Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

84. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec, stran 136.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na redni seji dne 23. decembra 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
Namen 
1. člen 
(1) Ta pravilnik podrobneje določa upravičence, višino pomoči, pogoje, merila in omejitve ter postopek dodelitve finančnih sredstev upravičencem v primeru naravnih ali drugih nesreč.
(2) Finančna sredstva se dodelijo v primeru:
– škode na nepremičninah zaradi naravnih ali drugih nesreč;
– nezadostnih vodnih virov za prevoz pitne vode, ko je s strani države razglašeno sušno obdobje kot naravna nesreča;
– sušnega obdobja za prevoze pitne vode.
II. DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV V PRIMERU ŠKODE NA NEPREMIČNINAH ZARADI NARAVNIH ALI DRUGIH NESREČ 
Upravičenci 
2. člen 
(1) Občani (fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Žalec oziroma pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Žalec), ki so utrpeli posledice naravne ali druge nesreče, lahko prejmejo finančna sredstva na podlagi vložene vloge za škodo na stanovanjskem objektu, gospodarskem poslopju, poslovnem objektu, garaži oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitna dejavnost in se nahajajo na območju Občine Žalec.
(2) Naravna nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih zaradi nenadzorovanih in drugih sil, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje in zdravje ljudi, živali ter premoženje. Med naravne nesreče po tem pravilniku spadajo poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, suša, toča, žled, potres, visok sneg, neurje, udar strele, požar kot posledica udara strele in podobno.
(3) Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročijo škodo. Mednje spadajo požari in ekološke nesreče. Po tem pravilniku se kraje, tatvine in druge običajne poslovne škode ne štejejo za druge nesreče.
Višina finančnih sredstev 
3. člen 
(1) Višina finančnih sredstev se v primeru nesreče, ki je poškodovala nepremičnino, določi na podlagi ocenjene škode, ki je zabeležena v enem od naslednjih dokumentov: poročilu vodje intervencije, poročilu komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Žalec, poročilu cenilca ali drugem dokumentu, v katerem je ocenjena škoda.
Višina finančnih sredstev se dodeli na osnovi naslednje tabele:
Ocenjena škoda (EUR)
Stanovanjski objekt (EUR)
Ostali objekti, navedeni 
v 2. členu pravilnika (EUR)
do 800
0
0
800 do 2.000
420
210
2.000 in več
840
420
(2) V kolikor ima upravičenec v vlogi priloženih več poročil, se upošteva tisto poročilo oziroma dokument, ki je za stranko ugodnejši.
Pogoji, merila in omejitve 
4. člen 
(1) Finančna sredstva se izplačajo upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del naravne ali druge nesreče, ki je razglašena s strani države ali občine. Pravilnik velja samo za individualne primere škode do 10 primerov ob posamezni naravni ali drugi nesreči iz 2. člena tega pravilnika. Upošteva se datum vložitve vloge.
(2) Do dodelitve finančnih sredstev pri odpravi posledic naravnih ali drugih nesreč je upravičen lastnik oziroma najemnik/uporabnik nepremičnine ob soglasju lastnika, ki izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(3) V primeru naravne ali druge nesreče iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika je k vlogi potrebno priložiti poročilo vodje intervencije ali poročilo komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Žalec.
(4) V primeru popolnega uničenja nepremičnin iz 2. člena tega pravilnika oziroma povzročene škode, ki je večja kot 20.000 EUR, lahko Komisija za dodelitev finančnih sredstev za odpravo posledic v primeru naravnih ali drugih nesreč (v nadaljevanju komisija) na podlagi posebne utemeljitve upravičenca, predlaga županu poseben predlog.
(5) V primeru, ko upravičenec živi v slabih premoženjskih razmerah (prejemnik denarne socialne pomoči kot edini vir preživljanja, prejemnik varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali prejemnik nadomestila za invalidnost), se zgoraj navedena višina finančne pomoči lahko poveča največ za 50 %.
(6) Pravilnik se uporablja samo za dodelitev finančne pomoči (za posamezen primer) do višine, za katero je pooblaščen župan v odloku o proračunu.
(7) Finančna sredstva za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč se ne dodeli, če je bilo ugotovljeno, da je bil vzrok za nastalo škodo namerno ravnanje oškodovanca in je bilo to dokazano s strani policije oziroma sodišča.
Postopek dodelitve 
5. člen 
(1) Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč na sedež Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@zalec.si. Vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: poročilo vodje intervencije ali poročilo komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Žalec, fotografije posledic naravne ali druge nesreče, ocenjeno vrednost škode (3. člen tega pravilnika), soglasje lastnika (v kolikor bo vloga oddana s strani najemnika/uporabnika nepremičnine) ter na dan vložitve vloge veljavno odločbo, v kolikor gre za upravičenca, ki živi v slabih premoženjskih razmerah (peti odstavek 4. člena tega pravilnika).
(2) V kolikor vloga ob vložitvi ne bo popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
(3) Vlogo za dodelitev finančnih sredstev obravnava komisija. Upravičenost do finančnih sredstev in njena višina se ugotavlja na podlagi navedenih dejstev in predloženih dokazil v vlogi ter v skladu z določili 2., 3., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(4) Komisija pripravi zapisnik, v katerem oceni višino finančnih sredstev v skladu s prejšnjim odstavkom. Nato se pripravi pogodba o dodelitvi finančnih sredstev, ki jo podpišeta župan in upravičenec.
III. DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA PREVOZE PITNE VODE V PRIMERU NEZADOSTNIH VODNIH VIROV 
Upravičenci 
6. člen 
Občina Žalec subvencionira prevoz pitne vode vsem tistim občanom Občine Žalec in društvom s stalnim prebivališčem (sedežem) v Občini Žalec, ki imajo sistem za oskrbo s pitno vodo lociran na območju Občine Žalec ter imajo kot edini vodni vir pitne vode lastne vodnjake oziroma rezervoarje, ki se polnijo s kapnico, in jim ti viri v sušnem obdobju presahnejo (v nadaljevanju upravičenci).
Višina finančnih sredstev 
7. člen 
Občina Žalec subvencionira upravičencem 50 % stroškov prevoza pitne vode v rezervoarje za zbiranje vode iz neoporečnih izvirov. Subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravijo prostovoljna gasilska društva Občine Žalec (v nadaljevanju PGD), ki imajo vozila, usposobljena za ta namen. Upravičenci so dolžni na Javnem komunalnem podjetju Žalec d.o.o. (v nadaljevanju JKP) poravnati stroške nabavljene količine pitne vode, kjer prejmejo poleg računa o plačilu še delovni nalog z izjavo, da so upravičeni do 50 % subvencioniranja stroškov prevozov pitne vode ter to dokumentacijo predati PGD, ki bo prevoz opravilo. 50 % stroškov prevozov so upravičenci dolžni poravnati PGD takoj po opravljenem prevozu (izjema so upravičenci z odločbo o socialni ogroženosti), ostalih 50 % pa lahko preko PGD uveljavljajo kot subvencijo.
Pogoji, merila in omejitve 
8. člen 
Subvencije pripadajo le tistim upravičencem, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma je izvedba njihovega priključka povezana z večjimi finančnimi sredstvi. Subvencioniranje ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Prav tako subvencioniranje ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture – ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.
9. člen 
(1) PGD, ki je opravilo prevoze, je dolžno za uveljavljanje subvencije za upravičence na sedež Občine Žalec dostaviti naslednjo dokumentacijo:
– račun PGD v višini 50 % stroškov za opravljen prevoz s priloženim obračunom (izda PGD);
– izpolnjen in potrjeni obrazec za izvedeni prevoz pitne vode (izda PGD);
– kopijo računa in delovnega naloga JKP za plačano količino pitne vode z navedbo o upravičenosti do subvencije (izda JKP);
– kopijo potrdila, da je upravičenec poravnal 50 % stroškov prevozov pitne vode gasilskemu društvu, ki je prevoz opravilo (izda PGD);
– v primeru socialne ogroženosti še pripadajočo odločbo upravičenca, s katero je upravičen do 100 % subvencije prevozov (izda CSD).
(2) PGD mora Občini Žalec za povračilo stroškov pitne vode izstaviti račun 1-krat mesečno. V primeru popolne dokumentacije iz drugega odstavka tega člena bodo sredstva v roku 30 dni od datuma prejema računa na Občino Žalec nakazana na transakcijski račun PGD, ki je prevoz opravilo.
10. člen 
Upravičenci morajo vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do rezervoarja in zagotoviti higienično neoporečen in čist rezervoar za zbiranje vode. PGD so odgovorna za neoporečnost cisterne v dostavnem vozilu, s katero dostavijo pitno vodo.
IV. DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNSKE REZERVE ZA PREVOZE PITNE VODE V PRIMERU SUŠNEGA OBDOBJA, KO JE SUŠNO OBDOBJE RAZGLAŠENO KOT NARAVNA NESREČA 
11. člen 
Za dodelitev sredstev iz proračunske rezerve v času razglašene suše kot naravne nesreče, ki jo razglasi vlada, se smiselno uporablja 8., 9. in 10. člen tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Prenehanje veljavnosti 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (Uradni list RS, št. 104/05 in 56/07) in Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec za subvencioniranje prevozov pitne vode (Uradni list RS, št. 14/07).
Začetek veljavnosti 
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-0029/2020
Žalec, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti