Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

39. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 63.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18), 60. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 11. seji dne 16. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Dobje (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Savinjsko pokrajino.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim imenom Savinjska pokrajina.
4. člen 
(sedež pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Savinjski pokrajini.
5. člen 
(predlogi sprememb in dopolnitev) 
Občina nima predlogov za spremembe in dopolnitve pokrajinske zakonodaje.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2020
Dobje, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost