Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper, stran 1562.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper 
Št. 354-298/2019
Koper, dne 4. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Urani list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. januarja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper 
1. člen 
2. člen Odloka o subvencioniranju in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper se spremeni tako, da se doda odstavek:
»(5) Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za stanovanjske objekte na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa tehnično ni možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Koper, pri čemer upošteva oskrbovalne standarde iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.«
2. člen 
12. člen se v celoti spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Nakazilo sredstev se izvrši po obojestransko podpisani pogodbi in v roku določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-298/2019
Koper, dne 28. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione dei piccoli impianti comunali di depurazione sul territorio del Comune città di Capodistria 
N. 354-298/2019
Capodistria, 4 febbraio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli articoli 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 in 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 28 gennaio 2021, approva il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione dei piccoli impianti comunali di depurazione sul territorio del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Si aggiunge un nuovo comma all'articolo 2 del Decreto sulla sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione dei piccoli impianti comunali di depurazione sul territorio del Comune città di Capodistria:
»(5) In via esclusiva è possibile cofinanziare la realizzazione di PICD per gli edifici residenziali nell'area degli agglomerati, dove è già costruita o prevista la rete fognaria, ma non è possibile allacciarsi alla stessa per motivi tecnici o non è giustificato dal punto di vista economico, previa conferma dell'esercente del servizio pubblico di smaltimento e trattamento delle acque reflue nel Comune città di Capodistria che considera lo standard di approvvigionamento di cui alla normativa che regola lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane.«
Articolo 2 
Si modifica l'articolo 12 nel suo completo, che recita ora come segue:
»L'erogazione dei fondi è effettuata a seguito della sottoscrizione del contratto da parte di entrambe le parti contrattuali e nel termine stabilito in conformità alla normativa che regola la realizzazione del bilancio di previsione.«
Articolo 3 
La presente integrazione del decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.
Prot. n.: 354-298/2019
Capodistria, 28 gennaio 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost