Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020

Kazalo

2543. Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 6202.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in v zvezi z a18.a členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo začasni ukrepi na področju izvajanja specializacij in sekundariata.
2. člen 
(1) Program specializacije se v dogovoru z Zdravniško zbornico Slovenije in glavnim mentorjem za posameznega specializanta prilagodi tako, da se specializanta kar najbolj vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19.
(2) Sekundariat (pripravništvo ali izbirni del) se v dogovoru z Zdravniško zbornico Slovenije in neposrednim mentorjem za posameznega zdravnika sekundarija prilagodi tako, da se zdravnik sekundarij kar najbolj vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19.
(3) Specializantu, ki v okviru prilagoditve programa iz prvega odstavka tega člena ne opravlja več dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programu njegove specializacije, se lahko specializacija ustrezno podaljša. Predlog za podaljšanje iz prejšnjega stavka da glavni mentor specializanta.
(4) Zdravniku sekundariju, ki v okviru sekundariata iz drugega odstavka tega člena ne opravlja več dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno njegovemu sekundariatu, se lahko sekundariat (pripravništvo ali izbirni del) ustrezno podaljša. Predlog za podaljšanje iz prejšnjega stavka da neposredni mentor.
3. člen 
(1) Za potrebe izvajanja ukrepov zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 specializanti in zdravniki sekundariji opravljajo program specializacije oziroma sekundariat iz prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega člena prednostno pri svojem delodajalcu, in sicer pod nadzorom in odgovornostjo glavnega oziroma neposrednega mentorja, ki ga določi delodajalec.
(2) Program specializacije in sekundariat se lahko prilagodita tako, da je specializant oziroma zdravnik sekunadarij pri svojem delodajalcu prisoten le del delovnega časa, vendar ne manj kot dvakrat na teden.
(3) Če delodajalec iz prvega odstavka tega člena nima potrebe po sodelovanju specializanta pri izvajanju zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19, specializant nadaljuje z usposabljanjem pri pooblaščenem izvajalcu, pri katerem je bil na kroženju na dan uveljavitve te odredbe.
4. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister, pristojen za zdravje, ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije in javnost.
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-124/2020
Ljubljana, dne 13. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0095
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost