Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

94. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 181.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20) se v 1. členu v prvem odstavku 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba določa tudi sredstva in uporabo shem neposrednih plačil v letu 2021 in 2022 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. izplačilo podpore za rejo drobnice iz 38.a člena te uredbe;«.
Dosedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka.
3. člen 
V 8.a členu se v prvem odstavku na koncu stavka pred piko doda besedilo »oziroma, ko se nacionalna zgornja meja za neposredna plačila za koledarski leti 2021 in 2022 razlikuje od nacionalne zgornje meje za koledarski leti 2019 in 2020«.
4. člen 
V 13. členu se za osemnajstim odstavkom doda nov devetnajsti odstavek, ki se glasi:
»(19) Vrednost plačilnih pravic, izračunana v skladu s tem členom, se v skladu s petim odstavkom 22. člena in s tretjim pododstavkom točke (b) enajstega odstavka 25. člena Uredbe 1307/2013/EU ohrani tudi za koledarski leti 2021 in 2022.«.
5. člen 
V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG izvede spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva v roku za vložitev zbirne vloge, določenem v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, ali v roku za pozno predložitev vloge v skladu s 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU ter prenos plačilnih pravic med prenosnikom in prevzemnikom ni bil opravljen v roku iz prejšnjega odstavka, novi nosilec kmetijskega gospodarstva v tekočem letu teh plačilnih pravic ne more aktivirati.«.
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ob spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v roku za vložitev zbirne vloge, določenem v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, ali v roku za pozno predložitev vloge v skladu s 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU, mora novi nosilec kmetijskega gospodarstva oddati zbirno vlogo, da je lahko upravičen do shem proizvodno vezanih podpor ter v primeru mladega kmeta in kmeta začetnika do plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.
(5) V skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe 1307/2013/EU sta prenos plačilnih pravic na prevzemnika in nadaljnje uveljavljanje sheme za male kmete dovoljena le, kadar prevzemnik pošlje agenciji eno od naslednjih dokazil v zvezi s prenosom plačilnih pravic:
1. sklep o dedovanju,
2. pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja,
3. pogodbo o dosmrtnem preživljanju,
4. pogodbo o preužitku,
5. darilno pogodbo.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
6. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku v četrti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– podpora za rejo drobnice.«.
7. člen 
V 27. členu se besedilo »5 %« nadomesti z besedilom »4,65 %«.
8. člen 
V 30. členu se besedilo »3,5 %« nadomesti z besedilom »3,15 %«.
9. člen 
V 33. členu se besedilo »3 %« nadomesti z besedilom »2,65 %«.
10. člen 
V 36. členu se besedilo »1,5 %« nadomesti z besedilom »1,15 %«.
11. člen 
V 37. členu se v drugem odstavku črtata vejica in beseda »repa«, besedilo »(razen olja redkev)« pa se nadomesti z besedilom »(razen oljna in meliorativna redkev)«.
V desetem odstavku se v tretji in četrti alineji za besedo »špargelj« dodata vejica in beseda »bob«.
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– dveh ali več vrst zelenjadnic, kjer so na več kot 80 % skupne površine fižol, bob, šparglji ali grah, predstavljati 50 % povprečnega hektarskega pridelka fižola, boba, špargljev ali graha.«.
Dosedanja peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
Trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Ne glede na enajsti odstavek tega člena in prejšnji odstavek se pri naslednjih zelenjadnicah upošteva povprečni hektarski pridelek, določen v prilogi 4 te uredbe: pri zelju 25 t/ha, solati 15 t/ha, papriki 20 t/ha, čebuli 15 t/ha, bobu 1,5 t/ha in fižolu 1 t/ha.«.
12. člen 
V prvem odstavku 38. člena se številka »3.881« nadomesti s številko »3.830«.
13. člen 
Za 38. členom se dodajo nov 2.4a oddelek »Podpora za rejo drobnice« in novi 38.a, 38.b in 38.c člen, ki se glasijo:
»2.4a Podpora za rejo drobnice 
38.a člen 
(nacionalna zgornja meja za podporo za rejo drobnice) 
Za podporo za rejo drobnice se nameni do 1,4 % sredstev letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.
38.b člen 
(upravičenec in pogoji) 
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki na dan 1. februar tekočega leta redi ovce ali koze, starejše od enega leta oziroma ovce ali koze, ki so že jagnjile ali jarile, oziroma ovne ali kozle, starejše od enega leta (v nadaljnjem besedilu: drobnica), je upravičen do podpore za rejo drobnice, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– na dan 1. februar tekočega leta redi 14 ali več živali drobnice;
– na zahtevek prijavi najmanj 14 živali drobnice in največ število živali drobnice, ki je v Centralnem registru drobnice na dan 1. februarja tekočega leta;
– živali drobnice, katerih število je prijavljeno na zahtevku, morajo biti prisotne na kmetijskem gospodarstvu od 5. maja do 31. oktobra tekočega leta. Pri tem se premik drobnice na planino ali skupni pašnik, na sejem ali razstavo šteje kot prisotnost živali drobnice na kmetijskem gospodarstvu;
– je drobnica označena ter vpisana in sproti vodena v registru drobnice na gospodarstvu v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje in registracijo drobnice;
– za vse živali, za katere upravičenec uveljavlja zahtevek za podporo za rejo drobnice, mora biti znan podatek o mesecu in letu rojstva. Za živali, ki so prišle na kmetijsko gospodarstvo z drugega kmetijskega gospodarstva, mora biti podatek o mesecu in letu njihovega rojstva zapisan v registru drobnice na gospodarstvu na kmetijskem gospodarstvu, ki uveljavlja zahtevek iz tega odstavka, ali drugem dokumentu, ki spremlja žival pri premiku.
(2) Pogin drobnice iz zahtevka iz prejšnjega odstavka zaradi napada divjih zveri ali kužnih bolezni se šteje za višjo silo, če nosilec kmetijskega gospodarstva predloži ustrezno dokazilo na način, določen v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za drobnico iz zahtevka iz prvega odstavka tega člena, ki pogine, ali se proda, ali odda v zakol pred iztekom časa obvezne reje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, umakniti zahtevek ali del zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
38.c člen 
(višina podpore) 
(1) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Uredbe 639/2014/EU je za Republiko Slovenijo število drobnice 82.549 živali.
(2) Višina podpore za rejo drobnice se izračuna tako, da se sredstva iz 38.a člena te uredbe delijo s številom upravičenih živali drobnice v tekočem letu v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek višina podpore za rejo drobnice za tekoče leto ni višja od 40 eurov na žival.
(4) V primeru neizkoriščenih sredstev za podporo za rejo drobnice se ta prenesejo na druge proizvodno vezane podpore v skladu s 53.a členom Uredbe 639/2014/EU.«.
14. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
15. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20), se končajo v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-59/2020
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-2330-0125
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost