Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020

Kazalo

3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, stran 9376.

  
Na podlagi določil 49.a, 49.b in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2) in 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) so Občinski sveti Občine Gorje na 11. seji dne 11. 11. 2020, Občine Žirovnica na 9. seji dne 24. 9. 2020, Občine Jesenice na 13. seji dne 24. 9. 2020 ter Občine Kranjska Gora na 10. seji dne 17. 6. 2020 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
1. člen 
Spremenita se tretji in četrti odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/08, 13/10 in 31/17) (v nadaljevanju Odlok) tako, da se glasita:
»S tem odlokom ustanavljajo občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bosta delovala medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki bo opravljal tudi naloge s področja skupne pravne službe in civilne zaščite.
Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva, skupne pravne službe ter nalog civilne zaščite na območju občin ustanoviteljic.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena Odloka, tako da se glasi:
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in civilne zaščite na podlagi pooblastil državnih predpisov ter predpisov posameznih občin ustanoviteljic.«
3. člen
Spremeni se celotni 7. člen Odloka tako, da se glasi:
»Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo in financiranje delovanja skupne občinske uprave v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v razmerju:
(1) Občina Jesenice 53 %
(2) Občina Kranjska Gora 26 %
(3) Občina Žirovnica 9 %
(4) Občina Gorje 12 %.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka tako, da se glasi:
»Vodja predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupno občinsko upravo, organizira in koordinira opravljanje nalog, opravlja dela in naloge prekrškovnega organa ter izvaja dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo zaposlenih v skupni občinski upravi. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela organa.«
5. člen 
Spremeni se celotni 12. člen Odloka tako, da se glasi:
»V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (MIR) so poleg vodje zaposleni še;
– občinski inšpektorji,
– občinski redarji,
– pravnik,
– svetovalec za naloge civilne zaščite (ZiR).
Pri svojem delovanju so samostojni in neodvisni, v skladu s pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega odloka ter predpisov občin ustanoviteljic.
Vsi zaposleni v skupni občinski upravi (MIR) sklenejo delovno razmerje v Občini Jesenice. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Jesenice.
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan Občine Jesenice v soglasju z župani občin ustanoviteljic.«
6. člen
Odlok začne veljati 1. 1. 2021.
Št. 023-9/2020-14
Gorje, dne 11. novembra 2020
Župan 
Občine Gorje 
Peter Torkar 
Št. 900-0001/2018
Breznica, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
Št. 900-4/2020
Jesenice, dne 25. septembra 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
Št. 9/1-dopisna seja
Kranjska Gora, dne 2. decembra 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost