Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3555. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 10085.

  
Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 
1. člen 
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15 in 77/16) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila se izplačajo kot:
1. državna pomoč v skladu s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenimi z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: smernice) in
2. pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, navedenih v smernicah;
2. kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG) je kmetijsko gospodarstvo, določeno v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
3. nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec KMG-ja) je pravna ali fizična oseba, določena s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
4. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je pravna ali fizična oseba, ki izvaja občinsko gospodarsko javno službo oskrbe prebivalstva s pitno vodo;
5. GERK je grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva in je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva;
6. kmetijsko zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KZU) je zemljišče, ki ga nosilec kmetijskega gospodarstva prijavi v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot GERK, ki imajo določeno največjo upravičeno površino večjo od nič, z vrstami rabe GERK, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
7. za ustrezno obdelan GERK se šteje, če so njive obdelane in pridelek pravočasno pobran, trajno travinje pokošeno najmanj enkrat letno ali sejano travinje na njivah najmanj dvakrat letno in pokošena trava odstranjena ter trava v trajnih nasadih pokošena najmanj enkrat letno in pridelek pravočasno pobran;
8. enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
9. veliko podjetje je veliko podjetje iz 14. točke pod (35) smernic;
10. podjetje v težavah je podjetje v težavah iz 15. točke pod (35) smernic.«.
3. člen 
V 6.b členu se v drugem odstavku črta besedilo »drugega odstavka«.
V tretjem odstavku se beseda »Unije« nadomesti z besedilom »Evropske unije«.
4. člen 
V 7. členu se v petem in šestem odstavku letnica »2020« nadomesti z letnico »2022«.
5. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku:
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– KMG ni podjetje v težavah,«;
– v peti alineji znesek »5 eurov« nadomesti z zneskom »10 eurov«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka se nadomestilo izplača upravičencu, če KMG 31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, vendar je postalo podjetje v težavah v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka tega člena se nadomestilo za posamezno leto v obdobju od leta 2016 do 2022 izplača upravičencu po shemi državne pomoči v skladu s smernicami iz 6.a člena te uredbe in po shemi pomoči de minimis iz 6.b člena te uredbe, če je povprečno število točk KMG na hektar KZU znotraj najožjega vodovarstvenega območja večje ali enako 10.«.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
6. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo o tem, da KMG ni podjetje v težavah oziroma 31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, vendar je postalo podjetje v težavah v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021, na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe;«.
7. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku:
– v 3. točki besedilo »zneska 15.000,00 eurov« nadomesti z besedilom »zgornjih mej pomoči iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU«;
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. preveriti, da KMG ni podjetje v težavah oziroma 31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, vendar je postalo podjetje v težavah v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021, iz druge alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe;«.
8. člen 
V 11. členu se v prvem in tretjem odstavku beseda »Komisije« nadomesti z besedilom »Evropske komisije«.
9. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-61/2020
Ljubljana, dne 23. decembra 2020
EVA 2020-2550-0093
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti