Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

89. Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 143.

  
Na podlagi 94. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Občine Žirovnica, ki obsega:
– Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 93/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 80/01),
– Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01),
– Odlok o dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica (UVG, št. 14/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica (UVG, št. 10/05),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 40/16),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 38/19).
Št. 00200-0003/2000
Žirovnica, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
O D L O K 
o priznanjih Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) 
1. člen 
Ta odlok ureja vrsto, pogoje in način podeljevanja priznanj Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Priznanja Občine Žirovnica so:
– naziv častni občan,
– plaketa Občine Žirovnica,
– nagrada Občine Žirovnica.
3. člen 
O podelitvi priznanj Občine Žirovnica odloča občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija). Komisija dela v skladu s tem odlokom, statutom in njenim poslovnikom.
4. člen 
Priznanja podeli župan na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
5. člen 
Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju Občine Žirovnica s svojim delovanjem doma ali v tujini.
Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan ter njegovo pisno utemeljitev in plaketo v obliki grba Občine Žirovnica velikosti 10 x 10 cm z napisom Častni občan, imenom in priimkom in letnico podelitve naziva.
Izjemoma se naziv častni občan lahko podeli dvema kandidatoma, če do leta podelitve ni bila izkoriščena možnost vsakoletne podelitve v obdobju zadnjih petih let.
6. člen 
Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu Občine Žirovnica.
Ob plaketi v obliki grba Občine Žirovnica velikosti 10 x 10 cm, se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev o podelitvi plakete. Dobitnik plakete prejme tudi denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji.
Občina podeli največ dve plaketi vsako leto.
7. člen 
Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu Občine Žirovnica, skupini občanov Občine Žirovnica, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v Občini Žirovnica za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.
Nagrajencu se ob podelitvi izroči posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev o podelitvi nagrade ter denarni znesek v višini 60 % povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji.
Občina podeli največ tri nagrade vsako leto.
8. člen 
Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v časopisu Gorenjski glas, na oglasni deski v prostorih občine in na občinski spletni strani. Razpis za podelitev priznanj Občine Žirovnica objavi komisija najkasneje do 5. septembra za tekoče leto, rok za oddajo predlogov je 15 dni od objave razpisa.
Z razpisom se objavijo kriteriji za podelitev priznanj, podatki, ki jih mora vsebovati predlog ter rok, do katerega morajo biti predlogi poslani.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, društva ali politične stranke v Občini Žirovnica. Člani komisije ne morejo dajati pobud za priznanje.
Predlog mora vsebovati naziv in ime predlagatelja, v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata za prejemnika priznanja, datum rojstva, državljanstvo in naslov, v primeru pravne osebe pa naziv in sedež ter obrazložitev predloga.
V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se za vsakega predlaganega prejemnika priznanja lahko poda predlog le za eno vrsto priznanja.
Prispele predloge obravnava komisija najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga. Komisija lahko pridobi dodatno strokovno mnenje od pristojne institucije ali druge ustrezne organizacije. Komisija predlog zavrne, če je predlog nepopoln ali nepravilen.
Komisija po končani obravnavi predlogov oblikuje končni predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami. Komisija ni dolžna, da predlaga podelitev vseh priznanj.
8.a člen 
Župan lahko po lastnem preudarku posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim ob posebnih priložnostih ali ob enkratnih izjemnih dosežkih v slovenskem ali širšem merilu na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva priložnostno podeli Županovo priznanje.
Županovo priznanje je posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev.
Prejem Županovega priznanja ne izključuje morebitnega prejema občinskega priznanja.
8.b člen 
Ob posebnih priložnostih (npr. obletnica občine, in drugi pomembni dogodki) je možno podeliti priložnostna priznanja.
Za postopek podelitve priložnostnih priznanj se smiselno uporabljajo določbe 6. člena tega odloka, brez možnosti podelitve denarne nagrade. Občina podeli največ pet priložnostnih priznanj.
9. člen 
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v občinski upravi.
Priznanja se vpisujejo v evidenco občinskih priznanj kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno številko, v primeru fizične osebe ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo ter naslov, v primeru pravne osebe pa naziv in sedež prejemnika, številko sklepa ter datum podelitve.
Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za upravljanje z gradivom in evidentiranje podeljenih Županovih priznanj.
10. člen 
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 93/00) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 80/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga je potrdil Občinski svet Občine Žirovnica. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga je potrdil Občinski svet Občine Žirovnica. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica (UVG, št. 14/03) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica (UVG, št. 10/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 40/16) vsebuje naslednjo določbo:
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 38/19) vsebuje naslednjo določbo:
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost