Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3692. Sprememba Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, stran 10455.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 179.m člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) in 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije izdaja
S P R E M E M B O   T A R I F E 
za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 
1. člen 
V Tarifi za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(obveznosti predlagateljev, nastanek obveznosti, način in roki plačil) 
(1) Obveznost plačila tarife nastane po prejemu računa agencije za plačilo tarife.
(2) Agencija pošlje račun za plačilo tarife po pošti ali elektronski pošti predlagatelju na elektronski naslov, ki ga predlagatelj priloži ob oddaji vloge. Račun za plačilo tarife vsebuje najmanj podatke o predlagatelju, prejeti vlogi, predmetu zaračunane tarife (storitve), znesku tarife, sklicni številki in drugih podatkih, ki so potrebni za plačilo. Predlagatelj plača tarifo za postopke v osmih dneh od prejema računa na podračun agencije iz 5. člena te tarife.
(3) V primeru neplačila tarife lahko agencija predlagatelju zaračuna zakonite zamudne obresti.
(4) Zavezanec za plačilo tarife je predlagatelj, za katerega agencija opravi storitev iz 8. člena te tarife. Za izdajo, ohranitev ali spremembo certifikata mora biti predhodno plačan celotni znesek dolgovane tarife, razen če se agencija in predlagatelj ne dogovorita drugače. Agencija lahko tarifo obračuna v enem obroku, potem ko prejme zahtevo, ali na začetku letnega obdobja ali obdobja nadzora. Agencija lahko v primeru neplačila zavrne izdajo zadevnega certifikata ali ga prekliče, potem ko je predlagatelja o tem uradno obvestila.
(5) Če se vlogi ugodi, se predlagatelju določi višina letne tarife, ki se predlagatelju zaračunava in poračunava za vsako trimesečno obdobje. V primeru spremenljivih letnih tarif se te obračunavajo za vsako trimesečno obdobje za nazaj na podlagi podatkov, ki jih predlagatelji morajo poslati agenciji. Če predlagatelj ne odda podatkov za izračun spremenljivih letnih tarif, se obračuna pavšal dvakratne povprečne vrednosti, ki izhaja iz predhodno obračunane spremenljive letne tarife, prilagojene na predmetno število mesecev, ali če podatki niso na voljo oziroma ne izkazujejo dejanskega stanja glede na trenutne razmere (na primer sezona, flota letal in podobno), agencija sama pridobi podatke na račun predlagatelja. Ne glede na določilo prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena agencija za plačilo letne tarife izda predlagatelju sklep o stroških, ki ga mora poravnati v 15 dneh od prejema.
(6) Pri vseh postopkih certifikacije, za katere se plača tarifa, lahko agencija predlagatelju na zahtevo pošlje informativni izračun. Agencija informativni izračun spremeni, če se izkaže, da je postopek preprostejši in hitrejši od sprva predvidenega, ali če je, ravno nasprotno, bolj zapleten in počasnejši od predvidevanj agencije.
(7) Če mora agencija ustaviti postopek certifikacije zaradi nezadostnih sredstev predlagatelja, ali ker ta ne spoštuje svojih obveznosti ali se odloči, da bo preklical zahtevek ali preložil zahtevo, morajo biti preostanek dolgovane tarife in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj, ko agencija ustavi svoje delo. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife. Ko agencija na zahtevo predlagatelja znova začne postopek certifikacije, ki ga je predhodno ustavila iz razlogov iz prvega stavka tega odstavka, se ta postopek zaračuna kot nova zahteva.
(8) Če imetnik certifikata umakne ustrezni certifikat ali agencija certifikat prekliče, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane na urni osnovi, ki pa ne presega zadevne tarife, in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali preklicu. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife.
(9) Če agencija začasno odvzame certifikat, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane po načelu časovne porazdelitve, in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali začasnem odvzemu. Če se certifikat pozneje obnovi, začne na dan obnovitve teči novo obdobje zaračunavanja.
(10) Druge naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe državnih organov, se financirajo v skladu z drugim odstavkom 179.m člena Zakona o letalstvu.
(11) Agencija zaračunava certifikacijske in druge naloge, ki niso navedene v tarifi, v skladu s 33. členom te tarife, če gre za certifikacijo in naloge v skladu z morebitnimi novimi letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. Tak način zaračunavanja se uporablja do vključitve posebnih določb o zadevnih tarifah.«.
2. člen 
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za plovnost zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
I/A. PREGLED ZA IZDAJO SPRIČEVALA O PLOVNOSTI ALI POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI (1*)
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
14
LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM
27
Letala od 1201 do 2730 kg MTOM
36
Letala od 2731 do 5700 kg MTOM
135
Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM
450
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
1.080
Letala nad 70.000 kg MTOM
1.800
Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
45
Helikopterji nad 3175 kg MTOM
180
Zračne ladje
27
Pregled izjave lastnika/uporabnika o vzdrževanju zrakoplova (4*)
5
I/B. IZDAJA POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI NA PODLAGI PRIPOROČILA (3*)
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
5
LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM
5
Letala od 1201 do 2730 kg MTOM
9
Letala od 2731 do 5700 kg MTOM
14
Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM
27
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
45
Letala nad 70.000 kg MTOM
90
Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
9
Helikopterji nad 3175 kg MTOM
18
Zračne ladje
5
I/C. PREGLED ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PLOVNOSTI ZA ZRAKOPLOVE IZ PRILOGE I UREDBE (EU) Št. 2018/1139
Motorni zmaj
18
ULN in drugi nekompleksni zrakoplovi
27
Žirokopterji in helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
45
Kompleksni zrakoplovi
180
Brezpilotni zrakoplovi
42
I/D. DOVOLJENJE ZA LETENJE (2*)
Potrditev pogojev za letenje pred izdajo dovoljenja za letenje EASA
50
Izdaja dovoljenja za letenje EASA
50
Nacionalno dovoljenje za tehnični let
50
Izdaja izvoznega spričevala ali izjava o plovnosti letala za izvoz
5
Dovoljenje za preizkusni let
5
I/E. POTRDITEV PRVE IZDAJE ALI SPREMEMBE PROGRAMA VZDRŽEVANJA
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
9
LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM
14
Letala od 1201 do 2730 kg MTOM
18
Letala od 2731 do 5700 kg MTOM
45
Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM
108
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
207
Letala nad 70.000 kg MTOM
360
Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
27
Helikopterji nad 3175 kg MTOM
54
Zračne ladje
9
Drugi zrakoplovi
23
(1*) Izdaja spričevala na obrazcu EASA Form 25 in potrdila na obrazcu EASA Form 15a se zaračunavata posebej.
(2*) Dodatno se zaračuna pregled plovnosti po preglednici za plovnost I/A (če je to potrebno).
(3*) Tarifa velja le za izdajo potrdila na obrazcu EASA Form 15a.
(4*) Pregled je obvezen, kadar lastnik/uporabnik nima potrjenega programa vzdrževanja.«.
3. člen 
V 10. členu se v naslovu člena za besedo »CAMO« doda besedilo »/CAO«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za organizacijo za vodenje stalne plovnosti veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
Letna tarifa (v točkah)
1.
2.
3.
II/A.1 VODENJE STALNE PLOVNOSTI
Potrdilo po delu M poddela G (1*) 
90
90
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
9
9
LSA in ELA1
9
9
Druga letala do 2730 kg MTOM
23
23
Letala od 2731 do 5700 kg MTOM
45
45
Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM
135
135
Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM
270
270
Letala nad 70.000 kg MTOM
540
540
Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
27
27
Helikopterji nad 3175 kg MTOM
72
72
Zračne ladje
9
9
II/A.2 VODENJE STALNE PLOVNOSTI
Potrdilo po delu CAMO (1*)
90
90
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
9
9
LSA in ELA1
9
9
Druga letala do 2730 kg MTOM
23
23
Letala od 2731 do 5700 kg MTOM
45
45
Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM
135
135
Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM
270
270
Letala nad 70.000 kg MTOM
540
540
Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
27
27
Helikopterji nad 3175 kg MTOM
72
72
Zračne ladje
9
9
II/A.3 VODENJE STALNE PLOVNOSTI
Potrdilo po delu CAO (1*)
76
76
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
8
8
LSA in ELA1
8
8
Druga letala do 2730 kg MTOM
19
19
Helikopterji do 1200 kg MTOM, certificirano za največ štiri potnike
23
23
Zračne ladje
8
8
II/B. PRIVILEGIJ IZDAJE POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI PO PODDELU I DELA M, DELU CAMO IN DELU CAO
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
5
5
LSA in ELA1
5
5
Druga letala do 2730 kg MTOM
11
11
Letala od 2731 do 5700 kg MTOM
23
23
Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM
68
68
Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM
135
135
Letala nad 70.000 kg MTOM
270
270
Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
13
13
Helikopterji nad 3175 kg MTOM
36
36
Zračne ladje
5
5
II/C. PRIVILEGIJ PO PODDELU P DELA 21
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
5
5
LSA in ELA1
5
5
Druga letala do 2730 kg MTOM
11
11
Letala od 2731 do 5700 kg MTOM
23
23
Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM
68
68
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
135
135
Letala nad 70.000 kg MTOM
270
270
Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
14
14
Helikopterji nad 3175 kg MTOM
36
36
Zračne ladje
5
5
II/D. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU M PODDELA G (1*), (2*)
45
II/E. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU CAO (1*), (2*)
38
II/F. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU CAMO (1*), (2*)
45
Stalni nadzor po podizvajalcu (2*)
/
45
(1*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevani obseg pooblastila.
(2*) Velja za posamezno delegirano nalogo.«.
4. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za gradnjo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
Letna tarifa (v točkah)
1.
2.
3.
Izdaja dovoljenja in nadzor nad amatersko izdelavo (1*)
108
/
Izdaja potrdila in nadzor nad izdelavo eksperimentalnega zrakoplova (9*)
108
Izdaja potrdila in nadzor nad izdelavo eksperimentalnega zrakoplova (10*)
315
Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za amatersko gradnjo (2*)
45
/
Nacionalno dovoljenje za proizvodnjo (3*)
315
315
Sprememba nacionalnega dovoljenja za proizvodnjo (4*)
90
/
Potrdilo po delu 21 poddela G (5*)
640
640
Sprememba potrdila 21G (6*)
260
/
Potrdilo po delu 21 poddela F – soglasje (7*)
380
380
Overitev izjave o skladnosti (8*)
18
/
Stalni nadzor po podizvajalcu
/
45
(1*) Vključuje en pregled dokumentacije in štiri oglede na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(2*) Vključuje en ogled na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(3*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(4*) Vključuje en pregled dokumentov in en ogled na terenu.
(5*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(6*) Vključuje en pregled dokumentov in en ogled na terenu.
(7*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(8*) Dodatno se zaračuna dejansko porabljeni čas za nadzor nad izdelkom v skladu s 33. členom.
(9*) Brez potrditve sistema kakovosti.
(10*) Vključno s potrditvijo sistema kakovosti.«.
5. člen 
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za vzdrževanje zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
Letna tarifa (v točkah)
1.
2.
3.
V/A. POTRDILO PO DELU 145 (2*) (4*)
90
90
Razred A – zrakoplovi
A1 Letala od 5701 do 20.000 kg MTOM
90
90
A1 Letala od 20.001 do 55.000 kg MTOM
225
225
A1 Letala od 55.001 do 100.000 kg MTOM
450
450
A1 Letala nad 100.000 kg MTOM
765
765
A2 Letala do 5700 kg MTOM
36
36
A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
54
54
A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3175 kg MTOM
90
90
A4 Zrakoplovi, drugi kot A1, A2 ali A3
18
18
Razred B – motorji
B1 – turbinski motorji
135
135
B2 – batni motorji
36
36
B3 – APU
108
108
Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU
C1–C22 (1*)
14
14
Razred D – specializirane storitve
90
90
Sprememba obsega potrdila po delu 145 (2*)
45
/
Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca
/
45
Potrditev nove lokacije linijske postaje 
35
A1 in A3 nad 3175 kg MTOM (3*)
90
90
A2, A3 do 3175 kg MTOM ali z enim motorjem ter A4 (3*)
18
18
V/B POTRDILO PO DELU M PODDELA F
Potrdilo po delu M poddela F (2*)
70
70
Razred A – zrakoplovi
A2 Letala do 5700 kg MTOM
32
32
A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem
50
50
A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3175 kg MTOM
81
81
A4 Zrakoplovi, drugi kot A2 ali A3
9
9
Razred B – motorji
B1 – turbinski motorji
135
135
B2 – batni motorji
36
36
B3 – APU
108
108
Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU
C1–C22 (1*)
14
14
Razred D1 – specializirane storitve
90
90
Sprememba obsega potrdila po delu M poddela F (2*)
35
/
Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca (5*)
/
45
V/C POTRDILO PO DELU CAO
Potrdilo po delu CAO (2*)
60
60
Letala – razen kompleksnih zrakoplovov na motorni pogon
42
42
Letala z največjo vzletno maso do 2730 kg
27
27
Helikopterji – razen kompleksnih zrakoplovov na motorni pogon
42
42
Helikopterji z največjo vzletno maso do 1200 kg, certificirani za največ štiri potnike
27
27
Zračne ladje
27
27
Baloni
17
17
Jadralna letala
27
27
Komponente – kompletni turbinski motorji
115
115
Komponente – kompletni batni motorji
31
31
Komponente – električni motorji
25
25
Komponente – komponente razen kompletnih motorjev
12
12
Specializirane storitve – neporušitveni preskusi
75
75
Sprememba obsega potrdila po delu CAMO (2*)
30
/
Stalni nadzor po podizvajalcu (5*)
/
38
(1*) Za vsak rating.
(2*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevani obseg pooblastila.
(3*) Za vsako lokacijo.
(4*) Če organizacija prosi samo za linijsko vzdrževanje, se tarifa zmanjša za 50 %.
(5*) Velja za posamezno delegirano nalogo.«.
6. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(druge odobritve) 
Tarifa vključuje pregled dokumentacije ter potrditev pogodb in drugih dokumentov.
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Potrditev pogodbe (1*)
23
Začetna potrditev pogodbe s pogodbenim izvajalcem na podlagi opravljenega nadzora v Sloveniji (1*), (3*)
50
Začetna potrditev pogodbe s pogodbenim izvajalcem na podlagi opravljenega nadzora v tujini (1*), (3*)
150
Potrditev pogodbe po 83.a členu ICAO (1*), če sprejmemo nadzor nad zrakoplovom iz tujega registra
450
Potrditev pogodbe po 83.a členu ICAO (1*), če predamo nadzor drugi državi
180
Potrditev Technical Log
14
Potrditev vodilnega osebja v potrjenih organizacijah (EASA Form 4) (2*)
9
(1*) Dodatno se zaračunajo stroški, ki so nastali ob morebitnem pregledu.
(2*) Za vsako nominirano funkcijo. Intervju na sedežu agencije.
(3*) Sprememba se obračuna po dejansko opravljenih urah nadzornika v skladu s 33. členom tarife.«.
7. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(piloti zrakoplovov) 
(1) Tarifa za pilote vključuje teoretični izpit, praktično oziroma strokovno preverjanje z izpraševalcem, zaposlenim na agenciji, izdajo, podaljšanje ali obnovo listine (licenca, rating, spričevalo, potrdilo, pooblastilo ali certifikat) in druga upravna dejanja oziroma postopke, kot so določeni v ustreznih predpisih.
(2) Ob prijavi na posamezni teoretični izpitni rok kandidat plača število prijavljenih izpitnih pol. Popravni izpit se plača po tarifi za izpitno polo. V primeru odpovedi od izpitnega roka pred začetkom izpita se kandidatu pri prijavi na naslednji izpitni rok upošteva plačilo tarife odpovedanega izpitnega roka, vendar mora ta kandidat dodatno plačati še administrativne stroške v višini 4 točk. Če kandidat predhodno ne odpove udeležbe na izpitu in se izpita ne udeleži, mora kljub temu poravnati račun, ki mu je bil izdan, v primeru že plačane tarife za opravljanje izpitov pa se ta ne vrne in ne prenese na naslednji izpitni rok.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife glede na število prijavljenih izpitnih pol.
(3) Za teoretični izpit veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa po izpitni poli (v točkah)
1.
2.
Licenca/rating*
LAPL(A)/(H)
2
PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL
2
CPL(A)/(H)/(As)
5
ATPL(A)
7
ATPL(H)
7
ATPL/IR(H)
7
IR(A)/(H)/(As)/EIR
6
(4) Za preverjanje praktične usposobljenosti, strokovnosti in izvedbo ocene usposobljenosti z izpraševalcem, zaposlenim na agenciji, veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa za izdajo, podaljšanje in obnovo (v točkah) (*1)
1.
2.
Licence
LAPL(A)/(H)
9
PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL
10
CPL(A)/(H)/(As)
15
ATPL(A)/(H)/MPL
20
Razširitev privilegijev ali ohranjanje privilegijev licence
Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence SPL/BPL
16
Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence LAPL(A)/(H)
15
Preverjanje strokovnosti za pridobitev ratinga za komercialne operacije z baloni
25
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev licence SPL na TMG
16
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(H) na drug tip helikopterja
16
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(A) na drug razred letala
16
Preverjanje strokovnosti za razširitev na drug razred balonov
16
Ratingi (preverjanje usposobljenosti in strokovnosti)
IR/SE, BIR, CB-IR
9
IR/ME, BIR, CB-IR
10
CR(A)/TMG
8
CR(A) z IR (*1)
14
CR(SEA)
10
TR SPA 
12
TR SPA z IR (*1) 
14
TR SPA/HPA/COMPL z IR (visokozmogljivo kompleksno letalo)
18
TR MPA
28
TR SEP(H)
11
TR SEP(H) z IR (*1)
14
TR SET(H)
11
TR SET(H) z IR (*1)
14
TR MET(H)
18
TR MET(H) z IR
19
MR
14
FTR
17
Inštruktorji (izvedba ocene usposobljenosti)
FI(A)/(H)
14
FI(S)/(B)
10
IRI(A)/(H)
14
CRI(A)
11
MI/FTI
12
TRI SPA/SPH
11
TRI MPA/MPH
15
SFI SPA/SPH
11
SFI MPA/MPH
15
STI, MCCI(A)/(H)
10
(*1) V primerih podaljšanja ali obnove ratinga za razred ali tip zrakoplova.
(5) Za upravne postopke v zvezi z licencami, ratingi, potrdili oziroma drugimi postopki veljajo naslednje tarife:
Licence
Tarifa (v točkah) za izdajo
Tarifa (v točkah) za podaljšanje/obnovo
1.
2.
3.
LAPL(A)/(H)
14
/
PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL
15
/
CPL(A)/(H)/(As)
22
/
ATPL(A)/(H)/MPL
29
/
Ratingi
IR/SE, BIR, CB-IR
14
11
IR/ME, BIR, CB-IR
16
13
CR(A)/TMG
13
11
CR(A) z IR 
19
17
CR(SEA)
15
13
TR SPA
17
15
TR SPA z IR 
19
17
TR SPA/HPA/COMPL z IR (visokozmogljivo kompleksno letalo)
27
25
TR MPA
29
27
TR SEP(H)
15
13
TR SEP(H) z IR 
19
17
TR SET(H)
15
13
TR SET(H) z IR 
19
17
TR MET(H)
23
21
TR MET(H) z IR
25
22
MR
19
17
FTR
20
19
Inštruktorji
FI(A)/(H)
19
17
FI(S)/(B)
15
13
IRI(A)/(H)
19
17
CRI(A)
17
14
MI/FTI
18
15
TRI SPA/SPH
17
14
TRI MPA/MPH
22
18
SFI SPA/SPH
17
14
SFI MPA/MPH
22
18
MCCI(A)/(H)/STI
17
13
Potrdilo inštruktorja v tretjih državah (FCL.900(c))
20
18
Potrdilo inštruktorja za posebne namene (FCL.900(b))
14
/
Dodatni ratingi, razširitve in omejitve privilegijev licenc in ratinga
Vpis ratinga, spričevala, potrdila, pooblastila ali certifikata (*1)
5
/
Vpis razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga (*2)
5
/
Izbris omejitve licence, ratinga ali potrdila (*3)
5
/
Dodatek k licenci za zrakoplove iz priloge 1 Uredbe (EU) št. 2018/1139
5
/
Izpraševalci
Izdaja, podaljšanje in obnova potrdilo izpraševalca
5
/
Razširitev potrdila izpraševalca
5
/
Standardizacijski tečaj za izpraševalce v organizaciji agencije
40
/
Osvežitveni seminar za izpraševalce v organizaciji agencije
20
/
Ocena usposobljenosti izpraševalca (FE/IRE/CRE/FIE) (A in H)
40
/
Ocena usposobljenosti izpraševalca (TRE/SFE) (A in H)
70
/
Ocena usposobljenosti izpraševalca (FE) (S in B)
25
/
Potrdilo izpraševalca za posebne namene (FCL.1000(b))
60
/
Potrdilo izpraševalca v tretjih državah (FCL.1000(c))
60
/
Validacije licenc in priznanje ratingov, izdanih v tretjih državah
Potrdilo o validaciji ICAO licence s privilegijem za komercialno letenje
15
15
Potrdilo o validaciji ICAO licence s privilegijem za nekomercialno letenje
8
8
Zamenjava ICAO športne licence (PPL, SPL, BPL)
19
/
Zamenjava ICAO poklicne licence (CPL)
29
/
Zamenjava ICAO licence prometnega pilota (ATPL)
34
/
Priznanje ratinga, pridobljenega v tretji državi
20
15
Znanje jezika in radiotelefonije
Preizkus znanja jezika
16
/
Preizkus znanja letalske frazeologije
8
/
Vpis zaznamka o znanju jezika ali radiotelefonije v licenco
5
/
Upravni postopki
Zamenjava države izdaje licence
15
/
Ponovna izdaja licence iz upravnih razlogov ali drugih razlogov na zahtevo stranke
5
/
Verifikacija pilotske licence na zahtevo imetnika pilotske licence
5
/
Določbe o prožnosti
Odobritev kratkoročne izjeme od bistvenih zahtev Uredbe (EU) št. 2018/1139
20
/
Odobritev dolgoročne ali ponavljajoče se izjeme od bistvenih zahtev Uredbe (EU) št. 2018/1139
30
/
(1*) V skupino ratingov spričeval, potrdil, pooblastil in certifikatov spadajo med drugim dodatni ratingi (za nočno letenje, za vleko jadralnih letal, za vleko oglasnih trakov, za akrobatsko letenje, za letenje v gorah (MR), za preizkusno letenje (FTR), za letenje z jadralnimi letali v oblakih) in drugi privilegiji.
(2*) V tarifo vpisa razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga spada razširitev licence pilota jadralnega letala na drug način vzleta, razširitev licence pilota balona na skupino balonov, razširitev licence pilota balona na razred balonov, razširitev licence pilota jadralnega letala in pilota balona na izvajanje komercialnih operacij, razširitev licence pilota balona na privezane lete, razširitev licence pilota jadralnega letala na TMG, razširitev ratinga zrakoplova na upravljanje v eno- ali veččlanski operaciji in razširitev privilegijev potrdila inštruktorja (FI, TRI, IRI, CRI, SFI).
(3*) V tarifo izbrisa omejitve licence, ratinga ali potrdila spada izbris omejitve, če so izpolnjeni pogoji za izbris katerekoli vpisane omejitve.«.
8. člen 
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tarifa za letalsko in drugo strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
Ob prijavi na posamezni teoretični izpitni rok kandidat plača število prijavljenih izpitnih pol. Kandidat mora tarifo plačati v osmih dneh od prejema računa ali najpozneje do roka, ki ga agencija določi za plačilo posameznega teoretičnega izpitnega roka. Po plačilu računa prejme obvestilo o datumu in uri izpita. Če se kandidat odjavi od izpitnega roka najpozneje tri delovne dni pred datumom izpita, se mu dodatno obračunajo administrativni stroški v višini 4 točk, razlika plačane tarife pa se mu vrne. Če se kandidat v roku iz prejšnjega stavka pravočasno ne odjavi od izpita in izpita ne opravlja ter ne izkaže opravičljivega razloga, se mu že plačana tarifa za izpit ne vrne.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife glede na število prijavljenih izpitnih pol.«.
9. člen 
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za letalsko osebje veljajo naslednje tarife:
– za teoretične izpite
Storitev
Tarifa po izpitni poli (v točkah)
Tarifa za izpit (v točkah)
1.
2.
3.
Dovoljenje:
PILOT ULN
Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljenja)
1,5
/
Pilot ULN za drugo vrsto naprave ali na podlagi licence, izdane po delu FCL (primerljive vsebine)
1,2
/
Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za vrsto naprave
1,5
/
Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za vrsto naprave na podlagi potrdila inštruktorja letenja, ki je izdan po delu FCL
1,5
/
Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota
2
/
Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
1,5
/
PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A
/
5
Dovoljenje padalca kategorije B
/
5
Pooblastilo učitelja padalstva (TSO, AFF, IAD)
/
7
Pooblastilo vzdrževalca padal 1
/
7
Pooblastilo vzdrževalca padal 2
/
7
Pooblastilo pilota tandema
/
7
Zamenjava tujega dovoljenja padalca
/
5
Obnova dovoljenja 
/
4
PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala 
1,5
/
Pilot jadralnega zmaja
1,5
/
Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo
1,5
/
Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo
1,5
/
Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave
1,5
/
Drugo pooblastilo ali vpis v dovoljenje, za katero se zahteva teoretični izpit
1,5
/
– za praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo:
Storitev
Tarifa za praktično preverjanje (v točkah)
1.
2.
Dovoljenje
PILOT ULN
Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljenja)
16
Pilot ULN za drugo vrsto naprave
12
Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za ustrezno vrsto naprave
16
Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota
20
Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
12
Pilot ULN – preverjanje za obnovo ali podaljšanje dovoljenja
12
PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A
6
Dovoljenje padalca kategorije B
8
Dovoljenje padalca kategorije C
8
Dovoljenje padalca kategorije D
8
Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD)
10
Pooblastilo vzdrževalca padal 1
10
Pooblastilo vzdrževalca padal 2
10
Pooblastilo pilota tandema 
15
Obnova dovoljenja ali pooblastila padalca
8 / 6
Dovoljenje padalca na podlagi dovoljenja, pridobljenega v drugi državi na podlagi ustrezne listine
15
PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala 
9
Pilot jadralnega zmaja
9
Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo
15
Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo
15
Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave
20
– za izdajo listine in vpisanih pooblastil oziroma privilegijev:
Storitev
Tarifa za izdajo (v točkah)
1.
2.
Dovoljenje
PILOT ULN
Pilot ULN – dovoljenje
5
Pilot ULN – vpis druge vrste naprave v dovoljenje pilota ULN
3
Pilot ULN – pooblastilo učitelja naprave
3
Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota
3
Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
3
Pilot ULN – pooblastilo za vleko jadralnih letal in oglasnih trakov
3
Pilot ULN – vpis opombe v dovoljenje
3
PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A
5
Dovoljenje padalca kategorije B
3
Dovoljenje padalca kategorije C
3
Dovoljenje padalca kategorije D
3
Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD)
3
Pooblastilo učitelja izpraševalca
5
Pooblastilo vzdrževalca padal 1
5
Pooblastilo vzdrževalca padal 2
5
Pooblastilo pilota tandema
3
Dovoljenje za izvajanje tandemskih skokov za plačilo
15
Podaljšanje dovoljenja padalca
3
Obnova dovoljenja padalca
3
Podaljšanje ali obnova posameznega pooblastila, vpisanega v dovoljenje padalca
3
Pooblastilo, izdano na podlagi pooblastila, pridobljenega v drugi državi na podlagi ustrezne listine
5
PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala 
5
Pilot jadralnega zmaja
5
Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo
3
Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo
3
Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave
3
Posebno pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo iz tujine
5
Podaljšanje pooblastila pilota tandema z letalno napravo
3
Podaljšanje pooblastila učitelja letenja z letalno napravo
3
Vpis opombe ali zaznamka v dovoljenje
2
«. 
10. člen 
V 19. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za drugo strokovno osebje veljajo naslednje tarife:
– za izpite:
Storitev
Tarifa za teoretični izpit (v točkah)
Tarifa za praktični izpit (v točkah)
1.
2.
3.
Potrdilo ali dovoljenje
Kabinsko osebje 
4
4
Letalski dispečer
/
9
Pooblastilo
Izpit za pridobitev pooblastila
5
5
– za izdajo listin:
Storitev
Tarifa za izdajo (v točkah)
Tarifa za podaljšanje (v točkah)
Tarifa za obnovo (v točkah)
1.
2.
3.
4.
Potrdilo ali dovoljenje
Kabinsko osebje 
5
/
/
Letalski dispečer
5
4
5
Pooblastila
Vsako pooblastilo
3
2
3
«. 
11. člen 
20. člen se spremeni, tako da se glasi:
»20. člen 
(organizacije za usposabljanje) 
(1) Storitev začetnega pregleda organizacije za usposabljanje letalskega osebja pomeni izvedbo preverjanja skladnosti njenih predvidenih postopkov in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev v skladu z veljavnimi predpisi. V storitev so vključeni ocena ustreznosti predvidenega sistema upravljanja letalske varnosti in skladnosti, pregled pripadajoče dokumentacije, presoja sprejemljivosti zahtevanih priročnikov za delovanje, izvedba intervjujev za presojo primernosti predvidenih odgovornih oseb, ogled in ocena ustreznosti predlaganih operativnih prostorov, pregled sistema za oceno ustreznosti zrakoplovov, naprav ter izdaja ustreznih listin.
(2) Tarifa se deli na kategorije ATO 1, 2 in 3 glede na predpisani obseg pregleda organizacije, organizacijsko strukturo, kompleksnost organizacije in zahtevnost predlaganih tečajev.
a) Tarifa ATO kategorije 1 velja za organizacije, ki želijo izvajati tečaje do pridobitve licenc za športne pilote, kot so: PPL, LAPL, SPL, BPL. Pripadajoči ratingi tem licencam so: SEP, IR/SE, razširitev TMG, nočno letenje, vleka, akrobatsko letenje in podobni. Uporablja se tudi za organizacije, ki usposabljajo inštruktorje letenja FI za usposabljanje do ravni športnega pilota PPL, za organizacije, ki izvajajo izključno teoretično usposabljanje, začetno usposabljanje kabinskega osebja in druge primerljive dejavnosti.
b) Tarifa ATO kategorije 2 velja za organizacije, ki želijo izvajati tečaje do pridobitve licence, ki omogoča pilotiranje proti plačilu, kot so: CPL, MPL, ATPL, s ponujenimi drugimi tečaji iz prejšnje točke ali brez. V to kategorijo spadajo tudi organizacije za usposabljanje na večmotornih zrakoplovih, za pridobitev potrdila za delo v veččlanski posadki, potrdil različnih inštruktorjev, izpraševalcev, za izvajanje konverzij, posebnih ali premostitvenih tečajev, kot so: PBN, napredni UPRT in podobni. Velja tudi za organizacije, ki ponujajo tečaje za pridobitev ratinga za tip zrakoplova, dokler takšna organizacija ne postane kompleksna po predpisih, ki določajo merila za delovanje in upravljanje organizacije.
c) Tarifa ATO kategorije 3 velja za vse organizacije, ki so zaradi zahtevnosti tečajev, kompleksnosti sredstev, strukture upravljanja, števila letalskega osebja v sistemu izobraževanja, okolja delovanja in ocene tveganj letalskih operacij obravnavane kot kompleksne po merilih predpisov za delovanje in upravljanje organizacije.
(3) Za storitev začetnega pregleda organizacije v postopku pridobitve certifikata ATO veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Začetni pregled sistema ATO kategorije 1
140
Začetni pregled sistema ATO kategorije 2
200
Začetni pregled sistema ATO kategorije 3
260
(4) K certifikatu ATO se izda priloga s seznamom odobrenih tečajev usposabljanja. Storitev vključuje pregled ustreznosti posameznega predlaganega tečaja za usposabljanje letalskega osebja skupaj s pripadajočo dokumentacijo in postopek njegove odobritve organizaciji.
Tečaj je vsako usposabljanje letalskega osebja za namen pridobitve ali obnove:
– licence pilota,
– ratinga, potrdila, izvedbe premostitvenega in drugega usposabljanja, ki ga določajo veljavni predpisi.
(5) Storitve odobritve tečajev za pridobitev ali obnovo licenc se delijo na:
a) Tečaj – licenca 1: uporablja se za tečaje športnega letenja PPL, LAPL, SPL, BPL in primerljivih. Uporablja se tudi za druge primere, kot je izvajanje le praktičnega ali le teoretičnega usposabljanja, razen ATPL.
b) Tečaj – licenca 2: uporablja se za vse poklicne in višje licence ter za teoretično usposabljanje ATPL.
(6) Za storitev pregleda ustreznosti tečaja za pridobitev ali obnovo licence pilota veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Odobritev tečaja – licenca 1
37
Odobritev tečaja – licenca 2
50
(7) Za storitev pregleda ustreznosti tečaja za pridobitev ali obnovo ratinga pilota, pridobitev potrdila, izvedbo premostitvenega in drugega usposabljanja veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Odobritev tečaja za razred 1 (SEP, TMG)
30
Odobritev tečaja za razred 2 (MEP)
38
Odobritev tečaja za razred 3 (SET)
45
Odobritev tečaja za IR 1 (SE)
48
Odobritev tečaja za IR 2 (ME)
40
Odobritev drugih različic IR
45
Odobritev tečaja za tip helikopterja 1 (enomotorni)
80
Odobritev tečaja za tip helikopterja 2 (večmotorni)
145
Dodatek za prehode med SP/MP na tipu helikopterja
48
Odobritev tečaja za tip letala 1 (SPA, nekompleksen)
50
Odobritev tečaja za tip letala 2 (MPA)
160
Odobritev tečaja za tip letala 2 (MPA z MCC)
180
Dodatne različice tečaja za tip
45
Odobritev tečaja za tip drugih kategorij zrakoplovov
140
Odobritev tečaja FI, CRI
45
Odobritev tečaja TRI, SFI, FTI, IRI, STI, MCCI, MI
60
MCC usposabljanje
45
Premostitve, razširitve, potrdila, drugo usposabljanje (za licence 1)
35
Premostitve, konverzije, razširitve, potrdila, posebna usposabljanja (za licence 2)
48
Odobritev tečaja za potrdilo izpraševalca
32
Dodatni ratingi k SPL
28
Dodatni ratingi na SE zrakoplovu
35
Dodatni ratingi na ME zrakoplovu
45
Druga usposabljanja za SET, SP/HP
55
Druga usposabljanja za MET, MEJ
70
Za dodatni rating se štejejo vsi veljavni nerazvrščeni glede na predpise, kot so: testni pilot, nočno letenje, akrobatsko letenje, vleka letal ali oglasnih trakov in drugi.
SEP(L) razred je že vključen v tečaj PPL. Druge različice tečajev za razred se obračunajo.
Dodatek za prehode in dodatne različice tečajev se obračuna, kadar program usposabljanja predvideva več kot eno obliko, različico ali scenarij enakega usposabljanja, na primer usposabljanje z delom MCC in brez njega, prehod med različicami istega vpisa ratinga, različico ZFTT in podobno.
V primeru izključno teoretičnega usposabljanja ali izključno praktičnega usposabljanja za tečaj se obračuna količina 0,7 storitve odobritve posameznega tečaja.
(8) Pri organizacijah, ki izvajajo integrirani program poučevanja v skladu z veljavnimi predpisi, se pri odobritvi tečaja obračunajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1
2.
Integrirani tečaj ATP brez TR
330
Integrirani tečaj CPL
150
Integrirani tečaj CPL z IR
190
Integrirani tečaj MPL
370
Tečaj MPL – sosledni z ATPL
200
Za drugačne integrirane programe se stopnje integriranega programa obračunajo enako kot za posamezne odobritve (modularnih) tečajev iz šestega in sedmega odstavka tega člena.
(9) V prilogo certifikata ATO se vpišejo dovoljene simulacijske naprave za izvajanje usposabljanja (FSTD). Odobritev uporabe posamezne naprave FSTD organizaciji se pri začetnem pregledu obračuna enako kot pri obravnavi spremembe certifikata za vpis takšne naprave v skladu z dvanajstim odstavkom tega člena.
(10) Storitve obravnave sprememb organizacij ATO:
a) Če imetnik potrdila odobrene organizacije vloži zahtevo za odobritev novega tečaja, se za ustrezni tečaj upošteva tarifa, kot je to določeno v šestem in sedmem odstavku tega člena.
b) Če organizacija želi spremembo certifikata ATO, njegove priloge, zaradi spremembe imena, kraja sedeža poslovanja, izbrisa tečajev ali naprav FSTD ali njegovo ponovno izdajo, se obračunajo stroški spremembe.
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Sprememba ali ponovna izdaja certifikata ATO
4
(11) Če je za odobritev dodatnih tečajev ali drugih sprememb, ki zahtevajo predhodno odobritev, treba v obdobju 12 mesecev izvesti več kot en pregled na terenu ali več kot štiri razgovore z odgovornim osebjem ali znova pregledati sistem organizacije zaradi sprememb kompleksnosti, za vsak dodatni pregled veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Izredni pregled sistema ATO za kategorijo 1
38
Izredni pregled sistema ATO za kategorijo 2
50
Izredni pregled sistema ATO za kategorijo 3
70
Dodatni intervju z odgovorno osebo
6
(12) Kadar ATO izvede takšno spremembo organizacije, pri kateri presoja ustreznosti spremembe ni možna s stalnim nadzorom in sprejetjem revizije posameznega postopka ATO, temveč je treba opraviti novo presojo in odobriti postopek ali spremembo organizacije z odločbo, veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Presoja ustreznosti spremembe sistema OM ali CMSM – ATO kat. 1
8
Presoja ustreznosti spremembe sistema OM ali CMSM – ATO kat. 2
10
Presoja ustreznosti spremembe sistema OM ali CMSM – ATO kat. 3
12
Presoja ustreznosti spremembe tečaja – licenca 1 (športne)
6
Presoja ustreznosti spremembe tečaja – licenca 2 (poklicne)
10
Presoja ustreznosti spremembe tečaja – razred, rating IR
15
Presoja ustreznosti spremembe tečaja – TR SPA
24
Presoja ustreznosti spremembe tečaja – TR MPA
40
Presoja ustreznosti spremembe pri razširitvah, konverzijah
9
Obravnava drugih primerov odobritve
28
Vpis nove naprave FSTD – BITD, FNPT v sistem ATO
10
Vpis nove naprave FSTD – FTD, FFS v sistem ATO
12
Obravnava posebnih primerov odobritve
26
Obravnava dolgoročnih izjem
45
Obravnava odstopanj in kratkotrajnih izjem
28
Pri obravnavi drugih načinov usklajevanja (angl. AltMOC) glede na evropske predpise se s stranko predhodno dogovori o dejanskem obsegu in količini storitve. Pri obravnavi dolgoročnih izjem se v primeru večkratnega usklajevanja s stranko obračunajo dodatne ure po veljavni tarifi.
(13) Letna tarifa zajema izvedbo stalnega nadzora nad delovanjem organizacije za usposabljanje, vključuje največ dva nadzora na terenu letno, do štiri intervjuje z odgovornim osebjem na sedežu agencije in nadzor nad spremembami organizacije v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer za vse presoje ustreznosti sprememb, ki ne zahtevajo predhodne odobritve, ter revizijami že odobrenih tečajev ali sistema delovanja ATO. Poimenovanja kategorij ATO, poimenovanja licenc, pomen ratingov in potrdil se uporabljajo enako kot pri odobritvah glede na razlago drugega, petega, sedmega in osmega odstavka tega člena.
(14) Za stalni nadzor nad odobrenimi organizacijami za usposabljanje veljajo naslednje letne tarife:
Ime postopka
ATO 
 
kategorija 1
ATO 
 
kategorija 2
ATO 
 
kategorija 3
Letna tarifa (v točkah)
Stalni nadzor nad sistemom upravljanja in delovanjem organizacije
50
80
120
Stalni nadzor nad dodatno lokacijo usposabljanja
12
22
30
Posamezni odobreni tečaj za licence 1
12
18
30
Posamezni odobreni tečaj za licence 2
/
38
53
Posamezni odobreni tečaj za razred, razširitev ali rating IR (SEP/MEP)
12
18
30
Posamezni odobreni program za tip 1 (SE-H, SPA)
22
26
37
Posamezni odobreni program za tip 2 (ME-H, MPA) in drugi
/
35
50
Posamezni odobreni program za potrdilo (inštruktorji, izpraševalci, MCC)
12
18
30
Posamezni odobreni program za teoretično usposabljanje, posebne, premostitvene ali druge tečaje
12
22
30
Integrirani tečaj ATP brez TR
/
200
260
Integrirani tečaj CPL
/
100
110
Integrirani tečaj CPL z IR
/
130
160
Integrirani tečaj MPL
/
260
320
Tečaj MPL – sosledni z ATPL
/
130
160
Pri drugih integriranih tečajih se obračunajo stopnje usposabljanja po napredku kandidata kot pri posameznih (modularnih) tečajih zgornjega seznama.
(15) Prijavljene organizacije za usposabljanje DTO:
a) Za pregled ustreznosti prvotne ali spremenjene prijave, ki jo vloži prijavljena organizacija za usposabljanje (DTO), izdajo potrdila o dodelitvi referenčne številke DTO, vpis na seznam prijavljenih organizacij in uvrstitev na načrt stalnega nadzora DTO veljata naslednji tarifi:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Pregled prvotne prijave DTO
18
Pregled spremenjene prijave DTO
6
b) Za pregled ustreznosti posameznega programa usposabljanja DTO, ki se izvede po prejeti prijavi DTO, in za obravnavo drugih vlog se poleg prejšnje točke tega odstavka uporabljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Sprejetje programa na podlagi prehoda iz ATO
6
Sprejetje programa na podlagi predloge DTO v splošni rabi
6
Pregled ustreznosti novega programa – licence
24
Pregled ustreznosti programa – ratingi
20
Pregled ustreznosti programa FI, FE
30
Obravnava prošnje za odobritev tečaja za izpraševalce
26
Obravnava posebnih primerov odobritve
28
Obravnava dolgoročnih izjem
45
Obravnava odstopanj in kratkotrajnih izjem
28
Pri obravnavi drugih načinov usklajevanja glede na evropske predpise se s stranko predhodno dogovori o dejanskem obsegu in količini storitve. Pri obravnavi dolgoročnih izjem se v primeru večkratnega usklajevanja s stranko obračunajo dodatne ure po veljavni tarifi.
(16) Stalni nadzor DTO se obračuna glede na:
a) splošni nadzor nad delovanjem sistema organizacije,
b) prijavljene programe usposabljanja, pri čemer so ti:
– za pridobitev licence pilota v DTO (tiste, ki jih predvideva veljavni predpis),
– za pridobitev pripadajočega ratinga ustrezni licenci pilota,
– za pridobitev potrdila ali razširitve privilegijev, kot so: potrdila inštruktorja letenja na ustrezni kategoriji zrakoplova, razširitev na TMG, skupinsko in povezano letenje z baloni ter drugo ustrezno.
(17) Za stalni nadzor nad prijavljenimi organizacijami za usposabljanje DTO veljajo naslednje letne tarife:
Ime postopka
Letna tarifa (v točkah)
1.
2.
Stalni nadzor nad delovanjem sistema DTO
25
Stalni nadzor nad dodatno prijavljeno lokacijo usposabljanja
15
Stalni nadzor nad posameznim prijavljenim programom usposabljanja
10
Stalni nadzor nad tečaji za izpraševalce FE (S, B)
8
Število prijavljenih programov se obračuna, kolikor jih DTO izbere s seznama na prijavi, razen programa SEP, ki se upošteva kot del programa PPL.
Stalni nadzor nad dodatno lokacijo pomeni letališče, kjer ima DTO lastne prostore, ali dogovor za uporabo infrastrukture – to je učilnice in prostorov za pripravo in izvajanje programov. Nadzori nad prostori v tujini se obračunajo po ločeni veljavni tarifi.
(18) Storitve obravnave sprememb organizacij DTO:
a) Če imetnik potrdila DTO prijavi nov tečaj usposabljanja ali vloži prošnjo za odobritev tečaja za izpraševalce, se za ustrezni tečaj upošteva tarifa, kot je določena v točki b petnajstega odstavka tega člena.
b) Če organizacija zahteva ponovno izdajo potrdila o prejemu prijave DTO, se obračunajo stroški:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Ponovna izdaja potrdila o prejemu DTO
4
(19) Če je zaradi sprememb DTO glede na zahteve veljavnih predpisov treba v obdobju 24 mesecev izvesti več kot en pregled na terenu, za vsak dodatni pregled velja naslednja tarifa:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Izredni pregled DTO
38
(20) Za certifikacijo letalskih šol in šolskih centrov, ki so imetniki nacionalnih dovoljenj v skladu z ZLet, veljajo naslednje tarife:
Ime postopka
Prva izdaja dovoljenja za delo (v točkah)
Posamezni tečaj usposabljanja (v točkah)
Usposabljanje padalcev
60
30
Usposabljanje pilotov ultralahkih letalnih naprav
70
30
Usposabljanje letalskih dispečerjev
50
30
Druge letalske šole
60
30
Posamezni tečaj usposabljanja se obračuna glede na število odobrenih modulov na dovoljenju za delo, ne glede na število dejanskih priročnikov.
(21) Za nadzor nad delovanjem letalskih šol in šolskih centrov, ki so imetniki nacionalnih dovoljenj v skladu z ZLet, veljajo naslednje letne tarife:
Ime postopka
Letna tarifa za nadzor (v točkah)
Letna tarifa za posamezni program (v točkah)
Letna tarifa za dodatno lokacijo (v točkah)
Usposabljanje padalcev
20
10
10
Usposabljanje pilotov ultralahkih letalnih naprav
25
10
12
Usposabljanje letalskih dispečerjev
25
8
10
Druge letalske šole 
25
10
10
Pri nadzoru nad delovanjem letalskih šol se uporablja letna tarifa, ki vključuje do dve reviziji tečaja in največ en redni pregled na terenu letno za vzdrževanje veljavnosti ustreznega dovoljenja. K osnovni letni tarifi se dodata skupno število odobrenih različic programov oziroma tečajev usposabljanja, razširitev ali pooblastil, vpisanih v dovoljenje za delo letalske šole, ne glede na število priročnikov in morebitna dodatna lokacija usposabljanja, kjer ima šola prostore za poučevanje. Morebitni pregled v tujini se obračuna po ločeni veljavni tarifi.
(22) Za obravnavo drugih vlog, izredni pregled zaradi sprememb tečajev ali ponovno izdajo certifikata na zahtevo šole ali šolskega centra iz prejšnjega odstavka veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Izredni pregled letalske šole
30
Dodatno pregled revizij tečajev
18
Odobritev seminarja za učitelje letenja ULN
15
Ponovna izdaja certifikata
4
«. 
12. člen 
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za opravljanje zdravniških pregledov letalskega osebja in izdajo zdravniških spričeval velja letna tarifa in je vrednotena v točkah. Letna tarifa zajema podaljšanje veljavnosti certifikata zdravnika za letalsko osebje. Zajema tudi izvedbo nadzorov nad izdanim certifikatom, pošiljanje potrebnih listin (na primer obrazcev, vprašalnikov) in seznanitev s spremembami predpisov. Pri določitvi letne tarife za tekoče leto se upošteva število opravljenih zdravniških pregledov v preteklem letu po spodnji preglednici.
Storitev
Tarifa (v točkah)
LETNA TARIFA 
Število opravljenih pregledov v preteklem letu
Do 20 zdravniških pregledov
15
Do 50 zdravniških pregledov
36
Do 100 zdravniških pregledov
72
Do 200 zdravniških pregledov
143
Do 300 zdravniških pregledov
215
Do 400 zdravniških pregledov
286
Do 500 zdravniških pregledov
358
Nad 500 zdravniških pregledov
429
Storitev
Tarifa (v točkah)
UPRAVNI POSTOPKI
Ponovna presoja zdravstvene ocene na zahtevo stranke
20
Sprememba potrdila AeMC
15
Sprememba spričevala AME
10
Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev do dveh mesecev ali nad dvema mesecema
20/30
Zdravniški preizkusni let
36
Ponovna izdaja zdravniškega spričevala iz upravnih ali drugih razlogov na zahtevo stranke
5
Prenos zdravstvenih podatkov v Sloveniji ali iz nje
8
«. 
13. člen 
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Tarifa je določena glede na tip zrakoplova, vpisanega v certifikat, in skupno število zrakoplovov, ki delujejo v okviru tega certifikata.«.
14. člen 
V 25. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Letne tarife za imetnike AOC in NCC-operaterje se izračunajo na naslednji način:
i) v stolpcu 1 se izbere vrstica, v kateri je tip zrakoplova v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma;
ii) v stolpcu 2 se glede na izbrano vrstico v stolpcu 1 preglednice v šestem odstavku tega člena izbere skupno število zrakoplovov glede na njihovo težo v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma;
iii) tarifa torej znaša:
stolpec 3 plus stolpec 4 preglednice v šestem odstavku tega člena, pomnoženo s številom zrakoplovov v AOC glede na njihovo težo.«.
15. člen 
V 25. členu se v šestem odstavku besedna zveza »Najtežji zrakoplov v floti AOC« spremeni tako, da se glasi »Zrakoplov v floti AOC«.
16. člen 
27.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»27.b člen 
(dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi) 
(1) Odprta kategorija
Storitev (odprta kategorija)
Tarifa (v točkah)
*registracija operatorja
6
*spletna registracija operatorja
5
**spletni tečaj usposabljanja ter izpit A1 in A3
3
izpit za A2
4
*Vključuje spletni tečaj usposabljanja ter izpit A1 in A3.
**Za operatorje, ki niso registrirani v Republiki Sloveniji.
(2) Posebna kategorija
Za certifikate v posebni kategoriji se zaračunavata tarifa za prvo izdajo, spremembo in letna tarifa za stalno veljavnost. Vrednost tarife je določena glede na velikost in kompleksnost (število pooblastil) operatorja ter s tem povezanim ustreznim nadzorom nad izvajanjem operacij. Letna tarifa se obračunava za eno leto naprej oziroma za čas veljavnosti, če je ta manjši od enega leta, do konca obračunskega obdobja, kar je običajno konec leta, razen če je v nadaljevanju določeno drugače.
a. Izdaja, sprememba in stalna veljavnost operativne izjave v skladu s standardnim scenarijem (STS)
Prva izdaja potrdila po prejemu operativne izjave vključuje tudi letno tarifo za 12 mesecev. Po preteku enega leta se začne obračunavati letna tarifa po mesecih glede na veljavnost deklaracije vnaprej za eno leto.
V primeru poznejše oddaje nove operativne izjave se letna tarifa za več operativnih izjav operatorja obračuna po preteku enega leta od oddaje prve operativne izjave. Obračun se zaokroži na polni mesec navzdol, v dobro stranke.
V primeru oddaje novih operativnih izjav imetnika operativnega dovoljenja ali spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova (LUC) se plača 50 % tarife za izdajo potrdila v postopku oddaje operativne izjave. Pri operaterju, ki je imetnik operativnega dovoljenja ali LUC, je operator oproščen letne tarife za operativno izjavo.
Prva izdaja/sprememba/letna tarifa za operativno deklaracijo
Število STS
1
2
3
4
5
6
Tarifa za število STS (a)
10
15
20
25
30
35
Usposabljanje v skladu z zahtevami STS
Tarifa (v točkah)
Izpit iz teoretičnega znanja
5
*Skrajšani izpit iz teoretičnega znanja
4
**Izjava operaterja/organizacije za izvajanje praktičnega usposabljanja v skladu z zahtevami STS
8
*Če ima kandidat del izpita že opravljenega.
**Pomeni letno tarifo za prvo izjavo. Za vsako nadaljnjo izjavo se plača letna tarifa 4. točke.
Spremembe operativne izjave, spremembe izjave za izvajanje praktičnega usposabljanja v skladu z zahtevami STS oziroma večji vsebinski popravki operativne dokumentacije po odkritih neskladjih se obračunajo po tarifi.
b. Izdaja, sprememba in stalna veljavnost operativnega dovoljenja
Za prvo izdajo operativnega dovoljenja v skladu s predpripravljeno oceno tveganja (PDRA) ali izven obstoječih PDRA (SORA) se obračuna tarifa po formuli:
X = a + b + c
Tarifa za prvo izdajo vključuje pregled dokumentacije, pregled popravkov dokumentacije in do dva ogleda na terenu.
Če je uporabljen PDRA, ki je enak STS, razen v delu uporabljenih zrakoplovov, se uporabi sistem obračunavanja tarife za operativno izjavo v skladu s STS, dodatno se obračuna pregled zrakoplova v skladu s c.
Izdaja operativnega dovoljenja
*»Intristic GRC«
1
2
3
4
5
6
7
8
a(SORA)
5
6
7
8
9
10
12
14
a (PDRA)
2
3
4
5
6
7
8
9
*»ARC«
a
b
c
d
b (SORA)
5
6
8
10
b (PDRA)
2
3
4
5
Število zrakoplovov
1
2
3
4
5
6
7
C
5
7
9
11
13
15
17
*Izvirna oznaka iz AMC1 k 11. členu uredbe (2019/947/EU).
Ob izdaji operativnega dovoljenja se začne obračunavati tudi letna tarifa za naprej. V primeru enkratne operacije oziroma operacij v enem mesecu se obračuna 30 % letne tarife.
V primeru pozneje oddane nove vloge za operativno dovoljenje se od datuma izdaje operativnega dovoljenja obračuna letna tarifa za trenutno število veljavnih operativnih dovoljenj. Obračun se zaokroži na polni mesec navzdol, v dobro stranke. Za faktorja a1 in b1 se vzamejo najvišje vrednosti GRC in ARC med vsemi odobrenimi operativnimi dovoljenji.
Y = (a1 + b1) * f + c1 
Letna tarifa
»Intristic GRC«
1
2
3
4
5
6
7
8
a1(SORA)
5
6
7
8
9
10
12
14
a1 (PDRA)
3
4
5
6
7
8
9
10
»ARC«
a
b
c
d
b1 (SORA)
5
6
8
10
b1 (PDRA)
3
4
5
6
Število zrakoplovov
1
2
3
4
5
6
7
c1
5
7
9
11
13
15
17
Faktor za več operativnih dovoljenj operatorja
Število operativnih dovoljenj
1
2
3
4
5
6
F
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Za spremembe operativnega dovoljenja se obračuna sprememba operativnega dovoljenja, ki povzroči spremembo analize tveganja 5 točk, ali dodatni zrakoplov v skladu s c. Vse druge spremembe so vključene v letno tarifo.
c. Izdaja, sprememba in stalna veljavnost LUC
Prva izdaja, sprememba in stalna veljavnost LUC
Izdaja LUC (a)
20
*Pooblastilo »lastna avtorizacija operacij na podlagi STS« (b)
15
Pooblastilo »lastna avtorizacija operacij na podlagi PDRA« (c)
10
Pooblastilo »lastna avtorizacija operacij na podlagi modifikacij STS brez spremembe ConOps, kategorije UAS in kompetenc pilotov« (d)
10
Pooblastilo »lastna avtorizacija operacij, ki spadajo med tip operacij, ki jih operator izvaja in ni na voljo PDRA(e)«
10
*Imetnik LUC in tega pooblastila je oproščen plačevanja prve izdaje operativne izjave.
Število zrakoplovov
1
2
3
4
5
6
F
5
7
9
11
13
15
Plača se prva izdaja X in letna tarifa za stalno veljavnost X po formuli:
X = a + b + c + d + e + f 
Tarifa za prvo izdajo vključuje pregled dokumentacije, pregled popravkov dokumentacije in do dva ogleda na terenu.
Sprememba ob dodajanju posameznih pooblastil se plača v skladu z isto razpredelnico. V primeru pozneje oddane nove vloge za spremembo se od datuma potrditve obračuna letna tarifa za celotno (spremenjeno) LUC. Obračun se zaokroži na polni mesec navzdol, v dobro stranke.
d. Potrditev zunanje organizacije za usposabljanje
Za izvajanje posameznih usposabljanj se lahko potrdi zunanja organizacija, ki pa mora biti preverjena in pod stalnim nadzorom CAA. Tarifa za takšno organizacijo je 20 točk za prvo izdajo in 20 točk za letno tarifo. Dodatno za vsak modul izobraževanja 10 točk za prvo izdajo in 5 točk za letno tarifo.
e. Izdaja dovoljenja za operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v okviru letalskih modelarskih klubov in združenj
Obračuna se prva izdaja 10 točk v primeru deklarirane standardne rešitve in 15 točk za individualno rešitev. Prva izdaja vsebuje letno tarifo. Nadaljnja letna tarifa za stalno veljavnost znaša 5 točk.
f. Vloge operaterjev iz drugih držav EU za izvajanje dela v skladu s svojim operativnim dovoljenjem ali operativno izjavo
Za izdajo dovoljenja za opravljanje dela za eno leto se obračuna tarifa 15 točk za imetnike operativnega dovoljenja in 10 točk za imetnike operativne deklaracije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo spremembe tarife, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
Spremenjeni 27.b člen Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17) se uporablja od 31. decembra 2020.
18. člen 
Sprememba tarife začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-267/2020/16
Ljubljana, dne 24. decembra 2020
EVA 2020-2430-0078
Franc Žmavc 
predsednik sveta agencije 

AAA Zlata odličnost