Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

28. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije, stran 31.

  
Na podlagi četrtega odstavka 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 95. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE).
2. člen 
Upravičenci so športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, ki so uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove), razen športnih društev in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem,
3. člen 
(1) Zavezanci so upravljavci premoženja v lasti države (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina, upravljavci premoženja občine).
(2) O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljavca oziroma župan.
4. člen 
(1) Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi predpisi uporaba ni bila dopustna ali pa je bila bistveno otežena, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.
(2) Upravičenci vlogo oddajo do 30. aprila 2021.
5. člen 
Upravičenec odda vlogo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ji priloži zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(1) Zavezanec presoja vpliv ukrepov države glede na to, ali je bila uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi onemogočena ali pa bistveno otežkočena.
(2) Za presojo vplivov iz prejšnjega odstavka zavezanec upošteva:
– sprejete odloke in druge ukrepe o prepovedi oziroma omejitvah izvajanja športne dejavnosti oziroma uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi;
– določitev obdobja prepovedi;
– prizadetost upravičenca glede na regionalno umeščenost;
– vpliv neposrednih prepovedi drugih dejavnosti na izvajanje športne dejavnosti oziroma uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi za upravičenca;
– vpliv neposrednih prepovedi spremljajočih dejavnosti na izvajanje športne dejavnosti oziroma uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi za upravičenca;
– izkaz morebitnega upada prometa;
– druge razloge, ki so po presoji zavezanca vplivali na izvajanje športne dejavnosti ali uporabo športnih objektov in površin za šport v naravi za upravičenca.
7. člen 
(1) Upravičenost do oprostitve plačila celotne najemnine športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije se presoja glede na merila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Upravičenost do oprostitve plačila celotne najemnine ali višina deleža oprostitve plačila najemnine športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti se presoja glede na merila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
8. člen 
(1) Ob odločitvi, da se najemnina ali del najemnine ne zaračuna, se z najemnikom sklene aneks k najemni pogodbi.
(2) Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina in vsa druga nadomestila v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi določili najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine (najemnina).
(3) Kot obvezna vsebina se v aneksu navedejo:
– pravna podlaga, ki jo predstavlja 95. člen ZIUOPDVE;
– obdobje oprostitve;
– višina oprostitve;
– finančna ureditev v primeru, da je za obdobje, ko se ne zaračunava najemnina ali del najemnine, najemnik najemnino že plačal;
– določilo, da se v primeru kasnejše drugačne ugotovitve glede izpolnjevanja pogojev najemnik zaveže vrniti celoten znesek neupravičeno pridobljene pomoči;
– navedba, da je pomoč dodeljena na podlagi sheme državne pomoči št. 0001-2482762-2020 »COVID-19 Začasni ukrep nezaračunavanja ali znižanja najemnin«, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK – »Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti« (UL EU C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, s spremembami UL EU C 112 I, z dne 4. 4. 2020, UL EU C 164, z dne 13. 5. 2020, UL EU C 218, z dne 2. 7. 2020 in UL EU C 340 I, z dne 13. 10. 2020 (v nadaljnjem besedilu: točka 3.1 Začasnega okvirja EK).
9. člen 
Ob odločitvi, da se upravičenec ne oprosti plačila najemnine v celoti ali če se oprosti plačila najemnine v celoti ali v delu in ne soglaša s podpisom aneksa k pogodbi, se upravičencu izda odločba.
10. člen 
Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh Ministrstvu za finance skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14). Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh, ki jih predstavljajo sredstva oprostitve, v bazo dodeljenih državnih pomoči, ki se vodi pri Ministrstvu za finance (aplikacija ISDP). Poroča se po shemi št.: 0001-2482762-2020, instrumentu: Davčne oprostitve, izjeme in olajšave, za namen: »8066 – COVID19 3.1. Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-867/2020
Ljubljana, dne 28. decembra 2020
EVA 2020-3130-0057
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti