Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3759. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2021, stran 10594.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je župan Občine Vipava dne 22. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vipava (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/20 in 91/20 rebalans, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
v eur
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.147.874
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.145.716
70
DAVČNI PRIHODKI
959.240
700 Davki na dohodek in dobiček 
916.552
703 Davki na premoženje 
21.362
704 Domači davki na blago in storitve 
21.326
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
186.476
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
176.375
711 Takse in pristojbine 
2.255
712 Denarne kazni 
1.480
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.988
714 Drugi nedavčni prihodki 
4.378
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
73
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov 
100
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.058
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
2.058
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
891.398
40
TEKOČI ODHODKI
264.955
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
85.752
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
17.645
402 Izdatki za blago in storitve 
158.308
403 Plačila domačih obresti 
3.250
409 Rezerve 
0
41
TEKOČI TRANSFERI
456.112
410 Subvencije 
8.870
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
307.452
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
10.534
413 Drugi tekoči domači transferi 
129.256
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVSTICIJSKI ODHODKI
156.087
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
156.087
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
14.244
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 
7.121
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
7.123
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (proračunski primanjkljaj)
256.476
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
41.129
55
ODPLAČILO DOLGA
41.129
550 Odplačila domačega dolga
41.129
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
215.347
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–41.129
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–256.476
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.497.661
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA ODLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.
Št. 410-25/2020-1
Vipava, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost