Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

Ob-1857/20, Stran 931
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020
1. Pravna podlaga
Šesti Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij ter ohranitev obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v letu 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je objavljen na podlagi:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (čistopis) (sklep Vlade št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 in št. 30301-4/2016/6 z dne 23. 6. 2016),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju Uredba (651/2014/EU)) in Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014 in dopolnitev z dne 28. 7. 2017, s trajanjem do 31. 12. 2020),
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT) bo vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje pogodb, izvajanje pogodb idr.) izvajalo na podlagi in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.
Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti na upravičenem območju.
Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih delovnih mest ter razširitvijo proizvodnje in storitev na upravičenem območju.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe:
1. ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:
– registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS) in
– poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
2. ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto;
3. ki na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju dnevno prevzemajo pošto in nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije;
4. ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;
5. ki na dan objave razpisa niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in niso bili v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US). Pogoj velja tako za prijavitelje, kot za njegove večinske lastnike. Če se omenjeni postopki pričnejo v postopku ocenjevanja vloge, se vloga zavrže;
6. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17)) ter 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
7. nimajo neporavnanih vseh zapadlih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
8. do sredstev niso upravičeni tisti prijavitelji, ki so že (bili) prejemniki sredstev, vendar investicije, ki je predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, niso zaključili in/ali niso zaposlili vseh delavcev v skladu s pogodbo, delovna mesta, ki so bila ustvarjena, niso bila ves čas zasedena oziroma iz pogodb ni razvidno, da bodo zasedena vsaj še tri oziroma pet let po zaključku projekta, ali pa se investicija ne izvaja v skladu s pogodbo;
9. med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalni razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;
10. nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
11. katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči;
12. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do MGRT ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
13. so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma ter so njihovi dejanski lastniki vpisani v Register dejanskih lastnikov pri AJPES;
14. ki za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja);
15. ki se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
16. ki poda izjavo, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom;
17. ki poda izjavo, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka, do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost za področja, oziroma investicija, ki jo želijo izvesti sodi v sektor:
a) ribištva in gojenja vodnih organizmov;
b) ladjedelništva;
c) proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture;
d) premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24);
e) primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
f) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
g) jeklarstva in železarstva za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
h) industrije sintetičnih vlaken za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU ter
i) prometa in s tem povezane infrastrukture, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji:
a) kadar gre za dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
b) če je pomoč namenjena uporabi domačega blaga, kar bi dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga;
c) ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
d) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan;
e) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom;
f) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo;
g) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
h) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine;
i) ki so v javni lasti (za prijavitelja v javni lasti se štejete, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic);
j) katerih večinski lastnik ali lastnik s prevladujočim vplivom, poslovodna oseba ali oseba s posebnimi pooblastili je bila, v obdobju zadnjih 7 let, zaposlena ali je imela v lasti podjetje katerega obveznosti do poslovnih bank so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank d.d.;
k) ki so samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost (tudi fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost);
l) gospodarske družbe, katerih lastnik (ne glede na % lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na upravičenem območju;
m) gospodarske družbe, katerih lastnik ali odgovorna oseba je bila lastnica (25 ali več % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejela javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali evropska sredstva dodeljena;
n) ki jim je bila v zadnjih petih letih pravnomočno izročena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države.
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi gospodarske družbe, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih ali izven zakonskih partnerjev.
Definicija povezanega podjetja za namene tega razpisa je opredeljena v 3. členu Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU »Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov«.
4.2. Upravičeni projekti so:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa;
– iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta/operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov;
– pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014);
– projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) ohranjajo obstoječa in na novo ustvarjena delovna mesta ter število zaposlenih (šteto od datuma oddaje vloge);
– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji na dan oddaje vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Ne glede na določila tega poglavja do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu v nobenem primeru niso upravičeni projekti:
– ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo;
– za katere so prijavitelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (prejeli sklep o sofinanciranju ali sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev;
– ki imajo negativne vplive na okolje in nimajo predvidenih ukrepov za omilitev negativnih vplivov na okolje;
– katerih aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb …) so se začele že pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis;
– ki so že prejeli državno pomoč za stroške s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020, navedeno v četrtem odstavku točke 2. 7 razpisne dokumentacije;
– projekti s področja trgovine;
– ki niso celoviti oziroma celovitosti projekta ni moč razbrati iz prejete dokumentacije.
Vloge, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu). Obrazec št. 2 je del razpisne dokumentacije. Sama izjava prijavitelja še ne pomeni, da izpolnjuje predpisane pogoje. Izpolnjevanje le-teh MGRT preveri v javnih evidencah, v lastnih evidencah, na podlagi dokazil v vlogi ter vloge kot celote. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila ter tudi ta pojasnila ter dokumente uporabi za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija. Strokovna komisija bo predvidoma v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija v pozivu za dopolnitev. Strokovna komisija bo vloge ocenjevala dvostopenjsko: ocenjevanje formalne popolnosti vloge in vsebinsko ustreznost vloge. Za vsako fazo lahko strokovna komisija enkrat ali večkrat pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Ocenjujejo se le formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa. Če pri ugotavljanju popolnosti vloge strokovna komisija ugotovi, da vloga vključuje neupravičene stroške, prijavitelji ne bodo pozvani k dopolnitvi vloge, vloga pa se zavrne. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. Vloga bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če bo oddana prepozno (vloga se vrne pošiljatelju), je nepravilno označena (vloga se vrne pošiljatelju), jo je vložil neupravičen prijavitelj, če prijavitelj pošlje več vlog za isto začetno investicijo (med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene) ali če prijavitelj kandidira z dvema ali več projektoma. Prav tako bodo zavržene vloge, ki bodo na podlagi poziva k dopolnitvi dopolnjene prepozno ali bodo dopolnjene pravočasno, vendar ne v skladu s pozivom na dopolnitev (neustrezno dopolnjene vloge).
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo zavrnjene. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz uradnih evidenc. Vloga se zavrne tudi, če prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij na upravičenem območju, če prijavitelj v vlogo vključi neupravičene stroške in jih upošteva pri izračunu deleža sofinanciranja s strani ministrstva, če je prijavitelj predvidel previsok znesek oziroma delež sofinanciranja za nakup neopredmetenih osnovnih sredstev, če so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen, če prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe ter izpolnjevanje pogojev oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični, če prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s katerim bi bila presežena meja intenzivnosti državnih pomoči (odstotek upravičenih stroškov), če upravičeni stroški investicije presegajo vrednosti iz podpoglavij 2.6. Višina razpisanih sredstev razpisne dokumentacije, če višina sofinanciranja presega dovoljene meje intenzivnosti državne pomoči iz podpoglavja 2.7. Pravila državnih pomoči razpisne dokumentacije, če so podatki v vlogi neskladni, če prijavljen projekt ne bo imel zaprte finančne konstrukcije, če prijavitelj ali katerakoli druga zainteresirana oseba poskuša kakorkoli vplivati na neodvisno in nepristransko obravnavo vloge (vsak poskus vplivanja bo uradno evidentiran), če pri ocenjevanju ne bo dosegla najmanj 50 točk in če bo pri ocenjevanju dosegla 50 ali več točk, vendar bodo vsa razpoložljiva sredstva že dodeljena za sofinanciranje vlog, ki so dosegle večje število točk.
Ministrstvo lahko pozove prijavitelja, katerega vloga bo predvidena za sofinanciranje, vendar predvidena sredstva po tem javnem razpisu ne bodo zadostovala za sofinanciranje upravičenih stroškov v obsegu, ki ga je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge še razpoložljivim sredstvom. V kolikor prejemnik sredstev tega, v postavljenem roku, ne bo storil oziroma na to ne bo pristal, lahko ministrstvo, po istem postopku, v okviru časovnih možnosti, ponudi sredstva prijavitelju ali prijaviteljem, katerih vloge so se po vrstnem redu ocen, razvrstile za vlogo prvotnega prejemnika sredstev.
Postopek in način izbora je podrobno naveden v razpisni dokumentaciji od točke 3. 4. do 3. 8.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene na podlagi razlogov iz prejšnje točke, bo ocenila strokovna komisija na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1
Ocena prijavitelja
55
2
Ocena projekta začetne investicije
45
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni od točke 3.9. do 3.10.2. razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 45 točk ali več. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj točk kot 45, ne more pridobiti sofinanciranja.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 681.747,00 EUR in so predvidena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja, EP 1536-11-0022.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskem letu 2020, oziroma do predvidene porabe sredstev v višini 681.747,00 EUR za leto 2020.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je Proračunsko leto 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z datumom oddaje vloge na ta JR, konča pa z dnem oddaje zahtevka za izplačilo, to je do vključno 30. 10. 2020, ki je tudi skrajni rok za zaključek investicije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje na osnovi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in sprememb le-te.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državne pomoči.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so določeni v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.9.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja;
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Vrednost sofinanciranja posamezne operacije ne more biti nižja od 10.000,00 evrov in ne višja od 100.000,00 evrov.
11. Način financiranja upravičenih stroškov
Sofinancirali se bodo upravičeni stroški, ki bodo dejansko nastali.
Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v točki 2.9.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 18. 5. 2020. Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka 3. 1.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko ministrstvo vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v sprejemni pisarni ministrstva, na lokaciji Kotnikova ulica 5, Ljubljana, od 9. do 15.30 (v petek do 14.30), na zadnji dan za oddajo vlog pa do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga-6JR HRT 2020 št. 4300-15/2019« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev: zaradi pričakovanega velikega števila odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prejem vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
O dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev s sklepom odloči minister.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh od prejem sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
16. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost