Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3532. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, stran 10056.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2019, str. 45), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) z dne 4. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 glede odložitve datumov začetka uporabe nekaterih ukrepov v okviru pandemije COVID-19 (UL L št. 176 z dne 5. 6. 2020, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/947/EU) določajo pristojni organi, zahteve glede letalskih modelarskih klubov ali združenj, geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov, registracije mladoletnih operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov in prekrški.
2. člen 
(pristojni organ) 
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2019/947/EU in te uredbe je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2019/947/EU in te uredbe izvaja agencija.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek policija in občinsko redarstvo izvajata nadzor in ugotavljata prekrške iz četrtega odstavka 10. člena te uredbe in 12. člena te uredbe, če je storilec prekrška posameznik.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 2019/947/EU.
4. člen 
(letalski modelarski klub ali združenje) 
(1) Letalski modelarski klub ali združenje je pravna oseba zasebnega prava, ki je ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva. V temeljnem aktu društva mora biti opredeljena glavna dejavnost kot letalsko modelarstvo, razvoj tehnične kulture oziroma znanosti s tega področja ter razvedrilna in športno-rekreacijska dejavnost, povezana z modelarstvom.
(2) Agencija določi obliko vloge za pridobitev dovoljenja za operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v okviru letalskih modelarskih klubov in združenj, kot tudi obvezne priloge, na podlagi katerih letalski modelarski klub ali združenje dokaže izpolnjevanje zahtev iz točke b) drugega odstavka 16. člena Uredbe 2019/947/EU.
(3) Agencija lahko v dovoljenju za operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v okviru letalskih modelarskih klubov in združenj na podlagi vloge določi drugačno minimalno starost pilota na daljavo, kot je določena v prvem odstavku 9. člena Uredbe 2019/947/EU.
5. člen 
(geografska območja sistemov brezpilotnih zrakoplovov) 
(1) Geografska območja, na katerih so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja letalske varnosti prepovedane, so:
– v odprti kategoriji kontrolirana cona (CTR) znotraj radija 5 km od referenčne točke letališča (ARP). Prepoved ne velja v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in pridobi soglasje izvajalca služb zračnega prometa;
– v odprti kategoriji kontrolirana cona (CTR) zunaj radija 5 km od referenčne točke letališča (ARP), največ do višine 50 m nad terenom, višje pa izključno s predhodnim dovoljenjem agencije, če gre za letalsko prireditev ali tekmovanje. Prepoved ne velja v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in pridobi soglasje izvajalca storitev služb zračnega prometa;
– v odprti in posebni kategoriji na letališčih, kjer ni zagotovljena letališka kontrola zračnega prometa, v radiju 2600 m od obeh pragov vzletno-pristajalne steze in v pasu 2600 m vzporedno od središčne črte vzletno-pristajalne steze letališča, razen v primerih, ko so posebej predvideni postopki za letenje sistemov brezpilotnih zrakoplovov opredeljeni v navodilih obratovalca letališča za uporabo letališča, ali ob predhodnem soglasju obratovalca letališča;
– v odprti kategoriji na heliportih znotraj radija 1850 m. Prepoved ne velja v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in pridobi soglasje obratovalca heliporta;
– v odprti kategoriji na območjih javnega interesa, določenih v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1176 z dne 7. avgusta 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1387 glede odložitve datumov začetka uporabe nekaterih ukrepov v okviru pandemije COVID-19 (UL L št. 259 z dne 10. 8. 2020, str. 10), znotraj radija 600 m. Prepoved ne velja v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in pridobi soglasje uporabnikov območij javnega interesa;
– v odprti in posebni kategoriji na vzletišču znotraj radija 500 m od referenčne točke vzletišča. Let brezpilotnega zrakoplova se znotraj navedenega območja lahko odvija ob soglasju obratovalca vzletišča;
– v odprti kategoriji na področju, na katerem so objekti, namenjeni za stanovanje, poslovanje ali rekreacijo (npr. stanovanjske stavbe, stanovanjske hiše, šole, pisarne, športni objekti, parki), ali na katerem so objekti nizke gradnje, kjer so ljudje (npr. avtoceste), razen za sisteme brezpilotnih zrakoplovov do teže 500 g do višine 50 m nad tlemi (AGL) izključno podnevi in ob soglasju lastnika zemljišča, nad katerim se izvaja let sistema brezpilotnega zrakoplova. O takem letu sistema brezpilotnega zrakoplova mora operator sistema brezpilotnega zrakoplova obvestiti agencijo;
– na področju ožjih urbanih con (npr. središča mest, naselja, kraji) ob pogojih iz prejšnje alineje in ob morebitnih dodatnih pogojih, ki jih določi samoupravna lokalna skupnost, ter v obsegu, ki ga določi ta samoupravna lokalna skupnost. Prepovedi in omejitve ne veljajo v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in morebitne dodatne pogoje, ki jih določi samoupravna lokalna skupnost.
(2) Agencija lahko v geografskih območjih iz prejšnjega odstavka dovoli operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov letalskemu modelarskemu klubu ali združenju v dovoljenju za operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v okviru letalskih modelarskih klubov ali združenj iz 16. člena Uredbe 2019/947/EU.
(3) Poleg geografskih območij iz prvega odstavka tega člena so operacije s sistemi brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja interesov ohranjanja narave prepovedane na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah, ki so določeni v predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, pod pogoji, določenimi v teh predpisih.
(4) Poleg geografskih območij iz prvega odstavka tega člena so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja varovanja in obrambnih interesov Republike Slovenije prepovedane na območju z objekti, ki so posebnega pomena za obrambo države, določenih s predpisom, ki ureja določitev objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje ter 200 m vodoravne oddaljenosti v radiju od takih objektov. Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov se nad temi območji lahko izvajajo ob predhodnem dovoljenju ministrstva, pristojnega za obrambo.
(5) Poleg geografskih območij iz prvega odstavka tega člena so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja javne varnosti in varovanja zasebnosti prepovedane na območju izvajanja nalog policije, kadar ta izvaja ukrepe iz četrtega in petega odstavka 56. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19). Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov se nad temi območji lahko izvajajo ob predhodnem dovoljenju ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(6) Poleg geografskih območij iz prvega odstavka tega člena so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja varnosti in zasebnosti prepovedane na območjih, ki jih predlagajo zavezanci na podlagi predpisov, ki urejajo obvezno organiziranje varovanja. Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov se nad temi območji lahko izvajajo ob predhodnem dovoljenju ministrstva, pristojnega za posamezno področje, ki je predlagalo določitev zavezanca za obvezno organiziranje varovanja po predhodnem posvetovanju z zavezancem, in dovoljenju ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(7) Poleg geografskih območij iz prvega odstavka tega člena so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja jedrske varnosti in jedrskega varovanja prepovedane na območju jedrskih objektov. Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov se nad temi območji lahko izvajajo ob predhodnem soglasju organa, pristojnega za jedrsko varnost, in dovoljenju ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(8) Poleg geografskih območij iz prvega odstavka tega člena so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja spremljanja vremenskih pojavov v atmosferi prepovedane na območju meteoroloških radarjev in vertikalnih meritev atmosfere. Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov se nad temi območji lahko izvajajo ob predhodnem soglasju organa, pristojnega za izvajanje državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe, ter dovoljenju ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.
(9) Ministrstva, pristojna za izdajo dovoljenj iz tega člena, o izdanih dovoljenjih obvestijo agencijo.
6. člen 
(geografska območja sistemov brezpilotnih zrakoplovov na podlagi drugih predpisov) 
Ne glede na prejšnji člen državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih geografskih območij v skladu z veljavno zakonodajo. Določitev geografskega območja mora temeljiti na zakonu ali odloku samoupravne lokalne skupnosti ali na predpisu, izdanem na njuni podlagi.
7. člen 
(sistem za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov) 
(1) Za izvrševanje prvega odstavka 15. člena Uredbe 2019/947/EU agencija vzpostavi sistem za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sistem). Sistem mora zagotavljati točnost in ažurnost informacij.
(2) Agencija podatke iz prejšnjega odstavka vnese v sistem v 30 dneh od prejema zahteve za določitev geografskega območja sistemov brezpilotnih zrakoplovov.
(3) Geografsko območje je določeno z dnem objave v sistemu iz prvega odstavka tega člena.
(4) Agencija izda navodila glede tehničnih značilnosti podatkov o prepovedanih ali omejenih geografskih območjih sistemov brezpilotnih zrakoplovov.
8. člen 
(registracija operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov) 
(1) Registracija operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov, katerih delovanje lahko pomeni tveganje za varnost, varovanje, zasebnost in varstvo osebnih podatkov ali okolja, se izda na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Registracija operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov velja 30 mesecev.
(3) Operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, ki še ni dopolnil 18 let, v postopku registracije iz 14. člena Uredbe 2019/947/EU zastopa njegov zakoniti zastopnik.
9. člen 
(zavarovanje) 
Operator sistema brezpilotnega zrakoplova mora skleniti obvezno zavarovanje za sistem brezpilotnega zrakoplova v skladu s predpisom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.
10. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1000 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pravna oseba, če ni registriran v skladu s 14. členom Uredbe 2019/947/EU.
(2) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je operator sistema brezpilotnega zrakoplova, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 5000 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pravna oseba, če izvaja operacije sistema brezpilotnega zrakoplova na območju geografskega območja, na katerem je izvajanje teh operacij prepovedano ali omejeno ali v nasprotju s posamezno prepovedjo ali omejitvijo, ali brez prehodnega dovoljenja pristojnega ministrstva v skladu s 5. in 6. členom te uredbe.
(2) Z globo 4000 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 3000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 2500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je operator sistema brezpilotnega zrakoplova, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje pilot na daljavo, ki ne opravi spletnega tečaja usposabljanja in spletnega preverjanja teoretičnega znanja oziroma ne pridobi certifikata o usposobljenosti pilota na daljavo v skladu z UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 in UAS.OPEN.040 dela A priloge Uredbe 2019/974/EU.
(2) Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje pilot na daljavo, ki nima pri sebi dokazila o spletnem tečaju usposabljanja in spletnem preverjanju teoretičnega znanja oziroma certifikata o usposobljenosti pilota na daljavo v skladu z UAS.OPEN.060 dela A priloge Uredbe 2019/974/EU.
13. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje pilot na daljavo, ki je pravna oseba, če:
– ne izvaja operacije sistema brezpilotnega zrakoplova, ki spada glede na podkategorije A1, A2 in A3 v enega od razredov, opredeljenih v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2019, str. 1), zadnjič spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1058 z dne 27. aprila 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/945 v zvezi z uvedbo dveh novih razredov sistemov brezpilotnega zrakoplova (UL L št. 232 z dne 20. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/945/EU), ali ne izpolnjuje pogojev iz 20. člena v skladu s točko a) prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/974/EU v povezavi z delom A priloge Uredbe 2019/947/EU, ali če uporablja zasebno izdelan sistem brezpilotnega zrakoplova v nasprotju s 16. točko 2. člena Uredbe 2019/947/EU;
– izvaja operacije v posamezni podkategoriji odprte kategorije sistema brezpilotnega zrakoplova, katerega največja vzletna masa brezpilotnega zrakoplova je 25 kg ali več v skladu s točko b) prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/947/EU;
– izvaja operacije v nasprotju z določbami za posamezno podkategorijo odprte kategorije sistema brezpilotnega zrakoplova nad zborom ljudi ali ne leti na varni razdalji od ljudi ali objektov v skladu s točko c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/94/7EU;
– ne zagotovi, da je brezpilotni zrakoplov v odprti kategoriji vedno v njegovem vidnem polju, razen kadar zrakoplov leti v načinu spremljanja pilota ali kadar pilotu pomaga opazovalec brezpilotnega zrakoplova, kakor je določeno v delu A priloge Uredbe 2019/947/EU v skladu s točko d) prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/947/EU;
– ne zagotovi, da se brezpilotni zrakoplov v odprti kategoriji med letom ohranja na razdalji 120 metrov od najbližje točke na zemeljski površini, razen kadar preleti oviro, kakor je določeno v delu A priloge Uredbe 2019/947/EU v skladu s točko e) prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/947/EU;
– ne zagotovi, da brezpilotni zrakoplov v odprti kategoriji med letom ne prevaža nevarnih snovi in ne odvrže nobenega materiala v skladu s točko f) prvega odstavka 4. člen Uredbe 2019/947/EU.
(2) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pilot na daljavo, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je pilot na daljavo, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1500 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pravna oseba, če ne izpolni zahtev iz UAS.OPEN.050 dela A priloge Uredbe 2019/947/EU.
(2) Z globo 1000 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je operator sistema brezpilotnega zrakoplova, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen 
(prekrški) 
Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje pilot na daljavo, če pred začetkom operacije sistema brezpilotnega zrakoplova ali med letom ne izpolni zahtev iz UAS.OPEN.060 dela A priloge Uredbe 2019/947/EU.
16. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 2000 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pravna oseba, če izvaja operacije sistema brezpilotnega zrakoplova v posebni kategoriji brez operativnega dovoljenja, izjave o skladnosti s standardnim scenarijem ali brez spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova v skladu s 5. členom Uredbe 2019/947/EU.
(2) Z globo 1500 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1200 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 1000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je operator sistema brezpilotnega zrakoplova, če stori prekršek iz prvega odstavka.
17. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je letalski modelarski klub ali združenje:
– če izvaja operacije sistema brezpilotnega zrakoplova brez dovoljenja za operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v okviru letalskih modelarskih klubov in združenj v skladu s 16. členom Uredbe 2019/947/EU ali
– izvaja operacije sistema brezpilotnega zrakoplova s prekoračitvijo zahtev, ki veljajo za podkategorijo A3 v skladu z UAS.OPEN.040 dela A priloge Uredbe 2019/947/EU), ali
– izvaja operacije sistema brezpilotnega zrakoplova zunaj posebnega geografskega območja, na katerem so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov izvzete iz ene ali več zahtev odprte kategorije v skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe 2019/947/EU.
(2) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
18. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 3000 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pravna oseba, če v zračnem prostoru Republike Slovenije izvaja čezmejne operacije ali operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zunaj države registracije:
– brez potrdila agencije, da so ukrepi za zmanjšanje tveganja ustrezni za tovrstno operacijo v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 2019/947/EU, ali
– če agenciji ne predloži kopije izjave, predložene državi članici registracije, ter kopije potrdila o prejemu in popolnosti v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe 2019/947/EU.
(2) Z globo 2500 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 2000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 1500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je operator sistema brezpilotnega zrakoplova v posebni kategoriji, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
19. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 2000 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pravna oseba, če uradnim osebam agencije ne omogoči dostopa do vsakega objekta, sistema brezpilotnega zrakoplova, dokumenta, evidence, podatkov, postopkov ali vsakega drugega gradiva, relevantnega za njegovo dejavnost, za katero se zahteva operativno dovoljenje ali operativna izjava, ne glede na to, ali je njegova dejavnost oddana v izvajanje ali podizvajanje drugi organizaciji v skladu z UAS.SPEC.090 dela B priloge Uredbe 2019/947/EU.
(2) Z globo 1500 eurov se za prekršek kaznuje operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1300 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 1100 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je operator sistema brezpilotnega zrakoplova v posebni kategoriji, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(prehodna obdobja – odprta kategorija) 
(1) Pilot na daljavo, ki upravlja brezpilotni zrakoplov z največjo vzletno maso 250 g do 500 g in ne izpolnjuje zahtev iz delov 1 do 5 priloge k Delegirani uredbi 2019/945/EU, mora končati spletni tečaj usposabljanja, po katerem je uspešno opravil spletno preverjanje teoretičnega znanja iz točke b) četrtega odstavka UAS.OPEN.020 dela A priloge Uredbe 2019/947/EU.
(2) Pilot na daljavo, ki upravlja brezpilotni zrakoplov z največjo vzletno maso, manjšo od 2 kg, in ne izpolnjuje zahtev iz delov 1 do 5 priloge k Delegirani uredbi 2019/945/EU, mora glede usposobljenosti izpolnjevati zahteve iz drugega odstavka UAS.OPEN.030 dela A priloge Uredbe 2019/947/EU.
(3) Pilot na daljavo, ki upravlja brezpilotni zrakoplov z največjo vzletno maso, večjo od 2 kg in manjšo od 25 kg in ne izpolnjuje zahtev iz delov 1 do 5 priloge k Delegirani uredbi 2019/945/EU, mora glede usposobljenosti izpolnjevati zahteve iz točke b) četrtega odstavka UAS.OPEN.020 dela A priloge Uredbe 2019/947/EU.
21. člen 
(prehodna obdobja – nacionalni standardni scenariji) 
Operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov lahko v skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe 2019/947/EU do uveljavitve Dodatka 1 k prilogi Uredbe 2019/947/EU predložijo izjave, ki temeljijo na standardnih scenarijih, določenih z operativno-tehnično zahtevo agencije.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti in prehodna obdobja) 
(1) Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.) preneha veljati 31. decembra 2020, uporablja pa se do 31. decembra 2022.
(2) Dovoljenja oziroma potrdila, izdana na podlagi Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.), veljajo do izteka njihove veljavnosti oziroma najpozneje do 1. januarja 2022. Imetniki teh dovoljenj oziroma potrdil do izteka njihove veljavnosti izvajajo letalsko dejavnost z brezpilotnimi zrakoplovi v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo imetniki dovoljenj oziroma potrdil, izdanih na podlagi Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.), pri izvajanju letalske dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi upoštevati geografska območja, določena v skladu s 5. in 6. členom te uredbe, razen osme alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(4) Do sprejetja dopolnitev Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 48/14 in 97/20) glede strokovne usposobljenosti o osnovah zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov agencija pripravi začasen program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev za občinske redarje in izvaja usposabljanja.
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 31. decembra 2020.
Št. 00710-70/2020
Ljubljana, dne 23. decembra 2020
EVA 2020-2430-0040
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti