Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

Št. 41001-1185/2019-25 Ob-2933/20, Stran 2016
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. in 18. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, s spremembami) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis – 2. del
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2020
1. Pomeni izrazov, ki so povzeti po Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) so:
– letni program športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v MOM za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOM,
– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom in besedilom razpisa,
– izvajalec letnega programa športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOM sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in ostalih športnih objektih,
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez,
– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost, 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport, 
– vrhunski šport, 
– šport invalidov, 
– športna rekreacija, 
– šport starejših, 
b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov, 
– založništvo, 
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
– informacijsko-komunikacijske tehnologije,
d) organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa, 
– na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti, 
e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve, 
– javno obveščanje, 
– športna dediščina, 
f) družbena in okoljska odgovornost v športu.
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji,
– javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,
– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,
– športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v MOM registrira kot športnik skladno z 32. členom ZŠpo-1,
– strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,
– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa,
c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi«, številka 3-29/2018-6 z dne 22. 5. 2019, ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na svoji 3. redni seji.
Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Obvestila OKS): kot uradni dokument se upošteva Obvestilo OKS št. 89, 1. 10. 2019 objavljeno na spletni strani OKS www.olympic.si.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programa Vrhunski šport in podprograma Nagrade vrhunskim športnikom Letnega programa športa v MOM za leto 2020.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programa Vrhunski šport in podprograma Nagrade vrhunskim športnikom Letnega programa športa v MOM za leto 2020.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis v obliki denarnih sredstev, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Izvajalec je upravičen za sofinanciranja programa Vrhunski šport in podprograma Nagrade vrhunskim športnikom do sorazmernega dela razpisanih sredstev v skupni višini 15.000,00 EUR, glede na število upravičencev.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena.
V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter negospodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, poleg vračila vseh prejetih sredstev z zakonitimi obrestmi, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOM za leto 2021.
a. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini (MUV, št. 21/19 in 25/19).
Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi e-zahtevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega e-zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev na razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sredstev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob oddaji vsakega e-zahtevka.
Izplačilo po posameznem zahtevku predstavlja sorazmerni del razpisanih sredstev v skupni višini 15.000,00 EUR, glede na število upravičencev.
Zahtevek je potrebno oddati najkasneje do 30. 10. 2020.
3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter uporabe objektov
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev, ki so namenjena razpisanemu programu Vrhunski šport in podprogramu Nagrade vrhunskim športnikom za leto 2020, znaša 15.000,00 evrov.
Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM obsega sofinanciranje področij, programov, podprogramov v naslednjih okvirnih zneskih:
Nosilec
Poglavje javnega razpisa
Obrazec
Številka
Področje, program, podprogram, dejavnosti
Okvirna razpisana sredstva v evrih
Simon Mihalina 
TČ. 6
 
3.1.
Športni programi na področju tekmovalnega športa
 
 
III.
 
3.1.3.
Vrhunski šport
 
 
 
3.1.3.2.
123411
Nagrade vrhunskim športnikom
15.000,00
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe;
– lokalne skupnosti;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOM,
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,
– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov, druge statusno pravne oblike pa zbirko udeležencev programov,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOM in njenih povezanih oseb,
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:
– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM.
V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izobrazbe oziroma usposobljenosti in primerljivih kompetenc.
5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa
I. Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.1.3.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti ime športnika s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda, športno panogo in priložiti dokazilo Olimpijskega komiteja Slovenije o doseženi kvalifikacijski kvoti za nastop na Olimpijskih igrah 2020 (2021) v Tokiu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje podprograma Nagrade vrhunskim športnikom se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži dokazilo Olimpijskega komiteja Slovenije o doseženi kvalifikacijski kvoti za nastop na Olimpijskih igrah 2020 (2021) v Tokiu.
6. Merila za izbor področij, programov, podprogramov in dejavnosti
Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19).
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost, kakovost in realnost programa, podprograma ali dejavnosti.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo oddati vlogo skupaj z dokazili najkasneje do 9. 10. 2020 do 12. ure, s pripisom »Prijava na JR LPŠ 2020 – 2. del«, izključno po e-pošti na e-naslov: sport@maribor.si.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec JR LPŠ 2020 – 2. del«;
– pravilno izpolnjeno »Izjavo JR LPŠ 2020 – 2. del«;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in priložene prijavi, s katerimi se dokazuje verodostojnost listin;
– prijavni obrazec in izjavo je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
8. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 12. 10. 2020 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku 3 dni. Predmet dopolnitev bodo zgolj manjkajoči podatki na prijavnem obrazcu, ki se nanašajo na izbor programov oziroma dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja.
Predmet dopolnitev ne bodo obvezni obrazci (prijavni obrazec in izjava) in manjkajoča specificirana dokazila.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih z odločbo odločila s stani župana pooblaščena oseba, o pritožbi zoper to odločbo pa župan MOM. Merila za izbor programov so določena z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in bodo nepopolne, komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu, po pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drugi naslov,
– katerim ne bodo priložena obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in priložene prijavi, s katerimi se dokazujejo dejansko nastali stroški,
– katerim ne bo priložen Prijavni obrazec JR LPŠ 2020 – 2. del in Izjava JR LPŠ 2020 – 2. del,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za dodelitev sredstev in zahtev, določenih v besedilu javnega razpisa,
– pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih podatkov.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa na spletni strani MOM. Prejemniki sredstev bodo obveščeni po elektronski pošti, kamor bodo prejeli sklep in pogodbo. Izbrani prejemniki sredstev morajo podpisane in ožigosane pogodbe skenirati in jih po elektronski pošti poslati na sport@maribor.si najkasneje v roku 3 dni.
MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 8 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi sklepa o izboru sklene pogodba.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, Javni razpisi-šport. Vlagatelji jo izpolnijo ter pošljejo po elektronski pošti skupaj z vsemi dokazili.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite po e-pošti: sport@maribor.si.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost