Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2907. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 7440.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in v zvezi s 55. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S to odredbo se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določajo začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti.
(2) Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave iz prejšnjega odstavka pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
(3) Ukrepi iz te odredbe veljajo za izvajalce na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), vključno s socialno varstvenimi zavodi, ter za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), zaposlene pri izvajalcih.
(4) Določbe te odredbe, ki se nanašajo na koncesionarja, se nanašajo tudi na zdravstvene delavce, ki so zaposleni pri koncesionarju.
2. člen 
(1) Izvajalci prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve:
1. presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
2. preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
3. preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
4. preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
5. cepljenje in
6. druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.
3. člen 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.
(2) Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število specialističnih pregledov in prekinejo izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.
(3) Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključijo v delo izvajalcev, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.
4. člen 
(1) Izvajalci na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na svojem območju z organizacijskimi ukrepi sproti zagotavljajo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi za koncesionarje, ki se vključijo v delo zdravstvenega doma, v okviru dejavnosti in na območju katerega opravljajo koncesijsko dejavnost.
5. člen 
(1) Zdravstvene delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve iz prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena te odredbe, se začasno s pisnim sklepom, razporedi v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter v socialno varstvene zavode, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19.
(2) Zdravstvenemu delavcu, ki opravlja zdravstvene storitve iz drugega odstavka 3. člena te odredbe in ni potrebe po njegovi razporeditvi v skladu s prejšnjim odstavkom, delodajalec, zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, začasno in brez njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela v okviru istega izvajalca.
(3) Delodajalci zdravstvenih delavcev iz prvega in drugega odstavka tega člena dnevno spremljajo število razporejenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih delavcev, ki se jim je spremenila vrsta ali kraj opravljanja dela, in sicer s podatkom o obdobju in izvajalcu, kamor so bili začasno razporejeni, oziroma s podatkom o obdobju, vrsti in kraju opravljanja dela. Delodajalci tedensko poročajo o navedenih podatkih ministru, pristojnemu za zdravje.
6. člen 
(1) Izvajalci paciente, katerih zdravstvena storitev iz 2. in 3. člena te odredbe ni oziroma ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo. Pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin.
(2) O terminu zdravstvene storitve se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (tj. od prenaročitve iz prejšnjega odstavka).
7. člen 
(1) Za zdravstvene delavce veljajo naslednji posebni delovni pogoji in omejitve:
– prepoved koriščenja letnega dopusta in koriščenja presežka ur,
– prepoved stavke,
– prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav, ki so v skladu z odlokom, ki določa ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, uvrščene na rdeči ali oranžni seznam.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko letni dopust izjemoma odobri zdravstvenemu delavcu, ki zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo za paciente, obolele za COVID-19, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca.
8. člen 
(1) Delodajalec zagotovi, da se zdravstveni delavci najmanj enkrat tedensko testirajo na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki se opravi pri izvajalcu, pri katerem zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve, in v skladu z napotitvijo delodajalca.
(2) Delodajalec pri napotitvi iz prejšnjega odstavka upošteva delovni razpored zdravstvenih delavcev.
(3) Zdravstveni delavec lahko opravlja zdravstvene storitve pri izvajalcu iz prvega odstavka tega člena šele po tem, ko predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
(4) Delodajalec spremlja število in vrsto opravljenih testov iz prvega odstavka tega člena in število pozitivnih testov, o čemer dnevno poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.
9. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister, pristojen za zdravje, ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.
10. člen 
Obvezno testiranje in poročanje iz 8. člena te odredbe se začne izvajati najpozneje 23. novembra 2020.
11. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/20).
12. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-152/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-2711-0116
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti