Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2309. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba, stran 5186.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. redni seji, ki je bila 17. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba 
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen 
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Ta odlok določa status, delovno področje oziroma naloge, organizacijo, financiranje ter druge elemente, ki so potrebni za delovanje režijskega obrata.
3. člen 
(1) Režijski obrat deluje na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba in ni pravna oseba. Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
2. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen 
(1) V režijskem obratu se izvajajo lokalne gospodarske javne službe na območju občine, za katere je tako določeno s splošnimi akti občine, ki urejajo gospodarske javne službe, in sicer:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
4. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
6. oskrba z vodo za namakanje.
(2) V okviru režijskega obrata se opravljajo tudi druge naloge s področja nalog občine, kot so:
– tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine,
– upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,
– upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,
– vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,
– vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo,
– sodelovanje pri nadzoru nad delom ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb.
(3) Režijski obrat lahko opravlja tudi druge naloge s področja nalog občine.
5. člen 
(1) Dejavnosti režijskega obrata so skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene:
– 35.119 Druga proizvodnja električne energije,
– 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki,
– 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– 38.310 Demontaža odpadnih naprav,
– 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 93.110 Obratovanje športnih objektov.
(2) Režijski obrat v manjšem obsegu lahko opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje registrirane dejavnosti, ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
3. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA 
6. člen 
(1) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu tajniku občine.
(2) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom in aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
(3) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
4. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA TER RAČUNOVODSTVO 
7. člen 
(1) Izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo v režijskem obratu skladno s predpisi, se financira iz:
– plačil uporabnikov storitev gospodarskih javnih služb,
– proračuna občine,
– drugih virov določenih s predpisi.
(2) Opravljanje nalog, ki niso predmet gospodarskih javnih služb se financira iz proračuna občine.
8. člen 
(1) Za režijski obrat vodi občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba ločeno knjigovodstvo v skladu s predpisi o javnih financah in gospodarskih javnih službah.
(2) Računovodstvo mora omogočati ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov po posamezni gospodarski javni službi in ločeno za ostale dejavnosti.
5. KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/12).
Št. 007-13/2020-3
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti