Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

Št. 430-54/2020 Ob-2944/20, Stran 2018
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), 4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 41/07) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 65/07) objavlja Občina Litija
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Litija 
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/89-63-420, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu kot javne službe na območju Občine Litija, ki obsega naslednje storitve: ugotavljanje upravičenosti do storitve, priprava in sklenitev dogovora, vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, neposredno socialno oskrbo na domu upravičenca v obliki gospodinjske pomoči, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Javno službo pomoč na domu lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
– v primeru sklenitve koncesijskega razmerja mora koncedent skleniti delovno razmerje za nedoločen čas z izvajalkami neposredne oskrbe, ki so trenutno zaposlene pri dosedanjem izvajalcu te storitve za območje Občine Litija, Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
Informacije v zvezi s prenosom zaposlenih delavcev na novega delodajalca (koncesionarja) in razlaga 92. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS):
Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi in je delavcu v času odpovednega roka s strani delodajalca oziroma ZRSZ ponujena nova ustrezna zaposlitev za nedoločen čas (Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca) in delavec sklene pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu (koncesionarju), mu ni potrebno plačati odpravnine.
Glede na navedeno se novi delodajalec oziroma koncesionar zaveže izpolniti naslednja dva pogoja:
– dati ponudbe novih pogodb o zaposlitvi delavcem za ustrezno delo (kaj je ustrezno delo je opredeljeno zgoraj), v plačnih razredih 20, 22, in 23, 24 (napredovanja 1. 4. oziroma začetek izplačil 1. 12. 2020);
– podati zavezo, da bo v primeru, če bi kateremukoli od delavcev odpovedal pogodbo o zaposlitvi, upošteval skupno delovno dobo pri obeh delodajalcih za potrebe določanja minimalnega odpovednega roka in višine odpravnine;
– podati zavezo, da bo v primeru, če bo katerikoli od delavcev izpolnil pogoje za upokojitev, upošteval skupno delovno dobo pri obeh delodajalcih za potrebe pridobitve pravice do izplačila odpravnine ob upokojitvi.
S podajo ponudbe koncesionar sprejme zgornjo zavezo.
4. Obseg razpisane storitve: predvideni obseg storitve je povprečno 550 ur efektivnega dela na mesec.
5. Predvideni začetek izvajanja storitev in čas trajanja podelitve koncesije: izbrani koncesionar bo pričel z izvajanjem storitve predvidoma 1. 1. 2021. Koncedent bo z izbranim koncesionarjem sklenil pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije in pod pogojem, da predlagano ceno storitve, ki je predmet tega razpisa, potrdi Občinski svet Občine Litija. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 10 let, z možnostjo enkratnega podaljšanja brez javnega razpisa največ še za čas, za katerega je bila sklenjena.
6. Krajevno območje podelitve koncesije: razpisuje se za območje celotne Občine Litija.
7. Število koncesij: koncesija se podeli enemu koncesionarju.
8. Uporabniki storitev: so upravičenci, ki so navedeni v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izvajalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisanega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva predpise s področja socialnega varstva. Povprečno število oskrbovancev v letu 2020 je 31/mesec.
9. Viri financiranja storitve: občinski proračun v skladu s pogoji in postopki določenimi v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/4, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15), uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja.
10. Cene storitve, način in roki plačila za opravljene storitve: ceno storitve določi koncesionar v soglasju s koncedentom in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12). Ponudnik pri pripravi cene storitve neposredne socialne oskrbe – drugi del storitve za uporabnika upošteva 50 % subvencijo občine. Način in rok plačila za opravljene storitve se določita s koncesijsko pogodbo.
11. Delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitve izhajajo iz 8. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija ter so navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
Natančnejša obrazložitev kriterijev in meril ter način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki.
Ponudniki pri pripravi prijave upoštevajo predpise, ki so veljali na dan objave javnega razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku javnega razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov.
Koncedent si pridržuje pravico, da zaradi nesprejemljive ponudbe oziroma predlaganih previsokih cen storitev, ne podeli koncesije, ki je predmet javnega razpisa.
14. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki oddajo ponudbo na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene morajo biti zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Koncesija pomoč družini na domu«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe na javni razpis je 21. 10. 2020. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je na dan roka do 9. ure oddana osebno v tajništvu Občine Litija, soba 44/II. nadstropje ali če je do vključno z dnem 20. 10. 2020 (velja datum poštnega žiga) oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »dopolnitev ___ (zaporedna številka dopolnitve) ponudbe na javni razpis Koncesija pomoč družini na domu«.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezana na javni razpis na elektronski naslov obcina.litija@litija.si, do srede, 14. 10. 2020, do 8. ure zjutraj. Vsa vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb glede na besedilo javnega razpisa,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki so bile podane s strani ponudnika, ki ne izpolnjuje predpisane pogoje za podelitev koncesije.
Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in jih zaprte vrne ponudniku.
15. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru
Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za koncesije dne 21. 10. 2011, ob 11. uri, v veliki sejni sobi Občine Litija v II. nadstropju. Odpiranju ponudb lahko prisostvuje vsak ponudnik, ki je oddal ponudbo na javni razpis. Predstavnik ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom.
O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je oddal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve, ki je predmet koncesije ter je popolna, pridobi komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh od prejema pisne zahteve komisije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja. Komisija za koncesije bo v roku 10 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku roka iz prejšnjega stavka, opravila pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije.
16. Organ, ki bo odločil o koncesiji in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: po obravnavi cen storitev ponudnikov, ki so predmet javnega razpisa, na Občinskem svetu Občine Litija, bo na predlog komisije za koncesije koncesijo izbranemu koncesionarju podelila občinska uprava z odločbo. Koncesijsko pogodbo pa bo izbrani koncesionar podpisal z županom Občine Litija kot predstojnikom koncedenta.
17. Odgovorna oseba za dajanje informacij: v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Karmen Merela, tel. 01/89-63-438, e-pošta: karmen.merela@litija.si.
18. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani Občine Litija: https://www.litija.si/
Občina Litija

AAA Zlata odličnost