Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 7347.

  
Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZdavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 101/15, 79/17 in 80/19) se v Prilogi 1 v opisu zaporedne številke 15.14 na koncu dodata vejica in besedilo, ki se glasi:
»in dodatna olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom ZIUZEOP«.
2. člen 
V Prilogi 2 se v točki I: PRAVNE PODLAGE za trinajsto alinejo doda nova, štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– ZIUZEOP: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)«.
V točki III. Metodologija izpolnjevanja obračuna davka za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se v opisu zaporedne številke 15.14 na koncu dodata pika in nov drugi stavek, ki se glasi:
»V to vrstico se vpiše tudi znesek izplačil v denarju za namen odprave posledic epidemije, izplačan na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (62.a člen ZIUZEOP).«.
3. člen 
Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-657/2020/
Ljubljana, dne 6. novembra 2020
EVA 2020-1611-0112
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost