Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

Ob-2927/20, Stran 2023
Na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1-269/12-24 in 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K in 25/17 – Zvaj) in sklepa št. 18/81, 18. seje Sveta zavoda z dne 17. 9. 2020, Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1 -269/12-24 in 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K in 25/17 – Zvaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelj/ica se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – ni obvezen (kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo sodišča, da ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdili sodišč ob oddaji vloge naj ne bosta starejši več kot 30 dni) pošljite v 15 dneh po objavi na naslov: Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za mandatno obdobje 2021–2025, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj 

AAA Zlata odličnost