Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

57. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj, stran 103.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, uradno prečiščeno besedilo – UPB3, št. 134/20) je Svet Mestne občine Kranj na 22. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj 
1. člen
V Odloku o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 59/13; v nadaljevanju: Odlok) se tretja točka v prvem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občinska taksa je taksa za parkiranje taksi vozil z nalepko Mestne občine Kranj na avtotaksi postajališčih v upravljanju Mestne občine Kranj.«
V šesti točki v prvega odstavka 2. člena se črta beseda »lahko« in za besedo »niša« se dodajo besede »v upravljanju Mestne občine Kranj.«
2. člen
Doda se nov drugi odstavek v 3. členu Odloka, ki se glasi:
»(2) Voznik, ki po tem odloku opravlja avtotaksi prevoze, mora imeti že vsaj 3 leta vozniško dovoljenje, ne sme biti mlajši od 21 let in ne sme imeti statusa voznika začetnika.«
3. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka se dodajo točke 4, 5, 6, 7, 8 in 9, ki se glasijo:
»4. kopija potrdila o skladnosti vozila, s katerimi se opravlja avtotaksi prevoz,
5. kopija police o nezgodnem zavarovanju za potnike,
6. poročilo o kontroli in overitvi taksimetra,
7. cenik avtotaksi prevozov,
8. pogodba o zaposlitvi voznika in njegovo vozniško dovoljenje,
9. dokazilo o vozilu, ki ima možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja.«
4. člen
Drugi odstavek 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
(2) »Avtotaksi prevoznik dobi nalepko za vozilo navedeno v dovoljenju, ko plača občinsko takso, ki je opredeljena v 5.a členu tega odloka. Občinska taksa se plača pred izdajo dovoljenja za vsako avtotaksi vozilo.«
5. člen
Za 5. členom Odloka se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Plačilo takse za parkiranje na javnih avtotaksi postajališčih letno znaša:
1. za vozila na električni pogon in vodik 60 EUR,
2. za vozilo, ki ima možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja 60 EUR,
3. za vozila na električni in drug pogon (hibridno vozilo) 90 EUR,
4. za vozila na plin (LPG, CPG) 90 EUR,
5. za vozila na drug pogon (bencin, dizel, biogorivo) 120 EUR.
Za vozila, ki so v celoti v beli barvi, imajo na sredini sprednjih vratih (obojestransko) nalepko z uradnim grbom Mestne občine Kranj v velikosti (cinober-rdeče barve) na vsaj 1/4 vrat, se taksa za parkiranje na javnih avtotaksi postajališčih zniža za 20 odstotkov.
Letno takso za parkiranje na javnih avtotaksi postajališčih je potrebno plačati najkasneje do konca marca za tekoče leto. Če se dovoljenje izda med letom, se taksa plača v sorazmernem delu za mesece, za katere se dovoljenje izdaja.
Občinska taksa se v letu 2021 zniža za četrtino.«
6. člen
V prvi alineji prvega odstavka 6. člena Odloka se besede »v danem roku« nadomestijo z besedami »na podlagi tega odloka«.
V prvem odstavku 6. člena se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. upravlja vozilo voznik, ki ni naveden v dovoljenju.«
V drugem odstavku 6. člena se črta drugi stavek.
V tretjem odstavku 6. člena se beseda »prejemu« nadomesti z besedo »dokončnosti«.
7. člen
V 9. členu Odloka se dodajo nov tretji in četrti ter peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali po poti, ki jo določi naročnik.
(4) V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti naročniku prevoz z drugim primerljivim vozilom.
(5) Veljavni cenik mora biti na vidnem mestu v vozilu.«
8. člen
Za 9. členom Odloka se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»Pravice avtotaksi prevoznika 
9.a člen 
Pravice voznika avtotaksi vozila so, da:
– odkloni prevoz prtljage potnika, če le-ta presega razpoložljivi prtljažni prostor, bi lahko poškodovala ali onesnažila vozilo oziroma je drugače neustrezna za prevoz,
– odkloni prevoz živali,
– odkloni prevoz napadalne osebe, vinjene osebe, osebe pod vplivom mamil ali osebe, ki se obnaša do voznika žaljivo.«
9. člen
V 11. členu Odloka se v drugi točki prvega odstavka dodata za besedo »vozili« besedi »in vozniki«.
10. člen
V prvi točki prvega odstavka 12. člena se beseda »pravnomočnosti« nadomesti z besedo »dokončnosti«.
11. člen
13. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 250,00 evrov se kaznuje za prekršek voznik, če na območju MOK:
1. opravlja avtotaksi prevoz z vozilom, za katerega ima veljavno dovoljenje, a brez nalepke za tekoče leto, ki jo je dolžan pridobiti najkasneje do konca marca za tekoče leto (šesti odstavek 5. člena),
2. opravlja avtotaksi prevoz brez dovoljenja (5. člen),
3. izvaja avtotaksi prevoz in v času, ko vozilo stoji na javnem avtotaksi postajališču, ni v vozilu ali neposredno poleg njega (9. člen),
4. v taksi vozilu nima na vidnem mestu veljavnega cenika (9. člen).«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
V Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 138/06 in 43/12) se črta besedilo v TAKSNI TARIFI Št. 3: »Za parkiranje na javnih površinah, ki so označene kot avto-taksi postajališča, letna taksa znaša 2000 točk.«
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-31/2013-5-402101
Kranj, dne 23. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost