Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3550. Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih, stran 10077.

  
Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in trinajstega odstavka 126.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. oktobra 2003, str. 32), zadnjič spremenjeno z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2020/1071 z dne 18. maja 2020 o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izključitve dohodnih letov iz Švice iz sistema EU za trgovanje z emisijami (UL L št. 234 z dne 21. julija 2020, str. 16), določa:
– vrste naprav, dejavnosti in toplogredne pline, za katere morajo upravljavci naprav pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in
– letalsko dejavnost, za katero morajo operatorji zrakoplova izvajati načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Ta uredba določa način izvajanja načrta monitoringa, priprave poročila in poročanja ter način in pogostost pregledovanja poročila upravljavcev malih naprav v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: upravljavec male naprave).
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Izraza, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:
1. zgorevanje je oksidacija goriv ne glede na to, kako se toplota, električna ali mehanska energija, proizvedena s tem postopkom, uporablja, in vse druge neposredno povezane dejavnosti vključno s čiščenjem odpadnih plinov, in
2. toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) ter druge naravne in antropogene plinske sestavine ozračja, ki absorbirajo in ponovno oddajajo infrardeče sevanje.
3. člen 
(naprave, dejavnosti in toplogredni plini) 
Naprave, dejavnosti in toplogredni plini, za katere morajo upravljavci naprav pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov v sistem trgovanja) 
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko pridobi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in se vključi v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov tudi upravljavec naprave, v kateri poteka zgorevanje goriva, če ima naprava skupno nazivno vhodno toplotno moč od 15 MW do 20 MW, pri čemer se za ugotavljanje praga zmogljivosti naprave uporabljajo 1. do 5. točka Priloge 1 te uredbe.
(2) Za odobritev Evropske komisije v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja se šteje Odločba Komisije z dne 8. aprila 2005 o enostranski vključitvi dodatnih dejavnosti iz Slovenije v sistem trgovanja s pravicami do emisije v skladu s 24. členom Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
5. člen 
(letalska dejavnost) 
Letalska dejavnost, za katero mora operator zrakoplova izvajati načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen 
(načrt monitoringa upravljavca male naprave) 
(1) Upravljavec male naprave izvaja načrt monitoringa v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije 2018/2066 z dne 19. decembra 2018 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 (UL L št. 334 z dne 31. decembra 2018, str. 1).
(2) Upravljavcu male naprave ne glede na določbo predpisa EU iz prejšnjega odstavka, ki ureja vlogo za odobritev načrta monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, tej vlogi ni treba predložiti:
– dokazov za vsak večji ali manjši tok vira, s katerimi se dokazuje skladnost s pragovi negotovosti za podatke o dejavnosti in faktorji za izračun, za uporabljene stopnje in
– rezultatov ocene tveganja, ki dokazujejo, da so predlagane nadzorne dejavnosti in postopki za nadzorne dejavnosti sorazmerni z opredeljenimi tveganji pri delovanju in nadzoru.
(3) Upravljavec male naprave ne glede na določbo predpisa EU iz prvega odstavka tega člena, ki ureja določitev podatkov o dejavnosti, lahko določi količino goriva ali materiala na podlagi razpoložljivih in dokumentiranih evidenc nakupa in ocenjenih sprememb zaloge.
(4) Upravljavcu male naprave ne glede na določbo predpisa EU iz prvega odstavka tega člena, ki določa obvezne priloge k vlogi za spremembo načrta monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, tej vlogi ni treba predložiti ocene negotovosti.
(5) Upravljavec male naprave ne glede na določbo predpisa EU iz prvega odstavka tega člena, ki ureja določanje ustreznih stopenj za glavne in manjše tokove vira, lahko uporabi najmanj stopnjo 1 za določanje podatkov o dejavnosti in faktorjev za izračun za vse tokove vira.
(6) Upravljavec male naprave lahko ne glede na določbo predpisa EU iz prvega odstavka tega člena, ki ureja določanje faktorjev za izračun na podlagi analiz, za določanje faktorjev za izračun na podlagi analiz uporabi laboratorij, ki je tehnično usposobljen in sposoben zagotoviti tehnično veljavne rezultate z uporabo ustreznih analitskih postopkov.
7. člen 
(poročilo in poročanje upravljavca male naprave) 
Upravljavec male naprave poroča o emisijah toplogrednih plinov v elektronski obliki na predlogah obrazcev, objavljenih na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(način in pogostost pregledovanja poročila upravljavca male naprave) 
Agencija Republike Slovenije za okolje poročilo iz prejšnjega člena enkrat letno pregleda v skladu s kontrolnim seznamom iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
10. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot upravljavec male naprave ne predloži poročila v skladu s 7. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 55/11 in 1/13).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določba sedmega odstavka 5. člena Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 55/11 in 1/13) uporablja do 31. decembra 2020.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2020
Ljubljana, dne 23. decembra 2020
EVA 2020-2550-0090
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost