Capodistria stabilisce gli aventi diritto al ritiro gratuito dei rifiuti di amianto da edifici e terreni privati nel territorio del Comune città di Capodistria nel centro di raccolta nel territorio del Comune città di Capodistria. Il regolamento regola anche le condizioni e il procedimento di applicazione di detto diritto.
Articolo 2 
I rifiuti di amianto sono i rifiuti, definiti come tali dalle disposizioni che regolano il trattamento dei rifiuti e il trattamento dei rifiuti che contengono amianto.
Articolo 3 
I fondi per pagare le spese di ritiro dei rifiuti di amianto nel centro di raccolta sono garantiti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria.
L’ammontare dei fondi è stabilito nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per il singolo anno.
Articolo 4 
I termini usati nel testo, scritti nella forma grammaticale maschile, sono utilizzati quali neutrali sia per gli uomini che per le donne.
II AVENTI DIRITTO AL RITIRO GRATUITO DEI RIFIUTI DI AMIANTO E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DI DETTO DIRITTO 
Articolo 5 
Gli aventi diritto alla copertura delle spese del ritiro gratuito dei rifiuti di amianto sono i proprietari ovv. i comproprietari o locatari di edifici o terreni privati nel territorio del Comune città di Capodistria, da cui si rimuove i rifiuti di amianto.
Il singolo avente diritto può consegnare gratuitamente al massimo due tonnellate di rifiuti di amianto.
Per ogni edificio o terreno è possibile applicare il diritto al ritiro gratuito dei rifiuti di amianto solamente una volta.
Il modulo va compilato e presentato da un solo avente diritto per edificio o terreno; in caso di comproprietà bisogna allegare al modulo anche i consensi degli altri comproprietari.
Se la legge lo prevede, gli aventi diritto devono acquisire i consensi e altri atti amministrativi per i lavori da svolgere. I rifiuti di amianto devono essere debitamente protetti e imballati, nonché trasportati al centro di raccolta in conformità alla normativa che regola il trattamento dei rifiuti che contengono amianto.
Articolo 6 
Prima della consegna dei rifiuti di amianto al centro di raccolta, l’avente diritto è tenuto a compilare il modulo “Evidenza dei rifiuti di amianto consegnati” (nel testo a seguire: modulo), da cui sono evidenti i seguenti dati:
– Nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e codice fiscale dell’avente diritto
– Tipo e quantità approssimativa dei rifiuti di amianto
– Vettore del rifiuto di amianto
– Località di produzione del rifiuto di amianto (indirizzo e/o p.c.)
– Consensi dei comproprietari (in caso di comproprietà).
Il modulo va compilato in modo che dai dati iscritti risulta chiaramente evidente la località dalla quale si rimuove il rifiuto di amianto.
L’avente diritto inoltra il modulo compilato al Comune città di Capodistria per la revisione e la convalida. L’avente diritto o per lo stesso la persona che consegna i rifiuti, deve presentare alla consegna il modulo compilato e convalidato. L’impiegato del centro di raccolta iscrive sul modulo il vettore dei rifiuti di amianto, conserva il modulo e pesa i rifiuti. Si rilascia all’avente diritto o al vettore la copia del documento di pesatura, dal quale sono evidenti la quantità e il tipo di rifiuti di amianto.
Il modulo debitamente compilato e i rifiuti di amianto debitamente protetti sono la condizione per l’applicazione del diritto al ritiro gratuito al centro di raccolta.
III PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO AL RITIRO GRATUITO DEI RIFIUTI DI AMIANTO NEL CENTRO DI RACCOLTA 
Articolo 7 
Il gestore del centro di raccolta rilascia al Comune città di Capodistria la fattura per i rifiuti di amianto ritirati con gli allegati richiesti (copia del modulo e documento di pesatura).
Il rapporto tra il centro di raccolta e il Comune città di Capodistria è regolato da apposito contratto.
Se si comprova che non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, l’avente diritto o per lo stesso la persona che consegna i rifiuti di amianti è tenuto a corrispondere le spese per il ritiro dei rifiuti di amianto in base alla fattura, rilasciata dal gestore del centro di raccolta.
IV DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 8 
Il Servizio di ispettorato, guardia municipale, protezione e soccorso svolge il controllo sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 9 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 354-300/2020
Capodistria, 28 gennaio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost