Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3760. Sklep o stanovanjski najemnini, stran 10595.

  
Na podlagi 115. člena v povezavi z 90. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o stanovanjski najemnini 
1. člen 
S tem sklepom se za neprofitna stanovanja, ki so v lasti Občine Vipava oziroma jih Občina Vipava oddaja v podnajem določa:
– višina neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in službena stanovanja, ki so bila pred dnem uveljavitve tega sklepa oddana za neprofitno najemnino v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljane subvencioniranih najemnin (v nadaljevanju: Uredba),
– višina neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja in namenska najemna stanovanja, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa,
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja najemnikov, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, določenih v vsakokratnem veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik),
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot bi jim pripadalo po površinskih normativih, določenih v pravilniku.
Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka v lasti Občine Vipava se določi način določitve uporabnin.
2. člen 
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in službena stanovanja, ki so bila pred dnem uveljavitve tega sklepa oddana za neprofitno najemnino, se določi višina neprofitne najemnine v skladu z Uredbo, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 odstotkov od vrednosti stanovanja.
3. člen 
Za neprofitna stanovanja in namenska najemna stanovanja, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se določi višina neprofitne najemnine na način, določen v prejšnjem členu.
4. člen 
Če dohodki najemnika in uporabnikov neprofitnih stanovanj in namenskih najemnih stanovanj iz 2. in 3. člena tega sklepa, presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega stanovanja oziroma najemnik ne izpolnjuje več splošnih pogojev za pridobitev stanovanja, kot je predpisano v vsakokratnem veljavnem Pravilniku se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina v višini 6,50 EUR/m2.
5. člen 
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih, ki so določeni z vsakokratnim veljavnim Pravilnikom pripadalo, se za tisti del površine stanovanja, ki presega veljavni površinski normativ, določi tržna najemnina na način, kot je določen v 4. členu tega sklepa.
6. člen 
Za uporabnike stanovanjskih enot iz 2. in 3. člena tega sklepa, ki so se vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz 2. člena tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stanovanja poveča za 50 %.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-30/2020-1
Vipava, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost