Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020

Kazalo

3310. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III, stran 9379.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 30. 11. 2020 sprejel
S K L E P 
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se prične postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna Dolina III (v nadaljevanju SD OPPN).
Pravna podlaga za pripravo SD OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20).
SD OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 1955.
2. člen 
(potrditev izhodišč za spremembo OPPN) 
Priprava SD OPPN temelji na pobudi investitorja in lastnika zemljišč. S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za spremembo in dopolnitev OPPN za stanovanjsko sosesko Rožna Dolina III v Mestni občini Nova Gorica, ki jih je izdelalo podjetje Locus d.o.o., oktobra 2020, in so priloga tega sklepa.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje SD OPPN se nahaja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG), v Rožni Dolini. Zemljišča ležijo v enoti urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) RD-15/01. OPN nadalje v 108. členu določa, da podrobne izvedbene pogoje v EUP določa že sprejet oziroma veljaven Občinski podroben prostorski načrt za del območja urejanja Rožna Dolina III (Uradni list RS, št. 76/08; v nadaljevanju: veljavni OPPN).
Za območje SD OPPN je v celoti določena namenska raba S – območja stanovanj s podrobnejšo namensko rabo SSv – kolektivna stanovanjska gradnja visoke gostote.
Območje SD OPPN obsega naslednje parcele ali njihove dele v katastrski občini 2306 Rožna Dolina: 539/1, 539/2, 539/3, 539/5, 539/6, 540/1, 541/1, 543/5, 533/2, 533/3, 537/ 2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/9, 537/11, 537/12, 537/13, 537/14, 537/15, 537/16, 538/1, 538/2, 538/3, 535/2, 535/1, 536/1, 536/2, 536/3 in se v času priprave SD OPPN lahko spremeni.
Površina območja SD OPPN meri cca 13.800 m2.
Predmet SD OPPN je sprememba tipologije načrtovanih stanovanjskih stavb na severnem delu območja veljavnega OPPN, na območju Etape 2. Za potrebe spremembe tipologije načrtovanih stanovanjskih stavb se skladno s 117. členom ZUreP-2 določijo prostorski izvedbeni pogoji.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev SD OPPN zagotovi pobudnik in sicer idejno zasnovo načrtovanih ureditev za območje Etape 2 veljavnega OPPN, ki jo je v sklopu Preizkusa zazidljivosti za območje OPPN Rožna Dolina III oktobra 2020 izdelalo podjetje Materia d.o.o..
Morebitne druge potrebne strokovne podlage po potrebi zagotovi pobudnik SD OPPN v dogovoru z MONG.
Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo SD OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je treba med pripravo osnutka SD OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejem SD OPPN bo potekala po rednem postopku priprave OPPN, določenem v 119. in 123. členu Zakona o urejanja prostora (ZUreP-2).
6. člen 
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz) 
Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz so:
Faza postopka
Rok (rok v primeru izdelave OP)
Pridobivanje mnenja o obvezi izvedbe CPVO
60
Priprava osnutka OPPN (in OP) in sodelovanje z javnostjo
45 (60)
Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
30 (60)
(Pridobivanje mnenj v postopku CPVO)
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN (in OP) na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
30 (45)
(Pridobivanje mnenj na OP)
(45)
Prva obravnava na občinskem svetu
21
Javna razgrnitev in javna obravnava
30
Priprava in sprejem strokovnih stališč do pripomb in predlogov
30
Priprava predloga OPPN
30
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
30 (75)
(Pridobivanje mnenj v postopku CPVO)
Izdelava usklajenega predloga OPPN
15
Pridobivanje sklepa MOP
30
Druga obravnava in sprejem na občinskem svetu
21
Objava odloka v Uradnem listu RS in v PIS
15
Okvirni predvideni roki so prikazane ocene dni, potrebne za izdelavo posamezne faze, brez dni, potrebnih za komunikacijo oziroma postopek med posameznimi fazami.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
V postopku izdelave SD OPPN bodo za podajo mnenja pozvani naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Direkcija RS za vode, Območna enota Nova Gorica
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Nova Gorica
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
5. Elektro Primorska d.d.
6. Vodovodi in kanalizacija d.d., za področje odvajanja odpadnih vod in za področje vodooskrbe
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
8. Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Nova Gorica
9. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica
10. Telekom, PE Nova Gorica
11. KATV
12. Adriaplin d.o.o.
13. Geoplin d.o.o.
14. Mestna občina Nova Gorica.
V postopek priprave prostorskega akta se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov SD OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje je treba pred tem v postopek vključiti:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.
Iz vidika vplivov plana na okolje se ne vključuje nosilcev urejanja prostora s področja kmetijstva, gozda in kulture, saj na območju ni vsebin s teh področij.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V postopek priprave SD OPPN bo vključena tudi javnost in sicer v času javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 30 dni. V tem času bo organizirana tudi javna obravnava. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek SD OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
MONG vse pripombe in predloge javnosti prouči ter do njih zavzame stališče. Stališča skupaj z usklajenim predlogom SD OPPN, objavi na spletni strani.
SD OPPN Mestni svet MONG sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
(seznam strokovnih podlag) 
Pri pripravi SD OPPN se upošteva naslednje izdelane strokovne podlage:
– Variantni lokacijski preizkus urbanistično arhitekturne zasnove (Materia d.o.o., oktober 2020)
– Prometna analiza za spremembo OPPN Rožna Dolina III (IPOD d.o.o., avgust 2020)
– Geodetski posnetek – dopolnitev
– Geomehansko in geološko poročilo o pogojih temeljenja stanovanjsko poslovnih objektov na območju Rožne Doline III. Faze v Novi Gorici (Geoinženiring, julij 2000; priloga veljavnega OPPN)
– Hidrološko-hidravlična študija (Biro Log, oktober 2006; priloga veljavnega OPPN).
Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bo izdelala strokovna organizacija za posamezna področja v sodelovanju z izbranim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-21/2020-5
Nova Gorica, dne 30. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti