Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

55. Odlok o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2021, stran 94.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 14. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2021 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.736.307
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.071.169
70
DAVČNI PRIHODKI
3.046.647
700
Davki na dohodek in dobiček
2.663.027
703
Davki na premoženje
292.320
704
Domači davki na blago in storitve
91.300
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.024.522
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
727.900
711
Takse in pristojbine
6.400
712
Globe in druge denarne kazni
35.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
114.782
714
Drugi nedavčni prihodki
140.440
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
140.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731
Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.523.260
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
638.180
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
885.080
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.304.582
40
TEKOČI ODHODKI
1.937.176
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
488.317
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
76.045
402
Izdatki za blago in storitve
1.330.814
403
Plačila domačih obresti
22.000
409
Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.962.383
410
Subvencije
181.300
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
766.451
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
215.148
413
Drugi tekoči domači transferi
799.484
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.357.219
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.357.219
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
47.804
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
27.874
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.930
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–568.275
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
204.401
55
ODPLAČILA DOLGA
204.401
550
Odplačilo domačega dolga
204.401
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–772.676
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–204.401
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
568.275
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
772.752
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni 5. člen, tako da se glasi:
»5. člen 
(poraba sredstev glavarine vaških skupnosti) 
Sredstva zagotovljena na postavki 110235 Glavarina vaških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma ne smejo presegati 20 %pripadajoče glavarine za posamezno vaško skupnost.
Neporabljena glavarina posamezne vaške skupnosti v mandatnem obdobju vaškega odbora se lahko prenaša iz leta v leto, vendar pa jo bo potrebno porabiti do konca mandatnega obdobja vaškega odbora, ki je vezan na mandat župana. Neporabljena glavarina iz proračunskih let 2019, 2020, 2021 in 2022 bo morala biti porabljena najkasneje do 31. avgusta 2022.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni drugi odstavek 16. člena, tako da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 10.000 EUR.«
4. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»19. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Komen se v letu 2021 ne bo dodatno zadolževala.«
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2019-10
Komen, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost