Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Št. 094-4/2020/8 Ob-1975/20, Stran 1055
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)
razpis 
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020
Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Razpisane nagrade in priznanja:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
Pravilnik v 5. členu določa, da se vsako leto lahko podeli največ ena nagrada za življenjsko delo, dve nagradi za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, tri priznanja za dosežke na posameznih področjih dela in dve skupinski nagradi za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
3. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja lahko vložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
4. Merila za kandidiranje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo strokovni delavci, strokovni sodelavci, prostovoljci, laični delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev te nagrade mora izkazati delo in dosežke na področju socialnega varstva predlaganega nagrajenca za obdobje najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih lahko kandidirajo posamezniki ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev te nagrade mora izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v obdobju zadnjih petih let (od vključno 2015 do vključno leta 2019).
Za priznanje za dosežke na posameznih področjih dela lahko kandidirajo posamezniki ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlog za podelitev tega priznanja mora izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v obdobju zadnjih dveh let (od vključno 2018 do vključno leta 2019).
Za skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju lahko kandidira skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Predlogi za podelitev tega priznanja morajo izkazati delo in dosežke predlaganih nagrajencev v obdobju zadnjih treh let (od vključno 2017 do vključno leta 2019).
Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati:
– osnovne osebne podatke o kandidatu (izpolnjen prijavni obrazec),
– utemeljitev predloga, v katerem morajo biti jasno navedeni dosežki in opisano delo kandidata v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja v skladu z 8. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva (izpolnjen obrazec za posamezno nagrado oziroma priznanje). Priporočena dolžina utemeljitve brez prilog je največ do štiri A4 strani in največ do šest A4 za življenjsko delo. K utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov ali organizacij, ki predlog podpirajo,
– zgoščenko ali spominski ključek s predlogom, ki vsebuje vse sestavine kot predlog v pisni obliki (razen, kadar to ni mogoče, npr. monografije).
Obrazci so objavljeni na spletišču državne uprave, na strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi.
6. Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, naslov ter kontaktne osebe za dajanje informacij
Predlog je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2020«, najkasneje do 15. 7. 2020. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktnih osebah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janji Romih na tel. 01/369-75-03 ali Maji Pintar na tel. 01/369-77-93.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti