Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

88. Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 140.

  
Na podlagi 94. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica, ki obsega:
– Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 90/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/15),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 97/20).
Št. 007-0002/2011
Žirovnica, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica določa pravila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in se nanašajo na naslednja področja:
– varovanje javnega reda in miru na javnih površinah in v zasebnih prostorih,
– varovanje premoženja,
– varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja,
– obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen 
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Žirovnica, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen 
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov.
Za prekrške, storjene po tem odloku, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, se kaznujejo z globo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba otroka ali mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom.
Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva nastopi zlasti tedaj, ko starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki omogočijo, dopustijo ali dovolijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju z določbami tega odloka.
4. člen 
Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, katere lahko vsi uporabljajo pod enakimi pogoji.
Javne površine se tudi druge površine v lasti Občine Žirovnica, ki so namenjene javni rabi ter zunanje površine, ki so v upravljanju javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Žirovnica (dostopne poti, parkirišča, otroška in športna igrišča, zelene površine itd.).
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
5. člen 
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen 
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je lahko ogrožena njegova varnost,
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,
3. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s prodajo predmetov ali storitev,
4. metati predmete, če se s tem moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja,
5. ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti, uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa.
Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za nujna kmetijska in gozdarska opravila,
6. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih površinah, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač,
7. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih površinah;
8. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski tisk, če za to ni izdano dovoljenje;
9. zanemarjati red in čistočo v delavnici ali njeni okolici, v okolici stanovanjske ali druge zgradbe tako, da moti okolico, kvari zunanji izgled kraja ali ogroža zdravje ljudi;
10. kršiti hišni red, ki določa ravnanje na javnih površinah, če je le-ta določen za posamezne javne površine. Hišni red določi upravljavec javnih površin ob predhodnem soglasju Občine Žirovnica.
7. člen 
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi veljavnega zakona o javnih zbiranjih.
8. člen 
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Organizator je dolžan:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
2. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnega oziroma prireditve parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
3. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo.
9. člen 
Kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen ali na zasebnem prostoru, za katerega je lastnik ali posestnik dal soglasje na območju Občine Žirovnica je dovoljeno na območju celotne Občine Žirovnica, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da lastnik oziroma posestnik prostora za kampiranje ne odda za več kot 1 mesec v letu,
– da organizator kampiranja dejavnosti ne opravlja kot profitno dejavnost oziroma za organizacijo kampiranje ne zaračunava svoje storitve,
– da je za odlaganje odpadkov pri izvajalcu javne službe odvažanja komunalnih odpadkov nabavil zadostno količino vreč za odlaganje odpadkov (1 vreča za 1 teden na osebo), in jih po končanem kampiranju odloži na lokacijo, s katere izvajalec javne službe redno odvaža odpadke,
– da je prostor za kampiranje opremil s kemičnim straniščem, če je prostor za kampiranje dostopen za avtomobilski promet.
III. VAROVANJE PREMOŽENJA 
10. člen 
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo premoženja občine ali premoženja, ki predstavlja javno dobro.
11. člen 
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo njihovo uporabo,
2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli,
3. saditi vrste rastlin ali saditi rastline na način v nasprotju z določili prostorskih aktov občine,
4. v bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj ter sežigati materiale, ki povzročajo motenje okolice ali obremenjevanje okolja,
5. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi,
6. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti,
7. opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne odstraniti pravočasno varnostnih naprav in potrebnih znakov pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega objekta,
8. opustiti popravilo ali ne odstraniti predmeta ali naprave, ki ogroža varnost ljudi in premoženja,
9. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture.
IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA, VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN 
12. člen 
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje, npr. v potoke, hudournike, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico. Za prekršek je odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopusti odlaganje predmetov, snovi in odpadkov na svoja zemljišča,
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino,
3. prati in popravljati vozila na javnih površinah,
4. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije in človeške iztrebke na javne površine,
5. iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,
6. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena,
7. kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije.
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano postaviti šotore, bivalnike, avtodome ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače prenočevati ali bivati na javnih prometnih površinah, javnih zelenih površinah in na drugih zemljiščih, ki niso za to določena.
13. člen 
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo ustrezalo prvotnemu stanju.
Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če se zaradi opravljenega posega, kasneje stanje spremeni in ne ustreza več prvotnemu stanju (posedanje, nekvalitetni materiali ali izvedba).
14. člen 
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja.
15. člen 
Neuporabnih ali neregistriranih motornih vozil, njihovih delov in drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo okolico ni dovoljeno puščati na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah ter na zasebnih površinah, vidnih z javnih površin.
V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI 
16. člen 
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča in v javne ustanove. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam).
17. člen 
Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.
O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter pristojni organ občine o najdenih zapuščenih živalih.
V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živali, se mu naloži plačilo oskrbe in namestitve zapuščene živali v višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja ali pooblaščeno zavetišče.
18. člen 
Lastnik oziroma vodnik psa je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
Lastnik oziroma vodnik psa je dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.
19. člen 
Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali (razen hlevskih živali) je v urejenih urbanih in strnjenih stanovanjskih naseljih dolžan preprečevati večdnevno ponavljajoče in moteče oglašanje živali. Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali je v nočnem času dolžan zagotoviti, da žival s svojim oglašanjem ne moti ostalih prebivalcev v soseski oziroma naselju.
VI. NADZOR 
20. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski inšpektor in občinski redar.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
21. člen 
Z globo 120,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 11. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko prvega odstavka 12. člena in v nasprotju z 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členom tega odloka.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 11. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko prvega odstavka 12. člena in v nasprotju z 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členom tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 200,00 EUR.
22. člen 
Z globo 300,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke prvega odstavka in drugega odstavka 12. člena tega odloka.
Z globo 2500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke prvega odstavka in drugega odstavka 12. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 600,00 EUR.
Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 90/11) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (UVG, št. 10/02, 4/03, Uradni list RS, št. 40/07).
24. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/15) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 97/20) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti