Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

Ob-1878/20, Stran 984
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-20-406000 z dne 3. 2. 2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2020 (aneks št. 1), objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis 
za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziroma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno koordinacijo interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja, in sicer:
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Ankaran).
8. PC Ljubljana (Ljubljana - mesto, Dol pri Ljubljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki, Sevnica, Brežice, Radeče).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.
Formalna popolna vloga prijavitelja zajema področno koordinacijo vseh interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, iz prvega odstavka druge točke javnega razpisa. Vloga, ki ne bo zajemala koordinacije vseh interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, bo izločena iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržena.
Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral:
– enega vodjo področnega centra,
– enega koordinatorja za interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan,
– enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
– enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC Notranjska, PC Posavje),
– enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
Prijavitelj mora v vlogi imenovati fizične osebe (vodjo/koordinatorje), ki bodo skrbeli za področno koordinacijo programov iz prejšnjega odstavka. Ista oseba je lahko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih v vlogi, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to natančno razvidno.
4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno dokumentacijo
Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21;
– Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21;
– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje strokovne priprave in področne koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21;
– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis;
– Predlog pogodbe za področno koordinacijo za šolsko leto 2020/21.
Naloge vodje PC in koordinatorjev ter navodila za pripravo vloge bodo podrobneje urejene v Razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora vsebovati;
– Izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obrazce 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 7 ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel več dopolnjevati.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 8 ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel več dopolnjevati.
– Parafiran predlog pogodbe za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21.
5. Merila za izbor
V primeru, da sta za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine področnega centra oddani vsaj dve vlogi, ki sta uvrščeni v fazo vrednotenja vlog, se te vloge ovrednoti na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor vodje področnega centra.
merilo
opis merila
kriterij
točke
1
Izkušenost vodje PC na področju izvajanja programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine in/ali dodatnih podobnih programov (razpisni obrazec 8)
Izvajanje področne 
koordinacije 2019/20*
NE0
DA10
Vodenje podobnih programov
NE0
DA10
2
Kakovost ponudbe (razpisni obrazec 1)
Opredeljene naloge in cilji
NE0
DA20
Finančni načrt
NE0
DA10
3
Soglasje prijavitelju h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti (razpisni obrazec 7)
Soglasje h koordinaciji
NE0
DA20
*kandidat za vodjo že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
Pojasnilo h kriteriju »Soglasje prijavitelju h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti« 3. merila za izbor vodje področnega centra: Vloga prijavitelja se v fazi vrednotenja ovrednoti z 20 točkami ne glede na število priloženih soglasji lokalnih skupnosti (občin) h koordinaciji (razpisni obrazec 7).
Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu.
merilo
opis merila
kriterij
točke
1
Izkušenost koordinatorja pri posameznem interesnem programu na področju izvajanja programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine in/ali dodatnih podobnih programov (razpisni obrazec 8)
Izvajanje področne koordinacije 2019/20*
NE0
DA10
Vodenje podobnih programov
NE0
DA10
2
Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 2–6)
Opredeljene naloge in cilji
NE0
DA20
Finančni načrt
NE0
DA10
* kandidat za koordinatorja že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
Za izvajanje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo v fazi vrednotenja ovrednotena z višjim številom točk.
V primeru, da sta za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine istega področnega centra, dve vlogi v fazi vrednotenja ovrednoteni z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v vlogi priloženo večje število soglasji h koordinaciji s strani lokalnih skupnosti (občin), ki spadajo v območje PC (Razpisni obrazec 7.). V kolikor imata dve ali več vlog priloženo soglasje iste lokalne skupnosti (občine), se priloženo soglasje v nobeni vlogi ne upošteva. Katere občine spadajo v posamezni področni center je razvidno v 2. točki javnega razpisa.
V primeru, da je za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine področnega centra, v fazo vrednotenja uvrščena le ena vloga, se vloge ne ovrednoti, pač pa izda sklep o izboru.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko ovrednoti vlogo prijavitelja za področno koordinacijo področnega centra, je 320.
6. Višina sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 po področnih centrih
Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine.
Razpisana sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, ki jih prejmejo na podlagi meril iz 5. točke »Merila za izbor« izbrani izvajalci področne koordinacije (področni centri), se razdelijo na naslednji način:
Področni centri
Znesek (EUR)* izplačljiv ob predložitvi letnih delovnih načrtov PC za vsak program posebej
Znesek (EUR)* izplačljiv po oddaji zaključnega poročila
Skupaj znesek na posamezni PC
1
Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Gorenjska, Dolenjska
1.150,00
2.680,00
3.830,00
2
Goriška, Podravje, Obala, Posavje, Notranjska
1.050,00
2.460,00
3.510,00
3
Grosuplje, Domžale, Koroška, Velenje, Zasavje
990,00
2.290,00
3.280,00
*Znesek sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 po posameznem področnem centru.
7. Skupna višina razpisanih sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.
8. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim planom iz šeste točke razpisa.
Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo (priloga javnemu razpisu) o sofinanciranju področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21, skladno s 6. točko javnega razpisa, podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do najkasneje 15. 5. 2020. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – koordinacija PC 2020/21«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.
10. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
11. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 15. 5. 2020. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je formalno nepopolna, bo strokovna komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala k dopolnitvi vloge roku 5 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene.
Vloga, ki je oddana pravočasno, je popolna ter prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 3. točke razpisa, se uvrsti v fazo vrednotenja vlog, kjer se le-ta ovrednoti skladno s 5. točko »Merila za izbor«.
12. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Seznam izvajalcev področne koordinacije se objavi na spletni strani zavoda.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 5 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – koordinacija PC PRITOŽBA 2020/21«. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 9. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica 

AAA Zlata odličnost