Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Ob-1979/20, Stran 1071
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021 Skrajšano (JP MLADI 2020/2021) 
1. Pravna podlaga javnega poziva: Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17 in 13/18 ZSInv), Spremembe čistopisa Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 29. korespondenčni seji dne 25. 3. 2020 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 29. 4. 2020, št. 302-23/2019/18 in Pogodba št. SPIRIT-2020,2021 – 172410 – NŽ o izvajanju in financiranju programov s področja spodbujanja podjetništva v letih 2020 in 2021.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT Slovenija), Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
3. Namen, cilji in predmet javnega poziva
3.1. Namen javnega poziva: Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 2600 mladih.
3.2. Cilj javnega poziva: Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:
– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti ...;
– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.
3.3. Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).
Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti:
– izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
– izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih;
– izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.
Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.
Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci do financiranja po tem javnem pozivu so lahko:
– osnovne šole, ki so vpisane v seznam osnovnih šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/storitve/
– srednje šole, ki so vpisane v seznam srednjih šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/storitve/
Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2020/2021.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoj za kandidiranje:
1. Prijavitelj je subjekt, določen v točki 4 tega javnega poziva. V primeru prijave konzorcija šol odda prijavo nosilec »konzorcija«, ki mora imeti s člani »konzorcija« sklenjeno konzorcijsko pogodbo, v kateri morajo imeti vsi člani konzorcija opredeljena medsebojna razmerja.
5.2. Posebni pogoji za izvedbo posameznih aktivnosti:
1. Pri izvajanju aktivnosti po metodologiji »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« mora prijavitelj še posebej skrbeti, da bo zagotovil:
– sodelovanje mladih – najmanj 30 oziroma do števila navedenega v prijavi;
– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur, od tega zunanji mentor izvede najmanj 4 ure;
– izvedbo aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine pripravljen poslovni model Canvas ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami;
– zaključek aktivnosti do najkasneje 15. 11. 2020.
2. Pri izvajanju vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih mora prijavitelj še posebej skrbeti, da bo zagotovil:
– sodelovanje mladih – najmanj 30 oziroma do števila navedenega v prijavi;
– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur (lahko tudi med tednom), od tega zunanji mentor izvede najmanj 12 ur;
– izvedbo aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean startup oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano metodologijo;
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine pripravljen poslovni model Canvas ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami;
– zaključek aktivnosti do najkasneje 15. 11. 2020.
3. Pri izvajanju obšolskih dejavnosti za mlade mora še posebej skrbeti, da bo zagotovil:
– da program obšolskih dejavnosti za dijake vsebuje vsebine:
– iskanje novih idej/konceptov,
– oblikovanje poslovnih modelov,
– izgradnjo prototipov (najosnovnejši sprejemljivi produkt),
– pičanje (predstavitev) poslovnega modela pred komisijo,
– delo v teamu.
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni lokaciji;
– sodelovanje dijakov – najmanj 15 oziroma do števila navedenega v prijavi;
– da program traja najmanj 50 šolskih ur tekom šolskega leta, od tega jih zunanji mentor izvede najmanj 4 ure;
– pričetek aktivnosti do najkasneje 14. 10. 2020.
5.3. Posebni pogoji za dodelitev financiranja:
1. Izvajalec tega javnega poziva bo finančno podprl aktivnosti šol na način, da se po vrstnem redu prispetja vlog, pri čemer imajo prednost prej prispele vloge, podpre vsakemu prijavitelju najprej le po ena izvedba ene predvidene aktivnosti (1. »krog« financiranja). Ko se odobri vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje javnega poziva po ena izvedba ene predvidene aktivnosti, se v primeru, da še ostanejo na voljo sredstva v okviru tega javnega poziva, finančno podpre prijaviteljem – ponovno po vrstnem redu prispetja posamezne vloge – po ena izvedba naslednje predvidene aktivnosti (2. »krog« financiranja) in tako naprej vse do porabe vseh sredstev, predvidenih s tem javnim pozivom. V kolikor ima prijavitelj predvideno zgolj eno aktivnost, a v več izvedbah, se v naslednjem »krogu« financiranja podpre takemu prijavitelju naslednja izvedba iste aktivnosti. Prijaviteljem se podpirajo aktivnosti po vrstnem redu, kot jih navedejo v prijavi, pri čemer ima prednost prvo navedena aktivnost, kateri po zaporedju sledijo še ostale navedene aktivnosti.
2. Znesek financiranja vseh aktivnosti posameznega prijavitelja v okviru tega javnega poziva mora biti nižji od 10.000,00 EUR.
5.4. Posebni pogoji za zunanjega mentorja:
1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zunanji mentorji:
– dosežena vsaj 7. stopnja izobrazbe (http://www.arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789), ali vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
2. Dodatni pogoji za zunanje mentorje:
Zunanji mentor mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:
– izvedena mentoriranja v okviru celotnega start-up vikenda (v obsegu najmanj 22 ur) na vsaj dveh »start-up vikendih« v zadnjih treh letih skladno z metodologijo izvajanja dejavnosti (po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, Design Thinking, Lean startup oziroma drugi primerljivi, svetovno priznani metodologiji),
– vsaj dve leti izkušenj na področju izvajanja podjetniških programov usposabljanja, usmerjenih v razvoj in preverjanje poslovnih idej v izobraževalnih sistemih,
– izvaja podjetniška usposabljanja že vsaj 2 leti v izobraževalnih okoljih (po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, Design Thinking, Lean startup oziroma drugi primerljivi, svetovno priznani metodologiji).
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija.
Za financiranje se skladno s točko 5.2 tega javnega poziva, odobrijo posamezne aktivnosti prijaviteljev, ki bodo oddali pravočasno, pravilno označeno in popolno vlogo, ki bo skladno z določili tega javnega poziva izpolnjevala tudi vse ostale pogoje za prijavo.
Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje v podpis pogodba o financiranju.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ =220.000,00 EUR v proračunskem letu 2020.
Sredstva izvajalca so zagotovljena na proračunski postavki 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo, SM/SN 002/0204.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičenec mora za izvajanje aktivnosti posredovati eZahtevek v HTML obliki preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila najkasneje do 16. 11. 2020. Za eZahtevke posredovane po tem datumu sredstva za financiranje ne bodo zagotovljena, upravičenec izgubi pravico do koriščenja sredstev, eZahtevek pa bo zavrnjen.
Hkrati z oddajo eZahtevka je potrebno dodatno poslati na elektronski naslov posta@spiritslovenia.si še obrazec Poročilo o izvedenih aktivnostih, dopolnjen s podatki obdobja poročanja in liste prisotnosti, slike izvajanja aktivnosti pa hraniti pri sebi in po potrebi zagotoviti vpogled v slike z aktivnosti.
V primeru izvajanja aktivnosti obšolskih dejavnosti za mlade je potrebno izpolniti Poročilo za obdobje od 1. 9. 2020 do 15. 11. 2020, po dokončanju izvajanja te aktivnosti v letu 2021 pa je potrebno ponovno izpolniti Poročilo za celotno obdobje izvajanja aktivnosti in najkasneje do 20. 6. 2021 poslati na SPIRIT Slovenija, pri čemer financiranja aktivnosti po 15. 11. 2020 ni zagotovljeno s strani SPIRIT Slovenija v okviru tega javnega poziva.
9. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo posamezne aktivnosti za katero so upravičenci kandidirali, in sicer:
– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardnega obsega stroškov =2.200,00 EUR;
– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega obsega stroškov =3.100,00 EUR;
– Izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade s financiranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini standardnega obsega stroškov =1.000,00 EUR od začetka izvajanja aktivnosti do 15. 11. 2020.
Pri pripravi metodologije za izračun standardnega obsega stroškov za izvedbo posameznih aktivnosti v okviru tega javnega poziva, so bili vključeni naslednji stroški:
– materiala, ki se ga uporablja pri izvajanju aktivnosti,
– prevozne stroške za udeležence in učitelje,
– zunanjega mentorja, ki izpolnjuje pozivne pogoje,
– literature s področja spodbujanja podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
– nastanitve udeležencev v primeru izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
– pijače in hrane v času trajanja posamezne aktivnosti v okviru izvajanja aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ali izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov.
V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa pozivna sredstva, lahko ostane del sredstev nerazporejen.
V kolikor izvedene aktivnosti niso izvedene v obsegu in/ali s predvidenim številom udeležencev, lahko SPIRIT Slovenija zahteva vračilo sorazmernega deleža že prejetih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Sorazmerni delež se izračuna v deležu odstopanj od minimalnih določenih vrednosti po posameznih aktivnostih.
V primeru, da SPIRIT naknadno ugotovi, da upravičenec ni opravil vsaj 70 % predvidenega obsega šolskih ur in vključil vsaj 70 % od predvidenega števila udeležencev, se pogodba lahko razdre, SPIRIT Slovenija pa lahko zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Financiranje bo potekalo za posamezne vrste aktivnosti, ki bodo nastale v šolskem letu 2020/2021 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega javnega poziva. Prijavitelji morajo izvesti aktivnosti skladno s pozivnimi pogoji.
10. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral:
1. izvajalcu javnega poziva in vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe, skladno s predpisi s tega področja;
2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva;
3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec javnega poziva razdre pogodbo o financiranju in zahteva od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila;
4. projekt izvesti skladno s pozivom, pozivno dokumentacijo in pogodbo o financiranju;
5. sproti obveščati izvajalca javnega poziva o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti po tem javnem pozivu;
6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev;
7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajalca javnega poziva in financerja javnega poziva na vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti;
8. zagotoviti vsebine za objavo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija;
9. posredovati izvajalcu javnega poziva podatke o številu vključenih v posamezno aktivnost, kratke povzetke posameznih izvedenih aktivnosti;
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni poziv seznanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih javno objavljeni v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
11. Rok in način prijave na javni poziv
Prijavitelj odda vlogo le v elektronski obliki po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: posta@spiritslovenia.si. V naslovu elektronskega sporočila naj prijavitelj obvezno pripiše ime zadeve: »VLOGA – JP MLADI 2020/2021«. Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce v delu, ki za to ni predviden. Sprememba vloge je dopustna do roka za oddajo vlog, pri tem pa se glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena vloga znova vložena. Vsa dokumentacija mora biti oddana v '*pdf' obliki, tisti deli vloge, kjer je predviden podpis odgovorne osebe in žig, pa mora biti namesto fizičnega podpisa in žiga, dokument elektronsko podpisan s podpisom odgovorne osebe.
Rok za oddajo vlog je 17. junij 2020.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana oziroma elektronsko odposlana na elektronski naslov posta@spiritslovenija.si, z navedbo zadeve »Vloga – JP MLADI 2020/2021« najkasneje na zadnji dan za oddajo vlog, tj. najkasneje ob 23.59.
11.1. Odpiranje in obravnava prispelih vlog
Postopek odpiranja vlog se bo začel v roku 3 delovnih dni po izteku roka za oddajo vlog. Pregled in obravnavanje prispelih vlog se bo izvajalo na naslovu izvajalca javnega poziva, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana in ne bo javno.
Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog bodo s sklepom zavržene.
11.2. Dopolnitve in pojasnila vlog
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji, in
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo predvidoma v 8 dneh po zaključenem odpiranju pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi pooblaščena oseba. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v določenem mu roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.
Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.
SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. SPIRIT Slovenija pozove k pojasnilu po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje v predvidenem času, bo o pomenu informacije iz vloge odločala pooblaščena oseba po prostem preudarku.
SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 8 delovnih dni od prejema poziva. SPIRIT Slovenija pozove k dopolnitvi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje v roku, pooblaščena oseba navedb iz vloge ne bo upoštevala.
11.3. Potrjevanje vlog
Pravočasne in formalno popolne vloge bo pooblaščena oseba pregledala z vidika skladnosti vloge s 3., 4., 5. in 9. poglavjem javnega poziva na podlagi predloženih izpolnjenih obrazcev in iz javno dostopnih evidenc. Po obeh pregledih bo pooblaščena oseba za dodelitev sredstev oblikovala seznam odobrenih vlog za financiranje – ki bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja vlog – ter izdala individualne sklepe v primeru zavrnitev oziroma zavrženja posamezne vloge, kar mora storiti v roku 45 dni od datuma prejema vloge. Na predlog pooblaščene osebe potrdi seznam odobrenih vlog za financiranje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o rezultatih tega javnega poziva obveščeni predvidoma v roku 45 dni od datuma prejema vlog. Pritožba na individualni sklep o zavrnitvi oziroma zavrženju posamezne vloge ni mogoča. V kolikor se prijavitelj s takim sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija.
SPIRIT Slovenija bo izbrane prijavitelje pozval k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v roku 8 dni od dneva prejema poziva, se šteje, da je umaknil vlogo na javni poziv.
Če SPIRIT Slovenija po potrditvi vloge za financiranje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega poziva ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih dejstev, pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisana, odločitev o dodelitvi sredstev pa bo razveljavljena. V kolikor se to ugotovi po podpisu pogodbe, lahko SPIRIT Slovenija odstopi od pogodbe.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi«.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve SPIRIT Slovenija, in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ni seznanil SPIRIT Slovenijo z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev SPIRIT Slovenije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko SPIRIT Slovenija vlogo ali odstopi od pogodbe oziroma v kolikor so bila sredstva že izplačana, od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Odgovorna oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT-a je Dražen Jeremić.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost