Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020

Kazalo

3287. Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), stran 9331.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) 
Razglašam Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. decembra 2020.
Št. 003-02-10/2020-2
Ljubljana, dne 15. decembra 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN (ZFRO) 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
2. Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o izobraževanju odraslih);
3. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju);
4. Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o socialnem varstvu);
5. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);
6. Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);
7. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 28/19, 75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju);
8. Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o notariatu);
9. Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
10. Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon);
11. Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gasilstvu);
12. Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu pred požarom).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV 
1. Zakon o upravnih taksah
2. člen 
V Zakonu o upravnih taksah se v Prilogi – Taksna tarifa v poglavju »VII. GRADBENE TAKSE«:
– pod Tarifno številko 36 tarifa »22,70« nadomesti s tarifo »35,00«,
– za Tarifno številko 37 doda nova tarifna številka 37a, ki se glasi:
»Tarifna številka 37a
Za potrdilo o pogojih za spreminjanje meja parcele
22,70
«. 
2. Zakon o izobraževanju odraslih
3. člen 
V Zakonu o izobraževanju odraslih se v 51. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj lahko sprejme program samoupravne lokalne skupnosti za več let skupaj.«.
3. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
4. člen 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se v 7. členu v prvem odstavku v sedemnajsti alineji pika nadomesti s podpičjem in za njo doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo.«.
5. člen 
V 48. členu se:
– v 2. točki v peti in šesti alineji beseda »občine« nadomesti z besedilom »Republika Slovenija«;
– v 3. točki četrta alineja črta, v dosedanji peti alineji, ki postane četrta alineja, za besedilom »17.« doda besedilo »in 21.«, za besedo »zakona« pa pika nadomesti s podpičjem.
6. člen 
V 49. členu se v 2. točki v drugi alineji beseda »občine« nadomesti z besedilom »Republika Slovenija«.
7. člen 
V 58. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek Republika Slovenija na podlagi zahteve Zavoda mesečno plačuje prispevke za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona Zavodu. Zavod do 15. v mesecu za pretekli mesec predloži zahtevo za plačilo prispevkov ministrstvu, pristojnemu za zdravje, prispevek pa se plača do zadnjega dne v mesecu predložitve zahteve za plačilo prispevkov. Obliko in vsebino zahteve za plačilo prispevka določi minister, pristojen za zdravje.«.
8. člen 
V 78. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek je zavezanec za prijavo v zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona Zavod.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
4. Zakon o socialnem varstvu
9. člen 
V Zakonu o socialnem varstvu se v 18.a členu v tretjem odstavku besedilo »občini, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomočnika po tem zakonu« nadomesti z besedilom »Republiki Sloveniji«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Invalidna oseba in njeni zavezanci za preživljanje (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) so dolžni Republiki Sloveniji redno za tekoči mesec povrniti sredstva oziroma del sredstev, ki jih Republika Slovenija namenja za pravice družinskega pomočnika. Invalidna oseba to zagotovi tako, da s pisno izjavo dovoli izplačevalcu dodatka za pomoč in postrežbo, da le-tega, vendar največ v višini zneska, določenega na podlagi prvega odstavka 18.i člena tega zakona, izplačuje Republiki Sloveniji.«.
V petem odstavku se beseda »občina« nadomesti z besedilom »Republika Slovenija«.
V šestem odstavku se beseda »občine« nadomesti z besedilom »Republike Slovenije«, beseda »občina« pa z besedilom »Republika Slovenija«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, se ji v odločbi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je in na kateri nima prijavljenega stalnega prebivališča, v korist Republike Slovenije, na način iz 100.b člena tega zakona.«.
10. člen 
V 18.f členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Center za socialno delo pošlje dokumentacijo invalidski komisiji.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
11. člen 
V 98. členu se v prvem odstavku za šestnajsto alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– pravice družinskega pomočnika.«.
12. člen 
V 99. členu se v prvem odstavku prva alineja črta, dosedanje druga, tretja in četrta alineja pa postanejo prva, druga in tretja alineja.
V tretjem odstavku se beseda »četrte« nadomesti z besedo »tretje«.
5. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
13. člen 
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se v 3. členu v prvem odstavku v 1. točki besedilo »občina pri prispevku k plačilu sredstev, namenjenih plačilu družinskega pomočnika;« črta.
14. člen 
V 30. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi in iz njega odjavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z 21. točko prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) na podlagi odločbe o priznanju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.«.
V šestem odstavku se drugi in tretji stavek črtata.
Sedmi odstavek se črta.
6. Zakon o urejanju trga dela
15. člen 
V Zakonu o urejanju trga dela v 137. členu:
– se četrta alineja črta;
– se v dosedanji peti alineji, ki postane četrta alineja, za besedilom »zavarovance iz« doda besedilo »šeste,«;
– dosedanja šesta alineja postane peta alineja.
7. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
16. člen 
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se v 153. členu v prvem odstavku:
– v šesti alineji besedilo »drugega, petega« nadomesti z besedilom »drugega, četrtega, petega«;
– sedma alineja črta.
8. Zakon o notariatu
17. člen 
V Zakonu o notariatu se v 5.a členu v prvem odstavku pika na koncu drugega stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »razen podatkov, ki jih organi samoupravnih lokalnih skupnosti posredujejo v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora.«.
9. Zakon o financiranju občin
18. člen 
V Zakonu o financiranju občin se v 10.a členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Občina se lahko za izvrševanje proračuna občine za investicije, predvidene v občinskem proračunu, v tekočem proračunskem letu zadolži samo s črpanjem sredstev posojil pri državnem proračunu, javnih skladih, bankah ali hranilnicah, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo. Občina se lahko zadolži tudi pri upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
(2) Za projekte, sofinancirane iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.«.
19. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:
1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
– predšolske vzgoje,
– osnovnega šolstva in športa,
– primarnega zdravstvenega varstva,
– socialnega varstva,
– kulture;
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.
(2) K obsegu primerne porabe občin se prištejejo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.«.
20. člen 
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
(sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) 
(1) V državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.
(2) Delež dodatnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: delež) se za posamezno občino izračuna po enačbi:
SVSo = ((FIo x KFI): ƩFI) + ((OCo x KOC): ƩOCd) + ((OOo x KOO): ƩOOd) + ((ODo x KOD): ƩOD) + ((NAo x KNA): ƩNA) + (((√ (Po: ŠPo) x Po) x KRP): ƩRP)
Pri tem je:
SVSo
– 
skupna višina sredstev, ki so občini na razpolago;
Flo
občinski prihodek iz solidarnostne in finančne izravnave;
KFI
20 % sredstev – kvota »solidarnostna in finančna izravnava«;
Fl
skupna višina sredstev solidarnostne in finančne izravnave;
OCo
dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za promet;
KOC
30 % sredstev iz prvega odstavka tega člena tega zakona – kvota »občinske ceste«;
OCd
skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za promet;
OOo
površina desetkilometrskega obmejnega pasu v občini po podatkih organa, pristojnega za makroekonomske analize in razvoj;
KOO
10 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »obmejno območje«;
OOd
skupna površina desetkilometrskega obmejnega pasu v državi po podatkih organa, pristojnega za makroekonomske analize;
ODo
površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
KOD
20 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »Omejeni naravni dejavniki«;
OD
skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
NAo
površina območja Nature 2000 v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje;
KNA
10 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »Natura 2000«;
NA
skupna površina območja »Natura 2000« v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje;
Po
površina občine po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije;
ŠPo
število prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije;
KRP
10 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »Redkost poseljenosti«;
RP
vsota faktorjev redkosti poseljenosti po posameznih občinah, ki so rezultat enačbe: Vsota (Po:ŠPo) x Po.
(3) Predhodne podatke o deležih iz prejšnjega odstavka za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči ministrstvo, pristojno za finance, občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna.«.
21. člen 
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občini nakazuje po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku do 5.000 eurov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta.«.
22. člen 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
(sofinanciranje uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti)
(1) Občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine.
(2) Seznam občin in njihove deleže iz prejšnjega odstavka za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči državni organ, pristojen za narodnosti, občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna.
(3) Sredstva za uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti se občini nakaže v dveh obrokih, in sicer do 20. marca in do 20. septembra tekočega leta.«.
23. člen 
V 21. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
24. člen 
23. člen se črta.
25. člen 
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občina je do sredstev državnega proračuna iz prvega odstavka tega člena upravičena za sofinanciranje nalog iz drugega odstavka tega člena v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jo opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za 5 % za vsako dodatno nalogo iz drugega odstavka tega člena, ki jo skupna občinska uprava opravlja za občino, vključeno v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.«.
26. člen 
44. člen se črta.
27. člen 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17 in 21/18 – popr.) se 10. člen črta.
10. Stanovanjski zakon
28. člen 
V Stanovanjskem zakonu se v 121.b členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.«.
11. Zakon o gasilstvu
29. člen 
V Zakonu o gasilstvu se v 8. členu v prvem odstavku v 6. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.«.
V tretjem odstavku se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Minister predpiše tudi vrsto, vsebino, obseg in način izvedbe sklenitve standardiziranih gasilskih zavarovanj iz 7. točke prvega odstavka tega člena.«.
30. člen 
V 11.a členu se v četrtem odstavku besedilo »zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali« nadomesti z besedilom »zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, zavarovanja za«.
12. Zakon o varstvu pred požarom
31. člen 
V Zakonu o varstvu pred požarom se v 58. členu v prvemu odstavku v 8. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 5., 6., 7. in 8. točke« nadomesti z besedilom »iz 5., 6., 7., 8. in 9. točke«.
III. PREHODNE DOLOČBE 
1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
32. člen 
Obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe za osebo, za katero je v zdravniškem poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt do dne začetka uporabe tega zakona, poravna občina, v katere pristojnost zadeva spada, v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).
33. člen 
Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravna občina, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona, pa je bila prijava v zavarovanje prejeta po začetku uporabe tega zakona, poravna Republika Slovenija.
Odjavo iz zavarovanja zavarovancev iz 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namesto občine izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po uradni dolžnosti.
34. člen 
Minister, pristojen za zdravje, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08) z novo osemnajsto alinejo prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Minister, pristojen za zdravje, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona izda pravilnik iz novega drugega odstavka 58. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
2. Zakon o socialnem varstvu
35. člen 
Če je na dan začetka uporabe tega zakona invalidna oseba lastnica nepremičnine, na kateri je vpisana zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist občine, in ima priznano pravico do izbire družinskega pomočnika, center za socialno delo z naslednjo odločbo iz enajstega odstavka 30.a člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo izda po začetku uporabe tega zakona, tudi v korist Republike Slovenije prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino na način iz 100.b člena Zakona o socialnem varstvu.
36. člen 
Od začetka uporabe tega zakona do 31. decembra 2021 občina stalnega prebivališča invalidne osebe ne glede na spremenjeni 18.a člen Zakona o socialnem varstvu v breme Republike Slovenije izplačuje sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Invalidna oseba in njeni zavezanci nakazujejo sredstva iz tretjega odstavka spremenjenega 18.a člena Zakona o socialnem varstvu občini, kjer ima invalidna oseba stalno prebivališče.
Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, povrne občini sredstva, ki jih je izplačala v breme Republike Slovenije v letih 2020 in 2021, do konca naslednjega koledarskega leta, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika.
37. člen 
Minister, pristojen za socialno varstvo, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Uradni list RS, št. 19/07) s spremenjenimi in dopolnjenimi 18.a, 18.f, 98. in 99. členi Zakona o socialnem varstvu.
3. Zakon o financiranju občin
38. člen 
Sredstva iz novega 20.a člena Zakona o financiranju občin se občinam zagotovijo za proračunsko leto 2021 v višini 25 %, v letu 2022 v višini 50 % in v letu 2023 v višini 75 % zneska, ki pripada posameznim občinam za proračunsko leto, za katero se izračuna višina sredstev.
4. Zakon o gasilstvu
39. člen 
Minister, pristojen za požarno varnost, v enem letu od uveljavitve tega zakona sprejme akt s katerim določi vrsto, vsebino, obseg in način izvedbe sklenitve standardiziranih gasilskih zavarovanj iz nove 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu.
Do sklenitve standardiziranih gasilskih zavarovanj iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do sedaj veljavne določbe Zakona o gasilstvu.
IV. KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
(1) Določbe spremenjenih 11. in 17. člena ter novega 15.a člena Zakona o financiranju občin se pričnejo uporabljati s 1. januarjem 2021.
(2) Za ugotovitev deleža dodatnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin iz novega 15.a člena Zakona o financiranju občin za posamezno občino za leto 2021 velja skupni delež sredstev za sofinanciranje investicij, ki ga je ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, izračunalo v letu 2020.
(3) Seznam občin in njihove deleže sredstev iz drugega odstavka novega 20.a člena Zakona o financiranju občin za leto 2021 ugotovi državni organ, pristojen za narodnosti, v 15 dneh po uveljavitvi zakona, ki ureja izvrševanje proračunov za 2021 in 2022.
41. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je ta zakon uveljavljen.
Št. 411-01/19-49/52
Ljubljana, dne 7. decembra 2020
EPA 953-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti