Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

Ob-2918/20, Stran 2022
Na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. (Uradni list RS, št. 9/15 in 29/16) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Javno podjetje in kraj opravljanja dela: Javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega podjetja.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba/prva bolonjska stopnja tehnične, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih funkcijah pri pravnih subjektih primerljive velikosti,
– je državljan Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja oziroma gospodarskih javnih služb,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložiti program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, vizijo vodenja in organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju),
– pogoje iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
1. Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
2. Fotokopijo diplome kot dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi;
3. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela;
4. Izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1, da:
– ne sme biti član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Izjavi morajo biti priložena potrdila iz uradnih evidenc, iz katerih je razvidno, da gre za podatke iz druge, tretje in četrte alinee te točke.
5. Program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, vizija vodenja in organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju).
6. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja oziroma gospodarsko javnih služb ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Predložen tudi na obrazcu europass.
Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, ki ga najdete na spletni strani javnega podjetja, pod objavo tega javnega razpisa (www.komunalams.si).
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Prijave na javni razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo ali osebno vložijo v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., Kadrovska služba, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: »Javni razpis za direktorja javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. – ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, ki bodo vložene oziroma bodo prispele po pošti na sedež javnega podjetja do vključno 7. oktobra 2020. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
V izbirni postopek se ne bodo uvrstile vloge, ki bodo na sedež javnega podjetja prispele po roku, določenem v prejšnjem odstavku, vloge, ki bodo nepopolne in vloge, iz katere ni mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ter tudi vloge oddane po elektronski pošti.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
6. Imenovanje direktorja javnega podjetja in sklenitev pogodbe o zaposlitvi
Direktorja javnega podjetja imenuje Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. za dobo štirih let.
Na podlagi sklepa o imenovanju bo izbrani kandidat sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih let v roku 10 dni po imenovanju. Pogodbo o zaposlitvi z izbranim kandidatom sklene predsednik Nadzornega sveta javnega podjetja. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
7. Dodatne informacije: dodatne informacije dobite na tel. 02/521-37-32.
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.

AAA Zlata odličnost