Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

91. Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 149.

  
Na podlagi 94. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (UVG, št. 17/05),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 25/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 16/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 26/09),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 50/10),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 13/11),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/19).
Št. 00201-0002/2003
Žirovnica, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje časopisa Občine Žirovnica (v nadaljevanju časopis).
2. člen 
Ime časopisa je Novice občine Žirovnica.
3. člen 
Izdajatelj časopisa je Občina Žirovnica, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzema vse izdajateljske pravice, v skladu z zakonom in s tem odlokom.
4. člen 
Sedež časopisa je Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
5. člen 
Časopis izhaja v slovenskem jeziku.
Časopis izide najmanj šestkrat letno. Termine izida določi na začetku tekočega leta svet časopisa na predlog odgovornega urednika.
V času pred volitvami v občinski svet in za župana ali ob drugih izrednih dogodkih lahko izide tudi razširjena, dvojna ali izredna številka; o tem odloči svet časopisa.
6. člen 
Časopis obsega 24–32 strani formata A4, tisk štiribarvni, z barvnimi platnicami, papir reciklirani ali cenovno enako ugoden revialni papir, 80 g, ovitek 130 g. Najmanj 6 strani časopisa mora biti namenjenih za informacije o aktivnostih organov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih izvajalcev javnih služb. Časopis je brezplačen in ga prejmejo vsa gospodinjstva in podjetja v Občini Žirovnica, javni zavodi, javna podjetja in drugi izvajalci javnih služb, delavci občinske uprave ter vse gorenjske občine. Dva izvoda časopisa prejme Knjižnica Matije Čopa v Žirovnici. Narodna in univerzitetna knjižnica prejme število izvodov, predpisanih z zakonom o obveznem izvodu publikacij.
Če za posamezno številko ni zadosti prispevkov za predvideni obseg časopisa, se obseg lahko zmanjša.
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni poleg imena časopisa še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– ime in sedež izvajalca pravic izdajatelja,
– ime in priimek odgovornega urednika,
– ime in sedež tiskarne,
– število tiskanih izvodov,
– mesec in leto natisa.
Izdajatelj mora dosledno zagotoviti tudi:
– objavo imen avtorjev objavljenih prispevkov in nosilcev materialnih avtorskih pravic, če ti obstajajo,
– ime medija, po katerem je povzet programski prispevek ali izsek iz programskega prispevka, razen če je z medsebojno pogodbo drugače določeno.
II. PROGRAMSKA ZASNOVA 
7. člen 
Časopis je namenjen obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Žirovnica in izražanju mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini ter opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Žirovnica. Cilj časopisa je objavljanje objektivnih in celovitih informacij z vseh področij življenja in dela v Občini Žirovnica.
8. člen 
Časopis informira javnost o dogajanju na vseh področjih življenja in dela v občini, in sicer o:
– aktivnostih organov Občine Žirovnica in zadevah iz pristojnosti občine,
– delovanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih izvajalcev javnih služb,
– delovanju društev, klubov in drugih organizacij na področju športa,
– delovanju društev, klubov, in drugih organizacij na področju kulture,
– delovanju društev, klubov in drugih organizacij na drugih področjih negospodarstva,
– delovanju drugih društev in organizacij,
– delovanju in aktivnostih političnih strank in svetniških skupin v občini,
– gospodarjenju in drugih dogodkih v podjetjih in ustanovah,
– predstavljanju pomembnih dogodkov v občini,
– predstavljanju zgodovine krajev in ljudi v občini,
– izobraževanju in osveščanju prebivalcev v posameznih zadevah in
– drugih aktualnih dogodkih in temah.
III. IZDAJANJE ČASOPISA 
9. člen 
Za izvajanje pravic izdajatelja časopisa se izbere izvajalca na podlagi veljavne zakonodaje o oddaji javnih naročil. Medsebojna razmerja med izdajateljem in izbranim izvajalcem se uredijo s pogodbo za dobo 2 let.
Izvajalec pravic izdajatelja je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za izvajanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin v skladu z zakonom o medijih.
Izvajalec pravic izdajatelja časopisa Občine Žirovnica zagotavlja:
– materialne in druge pogoje za delo uredništva,
– tisk in grafično pripravo,
– ekspedit ter
– organizacijsko tehnična, administrativna in finančna opravila za časopis.
V postopku za izbiro izvajalca pravic izdajatelja ponudniki ponudijo tudi odgovornega urednika in novinarja, ki je lahko ista oseba. Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom o medijih.
Sestavni deli ponudbe so tudi cenik oglaševalskih vsebin, cenik dodatne črnobele oziroma barvne strani časopisa v razširjeni ali dvojni številki, znesek zmanjšanja cene številke zaradi manj strani ali manjše naklade in način revalorizacije ponudbene cene.
10. člen 
Izvajalca pravic izdajatelja s sklepom določi župan na predlog sveta časopisa.
11. člen 
Časopis Občine Žirovnica ima svet časopisa, ki ga sestavljajo po en predstavnik strank in list, zastopanih v občinskem svetu.
Svet časopisa, predsednika in namestnika sveta imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandat sveta časopisa je enak mandatu občinskega sveta.
Svet časopisa odloča z večino glasov opredeljenih članov.
Prostor in administrativno podporo za delo sveta zagotavlja občina. Za delo sveta na sejah predsedujočemu in članom pripada sejnina v višini sejnine, ki pripada članom odbora občinskega sveta.
12. člen 
Svet časopisa ima naslednje pristojnosti in naloge:
– določa okvirni obseg časopisa, namenjen posameznim programskim vsebinam, ki ga predlaga uredništvo,
– posebej določi vsebine in obseg časopisa za vsebine, ki se posebej honorirajo,
– spremlja uresničevanje programske zasnove,
– na predlog uredništva sprejema način zagotovitve enakopravnosti pri objavljanju prispevkov strank, list in drugih prispevkov s politično vsebino in prispevkov v času volilne kampanje,
– poroča občinskemu svetu o svojem delu na njegovo zahtevo, najmanj pa enkrat letno,
– predlaga izbiro izvajalca pravic izdajatelja,
– odloča o izidu razširjene, dvojne ali izredne številke,
– predlaga županu odgovornega urednika.
13. člen 
Uredništvo časopisa sestavljajo odgovorni urednik, novinar ali več novinarjev in delavec občinske uprave, odgovoren za odnose z javnostmi.
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje s sklepom župan na predlog sveta časopisa.
Delavec občinske uprave, odgovoren za odnose z javnostmi, skrbi za objavljanje vsebin, ki se nanašajo na delo organov občine, javnih podjetij in javnih zavodov in izvajalcev javnih služb.
Uredništvo in avtorji drugih prispevkov so v okviru programske zasnove in v skladu s tem odlokom pri svojem delu samostojni in neodvisni.
14. člen 
Odgovorni urednik ima v zvezi s svojim delom naslednje pristojnosti:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– skrbi za objavljanje obveznih programskih vsebin,
– skrbi za uresničevanje drugih obveznosti in pravic v skladu z zakonom o medijih,
– odgovarja za objavljene informacije.
Če odgovorni urednik ne skrbi za uresničevanje programske zasnove ali pri izdaji časopisa krši zakon o medijih in ta odlok, lahko občina zahteva, da izdajatelj določi drugega odgovornega urednika ali novinarja.
Če izvajalec pravic izdajatelja tega ne stori ali ne more storiti, občina lahko odpove pogodbo o izvajanju pravic izdajatelja.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
15. člen 
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva na podlagi ponudbene cene izvajalca,
– prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki jih izvajalec lahko trži,
– drugi prihodki.
Izdajatelj odgovarja za obveznosti izvajalca samo v okviru ponudbene cene izvajalca.
16. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave vsebin in tiska časopisa;
– stroške pridobivanja reklam;
– stroške dostave;
– materialne stroške uredništva;
– avtorske honorarje in
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.
Prispevki, ki jih zagotavljajo izvajalci na področjih iz 8. člena tega odloka, niso honorirani. V primeru, da je zahtevana objava prispevka, za katerega je potrebno poravnati materialne avtorske pravice, mora o taki objavi odločiti župan kot odredbodajalec proračuna.
17. člen 
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru sprejetih proračunskih sredstev je župan.
V. OGLAŠEVALSKE VSEBINE 
18. člen 
Oglaševalske vsebine so oglasi in druge vrste plačanih obvestil, katerih objavo naroči ali jih v objavo pošlje pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglaševalske vsebine se objavljajo za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja.
Oglaševalske vsebine lahko obsegajo največ do 25 % obsega časopisa.
Za objavljanje oglaševalskih vsebin ima izvajalec enotni cenik, ki je sestavni del ponudbe za izbiro izvajalca pravic izdajatelja.
19. člen 
Oglaševalske vsebine se morajo povsem jasno prepoznati in se posebej ločiti od drugih programskih vsebin časopisa. Neodplačno objavljeni oglasi v skladu z zakonom, morajo biti posebej označeni kot taki.
20. člen 
Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca, da v primeru objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje odgovarjata naročnik objave in odgovorni urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z namenom in se za tako objavo plača cena po ceniku za oglaševalske vsebine.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV POLITIČNIH STRANK IN LIST, PRISPEVKOV S POLITIČNO VSEBINO IN PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE 
21. člen 
Za prispevke političnih strank in list se štejejo vse objave, v katerih stranke same ali druge osebe posebej predstavljajo aktivnosti posameznih političnih strank in list in njihova stališča ter stališča vidnih predstavnikov strank in list do posameznih aktualnih vprašanj iz življenja in dela občine in vprašanj, ki jih obravnavajo organi občine. Za objavljanje teh vsebin je vsaki stranki in listi, ki je zastopana v občinskem svetu, na razpolago največ polovica strani.
Objave, ki presegajo določen obseg prostora, se obravnavajo kot oglaševalske vsebine.
22. člen 
Stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo po 1 stran formata A4 brezplačno za predstavitev kandidatov za župana in po 1 stran formata A4 brezplačno za predstavitev list. Obvestila, ki presegajo ta obseg, se plačujejo v skladu s cenikom za oglaševalske vsebine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Župan mora pred začetkom izdajanja priglasiti časopis pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa v razvid medije.
24. člen 
Občinski svet mora v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka imenovati svet časopisa.
Svet časopisa v roku 30 dni po svojem imenovanju izvede postopek za pridobitev izvajalca pravic izdajatelja.
Prvi izvod časopisa bo izšel ob zaključku naslednjega trimesečja po izbiri izvajalca pravic izdajatelja.
Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (UVG, št. 17/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 25/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 16/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 26/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 50/10) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 13/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/19) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti