Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2310. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 št. 2, stran 5187.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. redni seji, ki je bila 17. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 št. 2 
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/19, 58/19, 10/20 in 61/20) tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2020
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.019.907,81
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.822.926,28
70
DAVČNI PRIHODKI
4.841.797,44
700
Davki na dohodek in dobiček
3.599.321,00
703
Davki na premoženje
1.180.176,44
704
Domači davki na blago in storitve
62.300,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.981.128,84
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.330.028,84
711
Takse in pristojbine
3.000,00
712
Denarne kazni
22.700,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
300,00
714
Drugi nedavčni prihodki
625.100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
694.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
92.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
602.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
502.981,53
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
292.251,11
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
210.730,42
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.256.989,02
40
TEKOČI ODHODKI
2.696.351,80
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
873.932,52
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
136.794,93
402
Izdatki za blago in storitve
1.655.624,35
403
Plačila domačih obresti
10.000,00
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.490.550,29
410
Subvencije
254.244,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
372.612,79
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
248.478,50
413
Drugi tekoči domači transferi
1.615.215,00
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.988.586,93
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.988.586,93
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
81.500,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
10.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
71.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–1.237.081,21
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–24.838,89
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.026.981,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.026.981,00
500
Domače zadolževanje
1.026.981,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
348.903,28
55
ODPLAČILA DOLGA
348.903,28
550
Odplačila domačega dolga
348.903,28
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–583.842,38
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
678.077,72
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
1.237.081,21
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
684.046,06
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/19, 58/19, 10/20 in 61/20) tako, da se na novo glasi:
»(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 1.026.981,00 evrov v skladu z 10.a členom ZFO-1.
Občina se lahko zadolži za naslednje investicije:
– 041435 Ureditev krožišča pri Hoferju do višine 26.981,00 evrov in
– 043072 Nakup športnega centra do višine 1.000.000,00 evrov.
Občina se v letu 2020 lahko likvidnostno zadolži skladno z 10.a členom ZFO-1 višine 300.000,00 evrov.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo skladno z 10.c členom ZFO-1 do višine 700.000,00 evrov.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-28/2020-3
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti