Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2904. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Južna vojašnica – 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU), stran 7431.

  
Na podlagi 116. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine Vipava dne 16. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Južna vojašnica – 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU) 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Južno vojašnico VI9 CU – 1. del na parc. št. 1680/122 in 1680/136, obe k.o. 2401 Vipava.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Predmet prostorskega akta je načrtovanje dela območja Južne vojašnice VI9 za potrebe gradnje več stanovanjksih hiš. Omenjene parcele so v zasebni lasti investitorja. Za ta del Vipave občina nima načrtovanih objektov in rabe v javno korist, zgrajene so vse dostopne ceste in poti, komunalna oprema, izvedena je parcelacija, tako da OPPN za celotno območje ni smiseln in racionalen. Poleg tega OPN Vipava na podlagi 130. člena dovoljuje izdelavo tudi delnega OPPN za posamezno območje oziroma del, v kolikor se s tem ne onemogoča realizacije celotnega OPPN. V občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava se obravnavano območje nahaja v enotah urejanja znotraj urbanistične zasnove Vipave na območju Južne vojašnice VI9 z namensko rabo CU. Pobudo za izdelavo prostorskega akta je podal lastnik zemljišč oziroma investitor.
3. člen 
(območje prostorskega načrta, ki je predmet načrtovanja) 
S predmetnim postopkom se ureja del naselja Vipava “Južna vojašnica” na parcelnih št. 1680/122 in 1680/136, obe k.o. 2401 Vipava.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo prostorskega načrta temeljijo na podlagi osnutka OPPN Južna vojašnica in zasnove arh. Vladimirja Slamiča; ki se pripravlja vzporedno; stanja prostora, določil občinskega prostorskega načrta, posebnih in splošnih smernic in geodetskih podlag.
5. člen 
(aktivnosti in roki za pripravo prostorskega načrta) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava prostorskega akta potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza/aktivnost
Rok izvedbe aktivnosti
Priprava izhodišč za OPPN
Vključevanje javnosti pri oblikovanju izhodišč
10 dni
Priprava sklepa o pripravi OPPN
15 dni
Posredovanje sklepa in izhodišč skupaj z na MOP
15 dni
Poziv državnih NUP, da podajo mnenje o CPVO
30 dni
MOP odloči o potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
Pridobitve smernic državnih NUP 
30 dni
Priprava osnutka OPPN
20 dni 
Javna objava osnutka in poziv NUP za mnenje
30 dni 
Priprava dopolnjenega osnutka
20 dni 
Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
30 dni
Proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave
10 dni 
Objeva stališč do pripomb
Priprava predloga OPPN
20 dni 
Objava predloga OPPN in poziv NUP, da podajo mnenje
30 dni
Izdelava usklajenega dopolnjenega predloga
20 dni 
Sprejem odloka o OPPN
30 dni
Posredovanje odloka OPPN MOP in objava v Uradnem listu RS
Ker na območju ni prisotnih varstvenih in varovalnih režimov, parceli ležita tudi znotraj poselitvena območja naselja, predvideni posegi pa v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje niso takšni, da bi bila le-ta potrebna. V kolikor se na podlagi obvestila pristojnega ministrstva ugotovi, da je potrebno voditi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, se le-ta vključi v postopek.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na prostorski načrt v skladu z 39. členom ZUreP-2. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja, pripravljavec nadaljuje s postopkom.
Nosilci urejanja prostora za OPPN Južna vojašnica so:
1. MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
2. Elektro Primorska, Erjavčeva cesta 22, 5000 Nova Gorica,
3. Komunala Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, (vodovod, kanalizacija, odpadki in javna razsvetljava), Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina,
4. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica,
5. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Drugi udeleženci:
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave prostorskega akta zagotovi naročnik prostorskega akta.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu.
Št. 3503-12/2020-3
Vipava, dne 16. oktobra 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost