Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

Ob-2306/20, Stran 1358
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavja z dne 16. 6. 2020, sklepa Upravnega odbora Regionalne razvojne agencije Posavje z dne 16. 6. 2020, Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352, 24. 12. 2013) in priglašene sheme de minimis pomoči Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-1338811-2016/II) objavlja Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d.
javni razpis 
za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za:
A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,
B: financiranje investicij ter
C: financiranje obratnih sredstev.
2. Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19.
3. Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
4. Skupen garancijski potencial je 765.840,00 EUR in je razpisan na podlagi vloženih sredstev občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica v višini 319.100,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 3. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 957.300,00 EUR in po posameznih občinah znaša:
občina
kreditni potencial
Bistrica ob Sotli
6.000,00 EUR
Brežice
227.340,00 EUR
Kostanjevica na Krki
107.490,00 EUR
Krško
441.570,00 EUR
Radeče 
9.000,00 EUR
Sevnica
165.900,00 EUR
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji Posavje, v kolikor bo investicija izvedena v tej občini.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Besedilo javnega razpisa.
– Navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci:
– obr. št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije GSP,
– obr. št. 2: Izjava enotno podjetje in de minimis,
– obr. št. 3: Izjava o javnem interesu,
– obr. št. 4: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– obr. št. 5: Vzorec garancije.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, na tel. 07/488-10-44, na e-naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si.
3. Razpisni pogoji
3.1. Vlagatelji
1. Na razpis se lahko prijavijo:
A. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi:
– pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
B. za investicije in C. obratna sredstva:
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki.
2. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
3. Upravičeno območje tega razpisa je območje regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Posavje, se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
4. Do garancije za ugodni bančni kredit ni upravičen vlagatelj, ki:
– nima poravnanih zapadlih obveznosti do RRA Posavje, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– je izkoristil maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– je po principu kumulacije izkoristil zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce;
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
5. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi ter se ne bo uporabljala za nakup vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
3.2. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v tajništvo RRA Posavje, ki vsebuje vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. RRA Posavje sme ob pisnem soglasju vlagatelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
3.3. Pogoji po shemi »de minimis«
1. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. Decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
2. Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju– upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
3. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
4. Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v revalantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
5. RRA Posavje bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.
6. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
7. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi premij varnega pristana iz obvestila Komisije.
8. Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranh pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– stroški obratnih sredstev in zalog,
– stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti,
– stroški dela na projektu, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),
– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.
9. Med upravičene stroške po pravilu »de minimis« ne spada:
– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obstoječih obveznosti vlagateljev do bank in drugih finančnih institucij,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– DDV, razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.
10. Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana s podjetjem.
3.4. Finančni pogoji
1. Pogoji kredita z garancijo so naslednji:
– upravičeni stroški so lahko do 100 % pogodbene vrednosti,
– črpanje kredita je namensko v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo in predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo,
– rok črpanja je 3 mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditnega odbora GSP,
– najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega vlagatelja je 50.000,00 EUR,
– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.
2. Vlagatelj po tem razpisu lahko pridobi garancijo GSP za ugodne kredite bank za:
– pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi,
– financiranje investicij,
– financiranje obratnih sredstev.
3. Kreditni pogoji:
a) pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi
Namen 
zagotavljanje sredstev za obratna sredstva
Upravičenci
– pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
Upravičeni stroški
stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni, še niso bili izplačani in so v skladu s točko 6 poglavja 3.3.
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 60.000,00 EUR
Obrestna mera
Nova Ljubljanska banka:
– kredit 6 mes do 1 leta: 6M EURIBOR + 2,85 %
– kredit nad 1 do 3 let: 6M EURIBOR + 3,15 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,80 %
Ročnost kredita
upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob vsakokratnem prejemu evropskih
ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje
3 leta po podpisu kreditne pogodbe.
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica
b) financiranje investicij
Namen
spodbujanje podjetij v raziskave in inovacije, konkurenčno uveljavljanje na trgu, širitev dejavnosti, konkurenčno uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov
Upravičenci
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki
Upravičeni stroški
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranh pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena
Stroji in oprema ne sme biti starejša od 5 let.
Obdobje upravičenih stroškov
od 1. 3. 2020 do 15. 11. 2020.
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 60.000,00 EUR
Obrestna mera
Nova Ljubljanska banka:
– kredit 6 mes do 1 leta: 6M EURIBOR + 2,85 %
– kredit nad 1 do 3 let: 6M EURIBOR + 3,15 %
– kredit nad 3 do 5 let: 6M EURIBOR + 3,20 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,80 %
Ročnost kredita
od 1 do 5 let, možen je moratorij do 3 mesecev, ki se šteje v odplačilno dobo posojila
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)
c) financiranje obratnih sredstev
Namen
zagotavljanje likvidnih sredstev za raziskavo trga, širitev dejavnosti in razvoj
Upravičenci
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki
Upravičeni stroški
– stroški za nakup materiala in trgovskega blaga,
– stroški za opravljene storitve,
– stroški dela, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, študentsko delo
Obdobje upravičenih stroškov
od 1. 3. 2020 do 15. 11. 2020.
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 30.000,00 EUR
Obrestna mera
Nova Ljubljanska banka:
– kredit 6 mes do 1 leta: 6M EURIBOR + 2,85 %
– kredit nad 1 do 3 let: 6M EURIBOR + 3,15 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,80 %
Ročnost kredita
od 1 do 3 let
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)
3.5 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije RRA Posavje.
2. Za zavarovanje garancije vlagatelj predloži menice, upravno potrjeno izvršnico in/ali nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma. Vrsta zavarovanja je odvisna od bonitete vlagatelja.
3. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita.
4. V primeru dodelitve garancije bo vlagatelj pozvan k predložitvi zavarovanj in/ali sklenitvi notarskega sporazuma ter podpisu pogodbe o izdaji garancije.
5. Na osnovi podpisane pogodbe o izdaji garancije bo RRA Posavje izdal upravičencu garancijo.
3.6 Rok izdaje garancij
1. Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 31. 12. 2020.
4. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS z dne 26. 6. 2020 do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 11. 2020.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 16. 11. 2020 priporočeno po pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do skrajnega roka, do 12. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga garancija GSP«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva RRA Posavje, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu RRA Posavje.
5. Varovanje podatkov
1. Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Prav tako oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s tem, da RRA Posavje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu preveri iz uradnih evidenc. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.
6. Merila za ocenjevanje
1. Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor GSP na osnovi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 100; pogoj za dodelitev garancije za ugodne kredite bank je poleg pozitivnega sklepa kreditnega odbora GSP, doseženih najmanj 50 točk.
7. Obravnava vlog
7.1. Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Garancijske sheme Posavja in Pravilnika o delu kreditnega odbora Garancijske sheme Posavja.
2. Prispele vloge bo obravnaval kreditni odbor GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku 5 delovnih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in ne bo javno.
3. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja v roku 8 dni pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku petih delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni, se s sklepom kot nepopolne zavržejo. Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne more biti predmet dopolnitve vloge.
4. Vloge prispele po zaprtju javnega razpisa oziroma po zadnjem roku za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo kot prepozno prispele.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril s točkovnikom ne bodo dosegle skupno najmanj 50 točk, se bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnile.
7.2. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o odobritvi garancije za ugodni bančni kredit, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenec v roku 8 dni od prejema pogodbe ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev garancije za ugodni bančni kredit.
2. Zoper odločbo o odobritvi garancije za ugodni bančni kredit ni možna pritožba v skladu z 8. členom Pravilnika o delu kreditnega odbora GSP.
Regionalna razvojna agencija Posavje 

AAA Zlata odličnost