Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

Ob-1885/20, Stran 990
Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15, 5/18, 61/19) in 16. člena Statuta Zdravstvenega doma Kočevje ter sklepa Sveta zavoda z dne 21. 4. 2020, Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje razpisuje prosto delovno mesto
direktor 
Zdravstvenega doma Kočevje 
za mandatno obdobje štirih let od 9. 8. 2020 do 8. 8. 2024.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati, poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom za javne uslužbence, še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri in pet let delovnih izkušenj ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji, ali
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali ekonomske smeri oziroma drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,
– poznavanje zdravstvenega menedžmenta in zdravstvene zakonodaje,
– višja raven poznavanja računalništva (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
– razvojni program dejavnosti v mandatnem obdobju,
– življenjepis.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil. Organizacijske in vodstvene sposobnosti se bodo preverjale na podlagi delovnih izkušenj kandidata na vodstvenih delovnih mestih. Kot dokazilo za obvladovanje osnovne ravni znanja vsaj enega svetovnega jezika se šteje tudi spričevalo izobraževalne institucije, ki jo je obiskoval kandidat. Kot dokazilo poznavanja višje ravni računalništva se upošteva izjava kandidata. Izbira kandidata se bo presojala tudi na podlagi razgovora s posameznimi kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Razgovore bo opravila tričlanska komisija, imenovana s strani Sveta javnega zavoda. Razgovori se bodo lahko opravili tudi preko video konference.
Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni in prične teči naslednji dan po objavi razpisa. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po objavi razpisa.
Če bo za direktorja izbran kandidat z ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, se bo, ob upoštevanju števila zaposlenih, z njim sklenila pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 24 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 28 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
Če bo za direktorja izbran kandidat z ustrezno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, se bo z njim sklenila pogodba za polni delovni čas.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 

AAA Zlata odličnost