Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3730. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtca Občine Postojna, stran 10520.

  
Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 14. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v vrtca Občine Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtca na območju Občine Postojna (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec kot tudi vodenje centralne evidence vpisanih otrok.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK 
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. V primeru, da vrtec otroka vključi v vrtec in naknadno ugotovi, da je eden izmed staršev še vedno na starševskem dopustu, vrtec izda sklep o prekinitvi pogodbe.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtca Občina Postojna (v nadaljevanju: občina) uskladi z vrtcema in v ta namen objavi rokovnik vpisa in sprejema otrok, katerega predlog pripravita vrtca, in je obvezen za oba vrtca.
4. člen
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu februarju, na podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine.
Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o predvidenem številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o predvidenem številu prostih mest in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
5. člen
Za vpis otrok v vrtce iz 1. člena tega pravilnika se izvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtca.
Enoten vpis otrok v vrtca na območju občine poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
6. člen
Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok.
Vrtca vzpostavita centralno evidenco vpisanih otrok.
Evidenca iz prejšnjih odstavkov vsebuje podatke, ki jih določa Zakon o vrtcih.
7. člen
Vpis otroka v vrtec se izvede z vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga), h kateri je potrebno priložiti zahtevana dokazila, navedena v vlogi.
Obrazec vloge je na voljo na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca ter občine.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj). V skladu s predpisi, ki urejajo roditeljsko pravico obeh staršev, vlogo podpišeta oba starša, tudi če gre za enostarševsko družino in drugi starš še lahko uveljavlja roditeljsko pravico.
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče leto in za prihajajoče šolsko leto, za katero je že bil objavljen poziv k vpisu.
Starši otrok, ki so že vpisani v vrtec, bodisi v roku vpisa novincev bodisi kasneje, in otrok v vrtec v tekočem šolskem letu ni vključen, morajo vlogo v roku vpisa novincev za naslednje šolsko leto ponovno vložiti.
8. člen
Starši otrok, ki so že vključeni v vrtec z enotami v različnih naseljih lahko do 28. februarja tekočega leta za naslednje šolsko leto oddajo prošnjo za premestitev v enoto želenega naselja. Ti otroci imajo prednost pred novo vpisanimi otroci. V primeru, da vrtec prejme več prošenj kot je prostih mest, imajo pri tem prednost starejši otroci.
Za posameznega otroka lahko vlagatelj odda le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in v primeru vrtca z enotami v različnih naseljih najmanj 1 oziroma največ 3 naselja, ki jih rangira od A (najbolj želeno) do C (najmanj želeno), v katera naselja želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire). Starši med enotami v naselju Postojna ne morejo izbirati. Vlogo mora oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec, v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec druge izbire).
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtec s sklepom zavrže.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem.
9. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca oziroma zavoda (v nadaljevanju: ravnatelj) ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec vlagatelja pisno obvesti o roku sklenitve pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagateljem, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih vlagateljev.
10. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
11. člen
Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) je sestavljena iz:
– 1 predstavnika občine, ki ga predlaga župan,
– 1 predstavnika delavcev vrtca, ki ga predlaga v imenovanje ravnatelj,
– 1 predstavnika staršev iz vrtca, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev.
Komisijo na podlagi pridobljenih pisnih predlogov iz prejšnjega odstavka imenuje ravnatelj s sklepom.
Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko ponovno imenovani. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Ne glede na prejšnji odstavek predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Komisija lahko odloča, če so na seji navzoči vsi člani, odločitve pa sprejema z večino glasov članov.
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Vsi člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisom posebne izjave.
12. člen
Naloga komisije je:
– da oblikuje prednostni seznam vrtca za sprejem otrok glede na kriterije, starost otroka in zadnje tri številke v EMŠO otroka,
– da preveri podatke o prostih mestih.
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni seznam za sprejem otrok.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
13. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev, praviloma v mesecu marcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v skladu z določbami individualnega programa pomoči družini oziroma zapisnika multidisciplinarnega tima iz Centra za zgodnjo obravnavo.
14. člen
Komisija obravnave vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in tako oblikuje prednostni seznam otrok.
Če vlagatelj poda nepopolno vlogo, ga vrtec pozove k dopolnitvi vloge po navadni pošti, elektronski pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
15. člen
Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev, ki jih vlagatelj izpolnjuje na zadnji dan roka za oddajo vloge:
Kriterij
Število točk
1.
Prebivališče 
(upošteva se ena izmed variant)
1.a
Otrok in starši imajo stalno prebivališče 
v Občini Postojna oziroma otrok 
v enostarševski družini ima z enim 
od staršev stalno prebivališče v Občini Postojna
40
1.b
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v Občini Postojna
30
1.c
Otrok in vsaj eden od staršev, s katerim otrok živi, imata začasno prebivališče 
v Občini Postojna
20
2.
Stalnost bivanja v Občini Postojna (upošteva se ena izmed variant)
2.a
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ali 1.c imata oba starša stalno ali začasno prebivališče na območju občine neprekinjeno od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev
20
2.b
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ali 1.c ima eden od staršev stalno ali začasno prebivališče na območju občine neprekinjeno od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev, drugi 
od staršev pa manj
10
3.
Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam, pa mu 
med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v želenem vrtcu oziroma naselju rangiranem z A
10
4.
Zaposlenost (upošteva se ena izmed variant). Starši priložijo potrdilo delodajalca o zaposlitvi, ki ne sme biti starejše od enega meseca
4.a
Zaposlenost obeh staršev oziroma enega od staršev, če gre za enostarševsko družino
10
4.b
Otrok staršev dijakov ali študentov
10
4.c
Otrok, katerega eden od staršev 
je zaposlen, drugi pa dijak ali študent
10
4.d
Zaposlenost samo enega od staršev, drugi pa je brez zaposlitve
5
4.e
Nezaposlenost starša v enoroditeljski družini
5
5.
Število vzdrževanih otrok v družini na dan oddaje vloge:
5.a
– dva otroka
2
5.b
– trije otroci
4
5.c
– štirje otroci ali več
8
6.*
Otrok, ki je bil sprejet v vrtec, pa so ga starši zaradi zdravstvenih težav morali izpisati ali odkloniti sprejem
6
7.
Starši so upravičeni do otroškega dodatka za prvi dohodkovni razred (odločba 
ne sme biti starejša od 12 mesecev)
4
8.
Na dan 1. 9. tekočega leta bo otrok dopolnil 11 mesecev in več
10
9.
Otrok se vpisuje v vrtec zadnje leto pred vstopom v osnovno šolo
3
10.
Otrok, ki se pod prvo izbiro vpisuje v Vrtec Prestranek in ima na dan vpisa stalno 
ali začasno prebivališče v šolskem okolišu Osnovne šole Prestranek
5
11. 
Otrok, ki se pod prvo izbiro vpisuje v Vrtec Postojna in ima na dan vpisa stalno 
ali začasno prebivališče v šolskem okolišu Osnovna šola Miroslava Vilharja ali Osnovna šola Antona Globočnika
5
* V primeru izpisa zaradi zdravstvenih težav otroka starši predložijo potrdilo zdravnika specialista.
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali pogrešan, ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je določeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
16. člen
Če je otrok na podlagi kriterijev iz 15. člena sprejet v vrtec z enotami v različnih naseljih in starši otroka vpisujejo v enoto v naselju Planina oziroma v enoto v naselju Studeno, se vlogo dodatno točkuje na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij
Število točk
1.
Vpis otroka v enoto Planina
1.a
Otrok in starša imata stalno prebivališče 
v krajevni skupnosti Planina neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev
10
1.b
Otrok v enostarševski družini ima z enim od staršev stalno prebivališče v krajevni skupnosti Planina neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev
10
1.c
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v krajevni skupnosti Planina neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev 
pa manj
5
2.
Vpis otroka v enoto Studeno 
2.a
Otrok in starša imata stalno prebivališče v krajevni skupnosti Studeno ali Bukovje neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev 
10
2.b
Otrok v enostarševski družini ima z enim od staršev stalno prebivališče v krajevni skupnosti Studeno ali Bukovje neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev 
10
2.c
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v krajevni skupnosti Studeno ali Bukovje neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev pa manj
5
17. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami, ki ima s strani Centra za zgodnjo obravnavo individualen program pomoči družini ali zapisnik multidisciplinarnega tima. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega vlagatelji predložijo mnenje centra za socialno delo (v nadaljevanju: center) o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme v vrtec.
18. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev oblikuje prednostni seznam tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh številk EMŠO.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije otrok s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v vrtcu in glede na program, ki se izvaja v vrtcu.
Tako vrtec oblikuje seznam sprejetih otrok.
Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.
Otroke, ki so jih starši vpisali v enoto Planina ali enoto Studeno in v želeni enoti niso bili sprejeti, vrtec vodi v skupnem čakalnem seznamu, istočasno vrtec vodi tudi ločena seznama za enoto Planina in enoto Studeno.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam se objavita na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih na seznamu sprejetih otrok in čakalnem seznamu se objavijo pod šifro, s katero je vlagatelj pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
19. člen
Vrtec pošlje vlagateljem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so vlagatelji navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta zavoda lahko vlagatelji sprožijo upravni spor.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev.
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
20. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila iz prejšnjega člena, vrtec vlagateljem/staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji.
Vlagatelji/starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva skleniti pogodbo z vrtcem, v nasprotnem primeru se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Tudi v primeru, da vlagatelji pisno odklonijo ponujen vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Če je vlagatelj na vlogi v okviru prve izbire navedel vrtec z enotami v različnih naseljih in odklonil sprejem v enoto naselja rangiranega z A, se šteje, da je umaknil vlogo za vpis otroka v vrtec, razen v primeru, da starš uveljavlja podaljšano pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
S sklenitvijo pogodbe med vrtcem in vlagatelji se šteje, da je otrok vključen v vrtec z dnem kot je določeno v pogodbi. Starši morajo ob vključiti otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti starejše od enega meseca.
Uvajanje otroka v vrtec se začne z dnem vključitve otroka v vrtec.
21. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestilo o sprejemu oziroma o uvrstitvi otroka na čakalni seznam.
IV. SPREJEM OTROK S ČAKALNEGA SEZNAMA VRTCA 
22. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama vrtca prve izbire vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim mestom kot prvo izbiro, glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove vlagatelje otrok s čakalnega seznama vrtca prve izbire k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama vrtca prve izbire. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
23. člen
V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam vrtca prve izbire in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu prve izbire, otroku pripadajo točke po kriteriju št. 3 iz 15. člena.
24. člen
V primeru, da vlagatelj umakne vlogo za sprejem otroka v vrtec s pisno odpovedjo, se to šteje kot umik vloge in se otroka izbriše s čakalnega seznama vrtca prve izbire.
25. člen
Ne glede na čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili individualni program pomoči družini ali zapisnik multidisciplinarnega tima in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
26. člen
Dokler velja čakalni seznam vrtca prve izbire, noben vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam vrtca prve izbire, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili individualni načrt pomoči družini ali zapisnik multidisciplinarnega tima, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu vrtca prve izbire, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
Če vrtec prve izbire ne more zapolniti prostih mest z otroki s čakalnega seznama vrtca prve izbire, ker otroci še ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v vrtec, vrtec v tem primeru ravna racionalno in ne uveljavlja fleksibilnega normativa.
V primeru, da je vrtec prve izbire vključil vse otroke s čakalnega seznama vrtca prve izbire oziroma je staršem vseh otrok s čakalnega seznama vrtca prve izbire ponudil prosto mesto, pa so ga starši odklonili, in ima prosto mesto, se vpis v vrtec omogoči vlagateljem, ki so vlogo oddali v drugi vrtec na območju občine in so vrtec s prostim mestom navedli kot vrtec druge izbire. Vrtec pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama drugega vrtca vlagatelje glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec, ki k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec pozove vlagatelje otroka s čakalnega seznama vrtca druge izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire ob privoljenju vlagateljev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi za vpis otroka v vrtec. Podatke o otroku, ki je bil sprejet in vključen s čakalnega seznama vrtca prve izbire v vrtec druge izbire, se izbriše iz evidence vpisanih otrok v vrtcu prve izbire.
V primeru, da so v vrtec vključeni vsi otroci s čakalnega seznama vrtca prve in druge izbire, se v vrtec lahko vključijo otroci vlagateljev, ki so vlogo oddali po poteku roka za prijavo za vpis.
V. NEPRAVOČASNO ODDANE VLOGE 
27. člen
V primeru, da starši oddajo vlogo kadarkoli po poteku roka vpisa novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlogo evidentira po datumu prejema vloge. Na zahtevo staršev vrtec izda obvestilo o prejemu vloge.
Vrtec te vloge obravnava v primeru, da so v vrtec sprejeti vsi otroci s čakalnega seznama vrtca prve in druge izbire oziroma če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama vrtca prve in druge izbire ponujeno prosto mesto, pa so ga odklonili ali pa z vrtcem niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznosti. Vloge se obravnavajo glede na kronološki vrstni red prejema vloge ter glede na prosto mesto v oddelku, starost otroka in program vrtca v oddelku.
O sprejemu otrok v navedenem primeru odloča ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru prispetja večjega števila vlog na isti datum ima prednost pri vključitvi starejši otrok.
Pri tem ima prednost otrok iz 17. člena tega pravilnika.
28. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejema otroka v vrtec se vročajo vlagateljem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VI. IZPIS OTROK 
29. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca tako, da vrtcu najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec oddajo izpolnjen obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok je iz vrtca izpisan s prvim dnem naslednjega meseca ali z dnem v naslednjem mesecu, ki ga starši navedejo v obrazcu za izpis.
Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
30. člen
Starši lahko otroka med šolskim letom začasno izpišejo iz vrtca. Najkrajše obdobje izpisa je en mesec, skupni obseg izpisa med letom ne sme presegati obdobje dveh mesecev. Začasni izpis se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v mesecu.
Kot dodatni neomejeni začasni izpis se upošteva, če je otrok zaradi bolezni odsoten za najmanj en mesec (z zdravniškim dokazilom).
Izpisni rok za začasni izpis je 15 dni.
Za začasen izpis otroka iz vrtca izpolnijo starši poseben obrazec, v primeru začasnega izpisa zaradi zdravstvenih razlogov pa priložijo potrdilo zdravnika, kjer je navedeno časovno obdobje opravičene odsotnosti otroka iz vrtca.
V času trajanja začasnega izpisa plačajo starši 50 % stroškov plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Po preteku začasnega izpisa je otrok ponovno vpisan v isti program vrtca.
31. člen
Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred uveljavitvijo tega pravilnika, in mandat članom še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata članom komisije.
32. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 105/12 in 48/15).
Obstoječi čakalni seznam vrtca prve izbire, oblikovani na podlagi pravilnika iz prejšnjega odstavka tega člena, ostane v veljavi do oblikovanja novih čakalnih seznamov tega pravilnika.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2020
Postojna, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti