Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3557. Uredba o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, stran 10089.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov 
1. člen 
V Uredbi o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16) se v 1. členu v drugi alineji besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 865/2013 z dne 9. septembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega ribištva (UL L št. 241 z dne 10. 9. 2013, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/423 z dne 19. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za morske ribiške proizvode (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 15)«.
V tretji alineji se besedilo »Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105)«.
V četrti alineji se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1962 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/863 z dne 22. junija 2020 o popravku nemške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 200 z dne 24. 6. 2020, str. 1)«.
V peti alineji se besedilo »Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11)«.
2. člen 
V 2. členu se 1. točka črta.
Dosedanje 2. do 21. točka postanejo 1. do 20. točka.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(satelitski sistem za spremljanje plovil) 
(1) Ribiško plovilo, katerega skupna dolžina je 12 metrov ali več, mora v skladu z 9. členom Uredbe 1224/2009/ES imeti na krovu nameščen satelitski sistem za spremljanje plovil. Poveljnik ribiškega plovila ali lastnik ribiškega plovila mora v skladu z devetim odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES dovoliti namestitev satelitskega sistema za spremljanje plovil ter zagotavljati njegovo nemoteno uporabo v skladu z 20. členom Izvedbene uredbe 404/2011/EU.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka, da morajo biti ribiška plovila opremljena s satelitskim sistemom za spremljanje plovil, v skladu s petim odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES ne velja za ribiška plovila, katerih skupna dolžina je manj kot 15 metrov, in ki:
– delujejo izključno v slovenskih teritorialnih vodah ali
– od odhoda do vrnitve v pristanišče na morju nikoli ne preživijo več kot 24 ur.
(3) Če plovilo iz prejšnjega odstavka uporablja ribolovna orodja vlečne mreže ali zaporne plavarice, mora ne glede na prejšnji odstavek poveljnik ribiškega plovila ali lastnik ribiškega plovila v skladu z devetim odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES dovoliti namestitev satelitskega sistema za spremljanje plovil ter zagotavljati njegovo nemoteno uporabo v skladu z 20. členom Izvedbene uredbe 404/2011/EU.
(4) Ribiško plovilo iz prvega odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka ne sme zapustiti pristanišča, če na krovu nima nameščene delujoče naprave za satelitsko spremljanje plovil, razen v primerih, navedenih v tretjem odstavku 25. člena Izvedbene uredbe 404/2011/EU.«.
4. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »(drugi odstavek 5. člena)« nadomesti z besedilom »(četrti odstavek 5. člena)«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-54/2020
Ljubljana, dne 23. decembra 2020
EVA 2020-2330-0114
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina